АНАМ КИМГЕ КЕРЕК?

Тойханада келин менен күйеў бахтияр әрманлар қушағында отырар еди. Күйеўдиң анасы болса перзентиниң бахытлы күнин көрип ортада куўанышлы тәрзде ойнар еди. Таныс-билис, туўысқан-туўған, ел-журт, ағайынлар шығып, ананы бул бахытлы күн менен қутлықлар еди. Ана ҳәммениң нәзеринде. Анахан ярым саатларша ойнады. Бул ҳәрекет келинге унамады ҳәм әсте күйеўиниң қулағына: анаңызды ортадан шығарып жибериң, еле ортада ойнаў ушын менениң досларым көп, деди. Күйеў мыйығынан бир күлип қойды ҳәм орнынан турып ортаға шықты. Ҳәммениң қыялында анасын қутлықаў ушын шықты деген ой келди. Бирақ күйеў туўры сазенделердиң алдына барып микрофонды алды, қосық тоқтады. Күйеў тойханаға келгенлерге қарата, АНАМ КИМГЕ КЕРЕК? деди. Тойға келгенлер күйеўдиң бул сөзинен ҳайран болды. Ҳәммеси бир-бирине қарады, күйеў болса тағы, АНАМ КИМГЕ КЕРЕК? деди. Ҳәмме таң қалып, күйеўдиң бул ҳәрекетин түсинбеди. Келин болса мыйығынан күлип, ҳәзирден айтқанымды қылып атыр, солай екен кейин де сызығымнан шықпас екен, деп қуўанар еди. Күйеў болса тағы, АНАМ КИМГЕ КЕРЕК?, деп үшинши мәрте тәкирарлады. Ҳәмме тым-тырыс, күйеўдиң бул ҳәрекетине бир нәрсе деўге сөз табылмас еди. Анасының жүзин көзинен шыққан көз жаслары жуўар еди. Перзентиниң бул сөзи жүрегине қанжар киби қадалды. Сонда күйеў, АНАМ МАҒАН КЕРЕК, - деди ҳәм де қолындағы неке жүзикти жерге ылақтырып, келиншегине қарап, ҮШ ТАЛАҚСАН, деп анасын ортадан алып шығып кетти. Әтираптағылар да келинниң жақынлары не болғанын түсинбеди. Келин тәреп күйеўдиң жағасынан алды, сонда, тоқтаңлар, деп келинниң әкеси келди. Күйеў қәйин атасына ҳәммесин айтты. Қәйин атасы бираз ойланып, Күйеў, сиздей жигитке қызымды бергеним ушын бахытлыман, бирақ усындай қыз өсирип, шырайлы тәрбия бере алмағаным ушын өзимди жек көремен, - деди ҳәм ортадан шығып кетти...

Интернет материалларынан Нөкис қаласы «Ережеп бий» жоме мешити имам-хатиби Аминжан Набатов таярлады.

  • 3822 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты