Муфтий ҳǝзиретлери: Еки туўысқан халық бир-бирине тек жақсылықты рǝўа кѳреди

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баслығы, муфтий Усмонхон Алимов ҳǝзиретлери ҳǝм Дин ислери бойынша комитет баслығы Абдуғофур Аҳмедов басшылығындағы Ѳзбекстан делегациясының Қырғызстан мǝмлекетине сапарлары даўам етпекте.

Күнниң екинши ярымында делегация ағзалары Қырғызстанның Чашма аўылы халқы менен ушырасып, мǝрипий сǝўбетлесиўлер ѳткерди. Ушырасыўда муфтий Усмонхон Алимов ҳǝзиретлери еки туўысқан халық ортасындағы кѳп ǝсирлик дослық, жақсы қоңсышылық мүнǝсибетлери жылдан-жылға раўажланып атырғаны, мүбǝрек динимизде қоңсышылыққа айрықша итибар берилгени ҳǝм де қоңсыға жақсылық етиў ҳаққында кѳплеген усыныслар келгени ҳаққында Қурани кǝрийм аятлары ҳǝм ҳǝдиси шǝрийплер тийкарында айтып берди. Соның менен бирге, Қурани кǝриймди беккем тутсақ, мусылман, мѳмин екенлигимизди умытпасақ, ҳеш қашан арамызға сыртқы тǝсирлер кире алмайды. Мѳмин мѳминге тек ғана жақсылықты рǝўа кѳреди, - деп муфтий ҳǝзиретлери ѳз сѳзин жуўмақлады.

Сǝўбетлесиўде Дин ислери бойынша комитет баслығы Абдуғофур Аҳмедов сѳзге шығып, ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев қоңсылас республикалар менен жақсы қоңсышылық қатнасықларын беккемлеў ҳǝм регион бирлигин тǝмийинлеўге жүдǝ үлкен итибар қаратып атырғанын айрықша айтып ѳтти.

Ушырасыўда сѳзге шыққанлар ҳǝм жергиликли халық ѳзбек ҳǝм қырғыз дияры ǝзелден бир тǝн, бир жан екени, бүгинги жақсы қоңсышылық қатнасықлары, ǝлбетте даўам етиўи, келешек ǝўлад та аўызбиршиликте, татыўлықта, жақсы қоңсышылық қатнасықларын сақлаған ҳалда пǝраўан турмыс кешириўин айтып ѳтти.

Сѳзсиз, соңғы жылларда еки мǝмлекет басшыларының кѳплеген мǝселелерде бир пикирде екенлиги, умтылысларының ортақлығы себепли барлық тараўлардағы бирге ислесиў байланыслары жǝне де беккемленди.

Ѳз гезегинде, шын кеўилден кешкен сǝўбетлесиўлерде еки халық пуқаралары ǝзелий қǝдириятларды сақлап қалыўға бирдей ҳǝрекет етиўи, еки мǝмлекет Басшысы алып баратырған ǝдил сиясатты қоллап-қуўатлаўы, ǝлбетте, усы мүбǝрек, жǝннетмǝкан орынларда тыныш-татыў ѳмир кешириўге тийкар болыўы да айрықша айтып ѳтилди.

Ѳзбекстан делегациясының жүректен шыққан сѳзлери жергиликли халықтың кеўлин кѳтерди, руўхый күш-қуўат берди, ѳз-ара қоңсышылық қатнасықларын беккемлеўге үлкен тийкар болады.

Еки тǝрептиң қатнасықлары жуўмағында тǝреплер бир-бирлерине естелик саўғаларын усыныс етти.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети.

  • 131 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты