Кегейлишилерге әжайып саўға

Журтымызда барлық тараўларда болғаны сыяқлы, диний тараўда да кең көлемли өзгерислер әмелге асырылып атыр. Жыл даўамында 100 ден артық мешитлер капитал ремонттан шығарылды ҳәм тағы 10 нан артық жаңа жоме мешитлер ашылды.

Өзбекстан мусулманлары басқармасы тапсырмасы менен өткен жылы Республикадағы тозыўы жетип, авария аўҳалына келген мешит имаратларын қайта қурыў ушын жумыс баслаған еди. Жергиликли қәўендерлер ҳәм халықтың жақыннан берген жәрдеми менен Кегейли районы «Абат» аўыл пуқаралары жыйыны аймағынан халыққа, әсиресе жасы үлкен нураный атаханларға қолай орыннан ықшам, типовой усылда «Искендер ҳәм Алаўатдин ийшан» жоме мешитиниң жаңа имараты қурып питкерилди.

Бүгин усы мешиттиң ашылыў салтанаты болып, онда «Абат» аўылында туўылып өскен, бир неше жыл халық мәпи ушын хызмет еткен мийнет ветеранлары, нураныйлар, мәҳәлле белсендилери, аўыл жаслары, Қарақалпақстан мусулманлары қазыяты хызметкерлери ҳәм мешит имам-хатиблери мирәт етилди.

Илаж даўамында мийнет ветераны Каллибек ҳажы Камалов бүгинги күнде елимиздеги реформалар, жаңаланыўлар, жаратылып атырған мүмкиншиликлер ҳәм алыс аўыллардағы қурылыс-абаданластырыў жумыслары, диний тараўдағы имканиятлар ҳаққында айрықша атап өтти.

Қарақалпақстан мусулманлары қазыяты қазысы Шамшетдин Бауатдинов соңғы еки жылдағы диний-мәрипий жаңалықлар, Ислам цивилизациясы орайы, Ислам академиясы, Мир араб жоқары медресесиниң, Имам Бухарий ҳәм Имам Термизий халық аралық илим-изертлеў орайлары бай илимий-тарийхый мийрасларымызды үйрениў ҳәм ен жайдырыў бойынша жумыс баслағаны, республикадағы мешитлерде исленип атырған қурылыс-ремонт жумыслары ҳаққында айып өтти ҳәм мешит қурылысында жәрдем берген қурылысшыларға миннетдаршылық билдирди. Усы үлкеден өткен, марҳум диний уламалар, Искендер ҳәм Алаўатдин ийшанлар ҳаққына дуўалар етилди.

Аўыл турғынларының болса усындай ықшам ҳәм көркем мешиттиң қурып, пайдаланыўға тапсырылғанынан кеўиллери қуўанышқа толы.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 1083 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты