Нѳкис қаласында үш мешиттиң қурылысы басланды

Мǝмлекетимизде миллий дǝстүр ҳǝм қǝдириятларымызды раўажландырыў, уллы алым, уламаларымыздың илимий мийрасларын терең үйрениў, жасларымызды Ўатанға муҳаббат, илимли, зийрек ǝўлад етип тǝрбиялаўға мǝмлекет сиясатының баслы бағдары ретинде итибар қаратылып атыр.

Президентимиз басламасы менен жүдǝ үлкен реформалар, үлкен ѳзгерислер ҳǝм ийгиликли ислер болып атырғанын бүгинги күндеги диний тараўдағы ерисилип атырған жетискенликлер ҳǝм ѳзгерислер мысалында кѳриўге болады. Елимиз бойлап бир қанша мешитлер, ири оңлаўдан шығарылды, бир қанша мешитлер жаңадан қурып питкерилип, пайдаланыўға тапсырылды.

Мешит - Алланың үйи. Мешитте Аллаҳ таалаға ибадат етиледи, зикр ҳǝм тǝспи айтылады, Калам тилǝўат етиледи. Мешитке кирген ҳǝр бир мусылман пүткил қǝлибин ҳǝм пикирин Аллаҳ таалаға ибадат етиўге қаратып, Рǝббил ǝлемине ҳақыйқый бенде екенин билдириўге ҳǝрекет етеди. Мешит - ǝне сондай муқǝддес мǝкан. Қураны кǝриймде бул ҳаққында: “Әлбетте, (ҳәмме) мешитлер Аллаҳтики. Солай екен, (мешитлерде) Аллаҳ пенен қосып және басқаға дуўа етпең!», деп марҳамат қылынады (Жин сүреси, 18-аят).

Алланың мешитлерин тек Аллаҳға ҳǝм ақырет күнине ийман келтирген, намазды бǝркǝмал оқыған, зǝкат берген ҳǝм тек Аллаҳтан қорыққанлар абаданластырады. Әйне усылар ҳидаят табыўшылардан болыўы мүмкин.


Аллаҳға шексиз шүкирлер болсын, республикамыздағы 54 жоме мешитлеримиз күннен-күнге абат болмақта. Кѳплеген мешитлеримиз заманагѳй үлгиде қайта исленип, шырайлы кѳриниске келтирилмекте, қолайлы шǝраятлар жаратылмақта. Халқымыз бундай бǝрше қолайлықларға ийе мешитлерде еркин ибадат етип атырғанынан кеўиллери кѳтеринки, қǝлблери қуўанышқа толы.

Ҳақыйқаттан да, ѳткен жылы Мойнақ районында «Ҳǝким ата» мешити ашылған болса, усы жылға келип Нѳкис қаласы «Муҳаммад Бахий ийшан», Қоңырат районы «Молла Исҳақ» ҳǝм Мойнақ районы «Қарақум ийшан» мешитлери ѳз жумысларын баслады. Буннан да басқа кѳплеген мешитлеримиз ири қайта оңлаўдан шығарылмақта.

Жергиликли ҳǝкимият, тийисли шѳлкем ҳәм қурылыс мекемелериниң келисими менен республикамызда 15 мешиттиң ашылыўына рухсат алып, айырым аймақларда мешитлердиң қурылыс жумыслары басланған еди.


Бүгин Нѳкис қаласындағы жаңадан ашылыўы режелестирилген үш мешиттиң қурылыс жумысларын баслаў ушын қазық қағыў мǝресими болып ѳтти. Онда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығы орынбасары Э.Дурдиев, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Бауаддинов, Нѳкис қаласы ҳәкими У.Панаев, республикамызға белгили уламалар, нураный ақсақаллар ҳǝм қаламыз турғынлары қатнасты.

Аллаҳ тааладан Мүбǝрек Рамазан айында усы жаңадан қурылысы басланып атырған мешитлердиң қурылыс жумысларының тез күнлерде, сапалы питиўин, мѳмин-мусылманларымыз усы мешитлерде еркин ибадатлар етиўин сорап дуўалар қылынды.

Еслетип ѳтемиз жаңадан қурылысы басланып атырған мешитлер пайтахтымыз Нѳкис қаласындағы «Қум аўыл, Алланияз қаҳарман ҳǝм Саманбай» мǝкан пуқаралары жыйынлары аймағына қурылады. Соның менен Нѳкис қаласындағы мешитлер саны жети мешитке жетеди.

«Қум аўыл» мәкан пуқаралары жыйыны аймағына қурылатуғын мешит.«Алланияз қаҳарман» мәкан пуқаралары жыйыны аймағына қурылатуғын мешит.«Саманбай» мәкан пуқаралары жыйыны аймағына қурылатуғын мешит.


Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 2161 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты