Устаз сондай уллы тулға

Адамзат тарийхында ѳшпейтуғын из қалдырған, ѳтмиш зербарақларына ѳз атларын алтын ҳǝриплер менен жазылған қаншадан-қанша инсанлар бар болса - ҳǝммесиниң де сол дǝрежеге жетиўинде бир теберик устаздың мийнети ǝлбетте ѳз алдына болады.

Халқымыз арасында: «инсанды аспаннан жерге түсиўине себепши ǝке, оны қайта аспанға алып шығыўшы болса устаз болады!», деген гǝп бар. Ҳақыйқаттан да, устаз сондай уллы тулға. Ол ѳзинде барын шǝкиртине үйретеди, оны қоллайды, жǝрдем береди. Инсан қайсы бир тараўды таңламасын, оған ǝлбетте устаз керек болады. Дана халқымызда ǝжайып гǝп бар: «устаз - атаңдай уллы!»

Динимизде де устазларға, ǝсиресе динди, Қуранды үйретиўши муғаллимлерге айрықша итибар қаратылады, олар қатты ҳүрметленеди. Ҳǝдиси шǝрифте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «сизлердиң жақсыларыңыз Қуранды билип алып, оны басқаларға үйреткенлериңиз»,- делинеди. Солай екен, Қуранды үйренип, оны басқаларға да үйреткен ҳǝм үйретип атырғанлар пүткил Ислам үмметиниң ең жақсыларынан есапланар екен.

Шǝкирт устазының алдында тѳмендегилерге ǝмел етиўи керек екен

• Устазының алдында ǝдепли болыўы.

• Устазының хызметине мудамы тайын турыўы.

• Оны барында да жоғында да қорғаўы.

• Оның алдында кѳп сѳйлемеўи.

• Онан кѳп сораў сорамаўы.

• Сѳйлесе тыныш қулақ салып турыўы.

• Шақырса «лǝббай» деп жуўап бериўи.

• Айтқанларын кемшиликсиз орынлаўы.

Ҳǝр жылы елимизде «1-октябрь — устаз ҳǝм тǝрбияшылар күни» кең түрде байрамланып келинбекте. Бул күн халық ушын ǝпиўайы еслетпе болғаны менен, негизи бир ѳмир устазларымыздың кеўиллерин илажы барынша кѳбирек алыўымыз, ҳал-жағдайынан хабардар болып, хабар алып турыўымыз керек. Сонда олар ушын шǝкиртлик миннетимизди ада еткен боламыз.

Абдикаримов Атажан, Тахиятас районы «Кетменши баба» жоме мешити имам-хатиби.
  • 80 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты