Уламалардың сапары даўам етпекте

Уламалар сапарынан шетки аймақлар да итибарсыз қалмай атыр. Атап айтқанда, Ислам цивилизациясы орайы жуўапкер хызметкери Аброр Мухтар Алий дамла да Наманган ўǝлаятына сапарын Поп районындағы "Кичик Хўжаобод" ҳǝм "Муҳаммаджон қори" мешитлеринен баслады.

Намазлыгер намазын "Кичик Хўжаобод" мешитинде, шам намазын "Муҳаммаджон қори" мешитинде жǝмǝǝт пенен оқыған мешит жǝмǝǝтлери, аҳли илимлер ҳǝм халық ўǝкиллери менен сǝўбетлесиў ѳткерди. Сǝўбетте жǝмийет ағзаларын қыйнап киятырған шаңарақ, ондағы миннет ҳǝм жуўапкершиликлер, шаңарақта ата-ананың орны, перзент тǝрбиясы ҳǝм ҳǝзирги актуал темалардан бири миссионерлик ҳǝм оның кеўилсиз ақыбетлери ҳаққында сѳз болды.

Кейин райондағы жǝрдемге, меҳирге мүтǝж инсанларға азық-аўқат ѳнимлери ҳǝм Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы жанындағы "Шамсуддинхон Бабахонов" баспа полиграфия дѳретиўшилик үйинде баспадан шығарылған китапларды саўға ретинде тапсырды.

Наманган ўǝлаяты сапары даўам етпекте.

  • 1328 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты