Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң Ҳүрметли профессоры атағы берилди

Қураны кәриймниң қарақалпақ тилиндеги биринши аўдармасын ислеген Шамшетдин Бауатдинов Салиевичке Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң Ҳүрметли профессоры атағы берилди.

Атақ Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимленидириў министрлиги Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университети илимий кеңесиниң 2019-жыл 2-июль күнги қарары менен (12-санлы баянламасы) берилди. Усыған байланыслы университтетте салтанатлы илаж өткерилди.

Мағлыўмат ушын, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы, Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журты директоры Бауатдинов Шамшетдин (әдебиятларда Шамсуддин Баҳауддинов аты менен) авторлығында усы күнге шекем: “Кәмил инсан”, “Саламат ана ҳәм бала - жәмийет гиреўи”, “Ораза пазыйлети”, “Намаз оқыў қағыйдалары”, “Марҳумларға азар бермейик” - (Диний орталықты саламатластырыў, муқаддес ислам динин сап ҳалда халқымызға жеткериў), “Қурбанлық китабы”, “Сарф сабақлығы”, “Шамаили Муҳаммадия”- (дүнья жүзи халқына ибрат болатуғын ең пәк ҳәм гөззал қәсийетлер ийеси Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўассалламның сыпатлары); “Ибадати Исламия”- (Дин ҳәм шәрият, итиқад, әмел мәселелери); “Ислам мәрипаты: негиз ҳәм түсиник” - (Ислам дининиң бүгинги тарийхы, турмысымызда тутқан орны ҳәм әҳмийети), “Ислам динине улыўма тәрийп” - (“Ислам дининиң мазмун-мәнисин түсиндириўши), “Ҳаж ҳәм умра қолланбасы” - (Ҳаж ҳәм умра ибадатына тийисли мәселелер), “ИШИМ- (Ирақ, шам ислам мәмлекети) фитнасы”, “Интернетке ин қурған өрмекшилер” - (Социаллық тармақлардан қорғаныўдың әҳмийети) ҳәм тағы басқада китаплары баспадан шығарылып, халқымызға инам етилген.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 411 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты