Уламалардың ушырасыўы еки елди жǝне де бирлестирди

26-июнь күни Қырғызстан мусылманлары басқармасы баслығы, муфтий Мақсетбек Токтамушев басшылығындағы Қырғызстан делегациясының Ферғана ўǝлаяты Сўх районына сапары шеңберинде жергиликли халық ўǝкиллери менен еки тǝреп ушырасыўы ѳткерилди.

Мийманларға Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баслығы, муфтий Усмонхон Алимов ҳǝзиретлери ҳǝм Дин ислери бойынша комитет баслығы Абдуғофур Аҳмедов ортақлық етти. Усы ушырасыўды еки тǝрептиң жергиликли халық ўǝкиллери шексиз миннетдаршылық ҳǝм үлкен қол шапатлаўлар менен қарсы алды.

Атап ѳтиў керек, Ферғана ўǝлаяты Сўх районы тарийхы узақ ѳткен заманға барып тақалады. Атап айтқанда, чашма булығы да сондай. Бул жерде ǝзелден дослық ҳǝм ѳз-ара татыўлықта жасап киятырған ѳзбек, тǝжик ҳǝм қырғыз халықлары сол булақ суўынан бирдей пайдаланады. Соңғы ўақытлардағы Чашма аўылында жүз берген қолайсыз ўақыяда бир қанша адамлар азап шекти. Аллаҳқа шүкир, ўақтында бундай қǝўипли жағдайдың алды алынды. Еки мǝмлекет басшылары ҳǝр қандай мǝселени сѳйлесиўлер тийкарында тынышлық жолы менен шешиўге қарар етти.

Ҳүрметли Президентимиз басламасы менен исленген еки мǝмлекеттиң шегара алды ўǝлаятлары ўǝкиллериниң жыйналысларында бундай мǝселелерге итибар қаратылып, унамлы шешиў жоллары ойласылды.

Шѳлкемлестирилген қоңсылас мǝмлекетлердиң белгили уламалары ҳǝм диний қǝнигелердиң жергиликли халық пенен болған ушырасыўында аймақтағы барлық мǝселелер тыныш ҳǝм парахатшылық жолы менен шешилиўин айрықша атап ѳтти. Узақ жыллар даўамында қырғызлар, ѳзбеклер ҳǝм тǝжиклер ǝзелден ѳз-ара тыныш-татыў, қуда-қудағай болып жасап келгени, буннан кейин де сондай даўам етиўи бабаларымыз тутқан жол – ҳақыйқый мѳминлик сыпаты екенин атап ѳтти.

Сѳзге шыққанлар ѳз гезегинде, бүгинги қыйын дǝўирде қарама-қарсылықлы мǝселелерди шешиўде ҳǝр қыйлы ирткилерге берилмеў, гǝп-сѳзлерге ермеў ҳǝм ҳǝр қандай жағдайда салдамлы, сабырлы болыў кереклигин айтып ѳтти.

Ҳақыйқаттан да, ҳǝзирги күнде сўхлылар ҳүрметли Президентимиздиң үлкен ғамқорлығын бǝрҳǝма сезип жасап атыр. Усы район журтымыздаң ең абат ҳǝм пǝраўан мǝканына айланып, бул сыяқлы ислердиң нǝтийжеси адамлар турмысында сǝўлелениўине гүман жоқ. Оның ушын тек ғана еки мǝмлекет муфтийлары айтып ѳткенлери сыяқлы, тыныш-татыўлық, ѳз-ара бир-бирин түсиниў ҳǝм ийгиликли мақсетлер жолында бирге ислесиў талап етиледи.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети.

  • 173 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты