Социаллық тармақта тарқалған хабарға мүнǝсибет

Усы күнлерде айырым социаллық тармақлар тǝрепинен “Наўайы ўǝлаятында Қураны кǝрийм китабы ишине гиябентлик зат жасырған имам-хатиб (айырым дереклерде “молла”) қолға алынды” деген хабар тарқатылды.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы усы жағдайды қысқа ўақытта үйренип, усы қолға алынған шахс Диний басқарма тараўында улыўма ислемеўи ҳаққында тийисли ғалаба хабар қураллары ҳǝм интернет дереклери жуўапкерлерине хабар берилди. Соннан кейин “имам-хатиб”, “молла” сѳзлери “шахс”, деп қайта редакторланды.

Атап ѳтиў зǝрүр, соңғы ўақытларда социаллық тармақларда айырым қолайсызлықларды мүбǝрек Ислам дини, мешит ямаса имамларға байланыстырыў жағдайлары гүзетилип атыр, бул ис гүнǝ есапланады.

Жынаят еткен адамның ҳǝр қандай жағдайда да динге болған мүнǝсибетин алдынғы саҳнаға алып шықпаў керек. Бул адам жынаят еткен болса, нызамлы жазасын алды. Бирақ ҳǝр қандай мүмкиншиликтен пайдаланыў үмитинде мешит ямаса имамды жаман атлы етиўге урыныў аўыр гүнǝ. Ҳǝр бир дѳретиўши усы темаларда сѳз жүритер екен, ойда сǝўлелендириўинде Аллаҳ таала ҳǝм Оның Расули, Ислам дини қǝдир-қымбаты пайда болса, сѳз айтыў жуўапкерлигин жǝне де тереңирек түсинип жетеди.

Ѳз гезегинде қатаң айтамыз, нǝшебентлик затларды сатыў, жеткизиў менен шуғылланап атырған ямаса қабыл қылып атырғанлар кѳзин ашсын. Әўеле Аллаҳ таала алдында жуўап бериўин умытпасын. Бес күнлик дүньяда арзымаған пул ушын, ҳарам жол менен пул таўып, гүнǝ ислерди етип ақырет мǝңги рǝҳǝттен бийнесип қалыўынан абайлы болсын. Жаман ис жазасыз қалмайды, ертең, ǝлбетте, нызам алдында жуўап береди. Ондай инсанлар бул дүньяда зор, ақыретте болса қор болады.

Ибн Умар разияллаҳу анҳудан рǝўият етилген ҳǝдийси шǝрифте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Ҳǝр бир мǝс етиўши зат хамр ҳǝм ҳǝр қандай мǝс етиўши ҳарам”, деп қатаң айтып ѳткен (Имам Муслим рǝўияты). Бул ҳǝдийске тийкарынан нǝшебентликтиң ҳǝр қандай кѳриниси ҳарам есапланады.

Сѳзимиз жуўмағында, ҒХҚ ўǝкиллери, журналистлер, сайт хабаршылары, социаллық тармақ жүргизиўшилери ҳǝм блогерлерди мүбǝрек Ислам дини, Диний басқарма, мешитлер, уламалар ҳǝм имамлар менен байланыслы болған ҳǝр қандай хабарларды жарытыўда жақыннан бирге ислесиўге шақырамыз.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети.

  • 679 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты