«Мискин баба» мешитиниң жаңа имаратының ашылыў мǝресими болды

Мешитлерди абат етиў таат-ибадатлар менен ҳǝм де усы мешитлерди жақсылап қурып, пǝк сақлап, кѳз қарашығындай етип асыраў менен болады. Аллаҳ таала Қурани кǝриймниң «Нур» сүреси, 36-аятында: «(Ол шыра) Аллаҳ олардың көтерилиўине (қурылыўына) ҳәм оларда Өзиниң атының зикир қылыныўына руқсат берген үй (мешит)лерде. Ол жер (мешитлер)де азанлы-кеш Оған тасбиҳ айтатуғын», деп марҳамат қылынады. Тѳрткүл районындағы «Ақ қамиш» аўыл пуқаралары жыйыны аймағындағы «Мискин баба» жоме мешитиниң ески имараты 1930-жылларда қурылғанлықтан, бүгинги күнде мешит имараты авария аўҳалына келип қалған. Жергиликли ҳǝкимият пенен келискен ҳалда, тийисли шѳлкемлердиң рухсаты менен, юридикалық мǝнзили ѳзгермеген ҳалда, «Ақ қамиш» аўыл пуқаралары жыйыны аймағынан усы мешиттиң жаңа имаратын қурыў жумыслары басланған.

Арадан 4 жыл ѳтип, «Ақ қамиш» аўыл пуқаралары жыйыны турғынларының, жергиликли исбилерменлердиң ҳǝм район ҳǝкимиятының жақыннан берген кѳмеги нǝтийжесинде мешиттиң жаңа имараты қурып питкерилди. Бүгин усы «Мискин баба» жоме мешитиниң жаңа имаратының ашылыў мǝресими болды. Онда Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Бауатдинов, Тѳрткүл районы ҳǝкими Р.Шамуратов, имам-хатиблер, нураный ақсақаллар ҳǝм аймақ турғынлары қатнасты.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Бауатдинов мешит, кѳпир қурыўдың, жол салыў ҳǝм бағ егиўдиң қаншелли саўаплы ǝмеллер екенлиги ҳаққында Қурани кǝрийм аятларында ҳǝм ҳǝдийслерде келтирилгени, соңғы қысқа ўақытта елимизде диний тараўда унамлы ѳзгерислердиң, динимиздиң еле де раўажланыўы ушын кең имканиятлардың жаратылып атырғаны, мешитлер саны болса алдынғы жыллар менен салыстырғанда кѳбейгени, имам-хатиблердиң де алдынғы дǝўирге салыстырғанда диний, дүньялық кѳз-қарасы ѳзгергени ҳаққында айтып ѳтти ҳǝм усы «Мискин баба» мешитиниң жаңа имаратының қурылысын қурып питкериўде жақыннан жǝрдем берген район ҳǝкимиятына, исбилерменлерге, қолы гүл қурылысшыларға ҳǝм қалыс жǝрдем берген инсанлардың ҳǝммесине Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты ҳǝм ѳзиниң атынан миннетдаршылық билдирди.Тѳрткүл районы ҳǝкими Р.Шамуратов соңғы жылларда елимиз турмысында унамлы, тарийхый ҳǝм есте қаларлық ўақыялардың кѳп болыўы. Журтбасшымыз тǝрепинен ǝҳимийетли ўазыйпалардың белгилеп берилиўи, социаллық-экономикалық реформаларды тереңлестириўге бағдарланған, аймағымыз кѳринисин жаңартыў, пуқараларымыз ушын ҳǝр тǝреплеме қолай шараят жаратыў ушын ǝҳимийетли жойбарлар ислеп шығылып, оның орынланыўы толық тǝмийинленип атырғаны, атап айтқанда районымыздағы усы «Ақ қамиш» аўыл пуқаралары жыйыны усы жылы абат аўыл мǝмлекетлик бағдарламасына киргизилиўи, бүгинги ашылыў мǝресими болып атырған «Мискин баба» мешити ҳақыйқый мǝнǝўият ошағы болып хызмет етиўи ҳаққында айтып ѳтти ҳǝм мешит қурылысы ушын жǝрдем берген бǝрше инсанларға миннетдаршылық билдирди.Аллаҳ таала бул мешиттиң мѳмин-мусылманлар ушын хызмет етиўин несийп етсин.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 463 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты