«ХАН» ЖАМЕ МЕШИТИНИҢ ИРИ ОҢЛАЎДАН ШЫҒАРЫЛЫЎЫ БАЙРАМҒА МҮНӘСИП САЎҒА БОЛДЫ

Мешит – Аллаҳтың үйи. Мешитте Аллаҳ таалаға ибадат қылынады, зикир ҳǝм тасбиҳ айтылады, Қуран тилǝўат қылынады. Мешитке кирген ҳǝр бир мусылман пүткил қǝлбин ҳǝм пикирин Аллаҳ таалаға ибадат қылыўға қаратып, әлемлер Рәббисине ҳақыйқый бенде екенин билдириўге ҳǝрекет етеди. Мешит – ǝне сондай муқаддес орын. Қураны кǝриймде бул ҳаққында: «Әлбетте, (ҳәмме) мешитлер Аллаҳтики. Солай екен, (мешитлерде) Аллаҳ пенен қосып және басқаға дуўа қылмаң!» – делинеди («Жин» сүреси, 18-аят).

Аллаҳтың мешитлерин тек Аллаҳға ҳǝм ақырет күнине ийман келтирген, намазды кәмил оқыған, зǝкат берген ҳǝм тек Аллаҳтан қорқатуғын, ийманлы, тақўалы бенделер ғана абат қылады. Әне солар ҳидаят табыўшылардан болады.

Аллаҳға шексиз шүкирлер болсын, республикамыздағы жаме мешитлердиң саны 55 ке жеткен болса, олар күннен-күнге гүлленип, абат болмақта. Кѳплеген мешитлеримиз заманагѳй үлгиде қайта ири оңлаўдан шығарылып, шырайлы ҳǝм көркем ҳалатқа келтирилди ҳәм бул ислер еле де даўам етип атыр. Халқымыз бǝрше қолайлықларға ийе бундай заманагөй мешитлерде еркин ибадат қылып атырғанынан кеўиллери кѳтериңки, қǝлблери қуўанышқа толы...

Бундай қайырлы ислер диний қǝдириятларымызға болған үлкен итибардың нǝтийжеси, ǝлбетте. Мешит қурыў ҳәм оны абаданластырыў үлкен қайырлы ҳәм саўаплы ǝмеллерден есапланатуғыны ҳәммемизге белгили.

Жергиликли ҳǝкимият ҳǝм сақаўатлы исбилерменлердиң кѳмеги менен Шымбай қаласындағы "Хан" мешити ири қайта оңлаўдан шығарылғанлығы бәршемизди қуўанышқа бөлемекте.

«Хан» мешити имараты 1991-жылы қурылысы басланып, қурылыс жумыслары толық питпей қалған еди. Бүгинги күнге келип, көрген көзди қуўандыратуғын мешиттиң зәўлим имаратында 4 хызмет ханасы, 8 гүмбез, 800 адамға арналған үлкен намаз оқыў залы толық ири оңлаўдан шығарылды ҳǝм 25 орынға арналған заманагѳй үлгидеги, бǝрше қолайлықларға ийе тахәратхана имараты да бой тикледи.

Бүгин усы аты аталған, яғный бес қаланың бири – Шымбай елатындағы кѳп жыллық тарийхқа ийе болған «Хан» жаме мешитиниң ашылыў мǝресими болып, намаз оқыўшылар ушын пайдаланыўға тапсырылды. Илажда Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамсуддин Баҳауддинов, Шымбай районы ҳǝкими Айбек Тǝжетдинов, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты хызметкерлери, имам-хатиблер ҳǝм район турғынлары қатнасты.

Ҳақыйқатында да, мешитлердиң абат болыўы менен журтымыз абат болады. Мешитке ибадат ушын келген ҳǝр бир мѳмин Аллаҳ тааладан Ўатанымыз тынышлығы, халқымыздың пǝраўанлығын сорап, қайырлы дуўалар қылады. Бул дуўалардың шарапаты менен Аллаҳ таала журтымызды және де пǝраўан, ырысқы-несийбелерин еле де зыяда етип береди, иншааллаҳ!

Мүбǝрек Қурбан ҳайыты байрамы алдынан Шымбай халқы ушын инам етилген бул үлкен саўға мүбǝрек болсын!

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты

  • 803 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты