Муфтий ҳǝзирет қатнасқан хуфтан намазына мыңлаған намазханлар келди

Алдын хабар бергенимиздей, бүгин Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баслығы, муфтий Усмонхон Алимов ҳǝзиретлери хуфтан намазын Наманган қаласында жайласқан “Абу Юсуф” жоме мешитинде намаз оқыўшылар менен бирге оқыды.

Муфтий ҳǝзирет ҳуфтан намазынан кейин сѳзин бүгинги күнде мѳмин-мусылманларға ҳүрметли Президентимиз басшылығында күтǝ үлкен мүмкиншиликлер берилип атырғаны, шараятлар жаратылғаны ҳаққында сѳйлеп, диний-мǝрипий тараўда исленип атырған ѳзгерислер, жаңаланыўлар ҳǝм хош хабарлар ҳаққында сѳйлеп берди.

Соның менен бирге, адамлардың диний-мǝрипий саўатлылығын асырыў, ийман-исенимин беккемлеў, Ислам дининиң ийгиликли тǝлийматларын тарқатыў тийкарғы мақсет екенин айтып ѳтти. Бул дүньяда саўаплы ǝмеллерди кѳп ислеў, жолларды абаданластырыў, кѳпирлер қурыў ҳǝм адамларға пайдасы жететуғын жумыслар қылыўдың ажр саўабы уллы екенин айрықша атап ѳтти.

Муфтий ҳǝзиретлери сѳзиниң жуўмағында, намазханларға бүгинги күнде мǝмлекетимизде алып барылып атырған мүбǝрек динимиз раўажланыўы жолындағы ийгиликли ислер, жаңадан-жаңа қурылыслар, жаңалықлар ҳǝм бундай ырысқы-несийбелерге ҳǝр бир адам күни-түн Пǝрўардигарға шукиршилик етиўи кереклигин айтып, Ҳǝзирети Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасалламның “Eки немат бар, кѳпшилик инсанлар оның қǝдирине жетпейди. Ол - қǝтержамлық ҳǝм денсаўлық”, мазмунындағы ҳǝдиси-шǝрифлерине анықлама берди.

Муфтий ҳǝзиреттиң сǝўбетинен пайда кѳриўши боламан, дуўаларын аламан, деп келген халық ўǝкиллери менен шын жүректен сǝўбетлести. “Абу Юсуф” жоме мешитине жыйналған намазханлар муфтий ҳǝзиреттен кеўилди кѳтеретуғын жаңалықлар ҳǝм ийман-ықласты байытатуғын сѳзлерди тыңлап, ѳз миннетдаршылығын билдирди.

Наманган ўǝлаятына сапар даўам етпекте

  • 1465 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты