ПРЕЗИДЕНТ ѲЗБЕКСТАН ХАЛҚЫН ҚУРБАН ҲАЙЫТЫ МЕНЕН ҚУТЛЫҚЛАДЫ

Ѳзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Қурбан ҳайыты мүнǝсибети менен Ѳзбекстан халқын қутлықлады. Қутлықлаў тексти президент баспасѳз хызмети тǝрепинен келтирилген.

Қǝдирли ўатанласлар!

Пүткил Ислам ǝлеми қатарында дин-диянатлы, исеними беккем халқымыз үлкен ынтықлық пенен күтип алып атырған мүбǝрек Қурбан ҳайыты менен сиз ǝзизлерди, журтымыздағы барлық мусылман үмметин шын жүректен қутлықлайман.

Ески тарийхымыз даўамында журтымыздың руўхый турмысында күтǝ үлкен орын ийелеп, жǝмийетимизде ѳз-ара ҳүрмет, меҳир-мириўбет ҳǝм кеңпейиллик принциплерин ҳǝр тǝреплеме турақлы етип киятырған бул қутлы байрам бǝршемизге мүбǝрек болсын!

Усы муқǝддес ǝййямда сизлерге, пүткил ел-журтымызға саў-саламатлық, тынышлық-хатержамлық, бахыт тилеймен.

Дүнья мǝмлекетлери қатары мǝмлекетимизди де шетлеп ѳтпеген аўыр сынақ - коронавирус пандемиясы шараятында биз Қурбан ҳайытының жǝмийетимиз турмысындағы күтǝ үлкен орны ҳǝм үлкен ǝҳмийетин жǝне де терең сезбектемиз.

Әсиресе, бул қутлы байрамның мǝнисинде жǝмлескен ийгиликли ҳǝм саўаплы ислер етип жасаў, ѳз-ара жǝрдем, меҳир-ақыбет, сабыр-қǝнаат, шүкиршилик, тынышлық ҳǝм ден саўлықты қǝдирлеў сыяқлы уллы пазыйлетлер бүгин айрықша ǝҳмийетке ийе болып атыр.

Усы мǝнистен алып қарағанда, ǝйне мине сондай муқǝддес қǝдириятларымыз бүгинги қыйын жағдайда ел-журтымызға қосымша күш-ғайрат, шыдам ҳǝм сабырлылық ада етпекте, десек, туўры болады.

Ѳкиниш пенен айтамыз мǝмлекетимиз ҳǝм жǝмийетимиз тǝрепинен кѳрилип атырған барлық илажларға қарамастан, жерлеслеримиз арасында усы кеселликтен ѳмирден кѳз жумғанлар да болды. Олардың шаңарақ ағзалары ҳǝм жақынларына шын кеўилимнен кеўил билдирип, бǝршелерине сабыр-тақат, шыдам тилеймен, марҳумлардың ақыретлери абат болыўын Жаратқаннан сорап қаламан.

Әлбетте, пандемия себепли ғалабалық илажларды, атап айтқанда, Қурбан ҳайыты менен байланыслы мǝресимлерди жǝмǝǝт болып орынлаўда айырым шеклеўлер пайда болғанын ǝмелдеги жағдай талабы екенлигин бǝршемиз жақсы түсинемиз.

Муқǝддес Қурани кǝриймниң бир неше орынларында қайыр-сақаўат, жақсы ислердиң сыйлығы тек ғана жақсылық екенлигин айрықша айтып ѳткен. Бул сыяқлы ҳикметлер бүгинги сынаўлы күнлерде жǝмийетимизде меҳир-мириўбет ҳǝм қайыр-сақаўат, ѳз-ара татыўлық ҳǝм аўыз биршилик орталығының кем-кемнен илгерилеп барыўында кѳринбекте.

Ҳақыйқаттан да, усы аўыр сынақ демлеринде Аллаҳ тааланың ѳзи ийгиликли ҳǝм саўап ǝмеллер ушын жаңа мүмкиншилик есиклерин ашып берип атыр. Атап айтқанда, пандемия себепли жумысынан, турақлы дǝрамат дерегинен үзилип қалған, жǝрдемге мүтǝж инсанларға кѳмек бериўди жерлеслеримиз ѳзлериниң инсаный миннети, деп қабыл етип атырғаны мақтаўға ылайық. Муқǝддес ҳǝдислерде келтирилгениндей, ҳақыйқый мусылман ѳзине рǝўа кѳргенин бирадарына да рǝўа кѳреди.

Әсиресе, ҳадал мийнети артынан жыйнаған ақшасын туўған-туўысқанлары, аўылласлары ямаса жерлесиниң аўырын жеңил етиў ушын қалыс нийет пенен берген, меҳир-ақыбетли, инсаплы, ар-намыслы ҳǝм жанкүйер инсанларға Жаратқанның ѳзи ажру сыйлығын береди, ǝлбетте.

Әне сондай мǝртебели жерлеслеримиздиң ис-ҳǝрекетлери себепли мǝмлекетимизде исленген “Сақаўат ҳǝм кѳмек” улыўма халық ҳǝрекети бүгинги күнде шын мǝнисте қүдиретли күшке айланды.

Ѳткен қысқа ўақыт даўамында усы Ҳǝрекет шеңберинде ǝмелге асырылған үлкен кѳлемдеги қайырқомлық илажлары ҳǝм қайыр-сақаўат ǝмеллери де соннан дǝрек береди.

Әне сол ийгиликли ислеримиздиң логикалық даўамы ретинде ҳǝм де пандемия дǝўиринде турақлы дǝрамат дерегине ийе болмаған, кем тǝмийинленген, жǝрдемге мүтǝж халық қатламларын ҳǝм шаңарақларды ҳǝм де экономиканы мǝмлекет тǝрепинен қоллап-қуўатлаўды жǝне де күшейтиў мақсетинде алдын ажыратылған 10 триллион сўм қаржыға қосымша түрде бүгин мен қол қойған Пǝрманға муўапық, Республика бюджетинен тағы дерлик 2,5 триллион сўм қаржы жѳнелтириў белгиленди.

Усының менен бирге, жǝмийетимизде тынышлық, дослық, меҳир-ақыбет ҳǝм аўыз биршилик идеяларын кең ен жайдырып киятырған диний тараўда хызмет қылып атырған ўǝкиллерди материаллық хошаметлеў ҳǝм де орынларда қайыр-сақаўат бойынша ǝмелге асырылып атырған ислерди, жаўызлыққа қарсы – мǝрипат руўхындағы кең қамтылған илажларды жаңа басқышқа кѳтериў ушын Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы жанындағы “Вақф” қайырқомлық жǝмийетлик фондына 150 миллиард сўм қаржы ажыратылды.

Әзиз жерлеслер!

Биз арзыў-нийетлери пǝк ҳǝм уллы халықпыз. Уллы шайыр ҳǝм ойшыл Әлийшер Наўайы ҳǝзиретлериниң: “Мурады кѳптиң Ҳаққа бойсыныўы да кѳп болады”, деген сѳзлеринде терең мǝни сǝўлеленген.

Жер жүзине Аллаҳтың рахмети жаўылып турған усы ǝййямда дүньяның алыс-жақын еллериндеги барлық мѳмин-мусылманларымызды, шет елли дос ҳǝм бирге ислесиўшилеримизди де Қурбан ҳайыты менен қызғын қутлықлап, оларға беккем тынышлық, даўамлы раўажланыў тилеймен.

Сиз, ǝзиз ҳǝм ҳүрметли ўатанласларымызды Қурбан ҳайыты менен тағы бир мǝрте шын кеўилимнен қутлықлайман.

Барлық пǝк нийетлеримиз қабыл болыўын, Жаратқанның ѳзи журтымызды ҳǝр қыйлы бǝле-қадалардан асыраўын, бирлик, дослық ҳǝм татыўлық сезимлеримиз жǝне де зыяда болыўын сорап қаламан.

Жанажан Ўатанымыз, шаңарақларымыздан тынышлық, пайыз-берекет ҳеш қашан арымасын!

Ийгиликли ҳǝрекет ҳǝм ислеримизде Аллаҳ таала бǝрҳǝма мǝдаткар болсын!

Дерек: kun.uz

  • 152 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты