Арафатта ҳажыларымыз дуўа етпекте

Арафа сондай уллы күн, оның ҳүрметинен Аллаҳ таала тек ғана Арафаттағылардың емес, бәлки ол жерлерге жете алмаған барлық мөминлердиң дуўаларын қабыл етеди.

Ҳаж ибадатының ең зәрүр әмеллеринен бири Арафат майданында бир мүддет турыў. Зулҳижжа айының 9-күни периштелер мысалы аппақ кийимли ҳажыларымыз Мина ойпатлығынан Арафат майданына көшип өтти. Арафатта бир мүддет турыў ҳажының ең зәрүрли парыз әмеллеринен есапланады. Ҳәзирети Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам “Ҳаж - арафадур”, деп марҳамат еткен.

Арафат саҳрасы Мекке арқасында жайласқан Жабалур-раҳма таўы етегиндеги тегислик. Мекке қаласы менен Арафат саҳрасы ортасындағы аралық 25 километрди қурайды.

Арафат сондай мәкан, оның шарапатынан Аллаҳ таала сол жерде умитли қолын аспанға көтерип, зар жылап турғанлардың тилеклерин бермей қалмайды, қолларын бос қайтармайды.

Солай екен ҳәмме ҳажылар Арафат таўына барып, Аллаҳ тааладан гүнәларын кешириўин сорап дуўа қылады. Жерлеслеримиз өзлери, шаңарақ ағзалары, дослары ҳәм барлық мөмин-мусылманлардың ҳақларына дуўалар етип, Уллы Жаратқанға өтиниш етпекте. Журтымыздың тыныш, халқымыздың пәраўанлығы буннан да зыяда болыўын, оларды мине усындай муқәддес жерде ибадатқа қайым болып, дуўаға қол ашып турыўына үлес қосқан, хызметлеринде хызметке таяр болып турған барлық хызметкерлердиң де қәлблериндеги ийгиликли нийетлери әмелге асыўын сорап дуўалар қылды...

Олардың кеўиллеринде сондай уллы ибадатқа ылайық болғаны ушын шексиз қуўаныш, тиллеринде шүкир, жүзлеринде болса руўхый пәклениў нуры парламақта...

Ҳажыларымыз күн батқанға шекем Арафат майданында таат-ибадат ҳәм дуўалар етиў менен бәнт болады.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасөз хызмети.

  • 246 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты