Саудия Арабстаны: “Ҳаж - 2021” ушын шеттен зияратшылар қабыл етилмейди

Саудия Арабстаны быйылғы жылы да Ҳаж сапары ушын сырт елли зияратшыларды қабыл етпеўин жǝриялады. Ҳүкимет коронавирус тарқалыўы қǝўипи себепли тек короллықта турақлы жасаўшы кѳби менен 60 мың адамға бир нешше шǝртлер тийкарында ҳаж ибадатын ǝмелге асырыўды режелестирди.

Алдын айтып ѳткенимиздей, Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы мǝмлекетимиздиң Жидда қаласында жайласқан Бас консулханасындағы “Ҳаж” ҳǝм “Умра” мǝселелери бойынша Атташеси менен турақлы байланыс етип, мүбǝрек сапарлар менен байланыслы ҳǝр бир процесин дыққат пенен гүзетип бармақта. Соған кѳре, 13-июнь күни Саудия Арабстаны Ден саўлықты сақлаў, Ишки ислер, Ҳаж ҳǝм Умра зияраты министрликлери тǝрепинен ҒХҚ қатнасыўында баспасѳз конфренциясы ѳткерилип, онда “Ҳаж - 2021” мǝўсим шǝртлери ҳǝм зыяратты шѳлкемлестириў мǝселелери ҳаққында мағлыўмат берилген.

Атап айтқанда, жǝҳǝнде байқалып атырған қурамалы эпидемиологиялық жағдай ҳǝм де зияратшылардың саўлығын қорғаўды тǝмийинлеў мақсетинде, ҳүкимет сырт ел пуқаралары ушын ҳаж зыяратын шеклеў ҳǝм жергиликли халық, мǝмлекетте турақлы жасаўшылар ушын ҳаж илажларын ѳткериў ҳаққында қарар қабыл еткен. Бул қарар кѳплеген мусылман мǝмлекетлер ҳǝм абырайлы халық аралық шѳлкемлер тǝрепинен қоллап-қуўатланған.

Соның менен бирге, ҳажылардың қǝўипсизлигин тǝмийинлеў ушын жǝмийетлик саламатлығы критеряларына жуўап беретуғын ҳаж модели ислеп шығылған. Атап айтқанда, ҳаж зыяратына баратуғынлар саны 60 мың етип белгиленди. Ҳаж зыяратына барыўды қǝлегенлер 18 жастан 65 жасқа шекем болыўы, созылмалы кеселликлерден еркин болыўы ҳǝм “COVID-19”ға қарсы емленген болыўы зǝрүр.

Атап ѳтиў керек, шет мǝмлекетлерден қыңыр жоллар, жасама ҳүжжетлер ямаса түрли алдаў жоллары менен ҳаж ǝмелин ѳтеўге урыныў мǝмлекетке кириўге тыйым қойылыўы есесинде нызамлы жуўапкерликке де себеп болады. Карантин қағыйдаларын бузғанлар 200 мың риёл (53,2 мың АҚШ доллары) муғдарында жǝрийма ямаса еки жылдан артық болмаған мүддетке азатлықтан маҳрум қылыў менен жазаланады.

Саудия Арабстаны Патшаҳлығы тǝрепинен айтылғанларды инабатқа алып, усы 2021-жылда дүнья мǝмлекетлери қатары Ѳзбекстанда да ҳаж сапарлары шѳлкемлестирилмеўи ҳаққында хабар беремиз.

Әйне ўақытларда Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Саудия Арабстанының “Умра” илажларын баслаў жүзесинен ис-ҳǝрекетлерин үйренбекте. Короллықтың бул сапарды баслаў бойынша жуўмақлаўшы қарары дағазаланғанынан кейин Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Умра зияраты сапарын тезлик пенен шѳлкемлестириў илажларын ǝмелге асырады. Бул ҳаққында рǝсмий баспаларымызда хабар беремиз.

Аллаҳ тааладан ықлас пенен сораймыз, коронавирус кеселлиги пүткил инсаният басынан тезирек кетсин ҳǝм келеси жылда ҳаж ибадатларына барыўды бǝршемизге несийп етсин.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети

  • 1279 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты