БАЛА ӘЗИЗ — ӘДЕБИ ОННАН ӘЗИЗ...

Перзентлер ийе болыўы лазым пазийлетлерден және бири аманатқа садықлық есапланады. Себеби, аманатқа садықлық жәмийет негизлеринен бири саналады. Перзентлеримизди биреўлердиң ҳақына қыянет етпейтуғын, исенимли ҳәм аманатқа садық етип өсириў ата-ананы да, баланы да еки дүнья бахтына жетеклейди.

Ўәдеге опа - мақталған, уллы сыпатлардан. Рәўият етилиўинше, ҳәзирети Исмайыл алайҳиссалам досты менен бирге баратыр еди. Бир үйдиң есигиге жеткенде, досты: «Ҳәй Исмайыл, бул мениң үйим, бираз жумысым бар. Кирип, жумысымды питкерип шыққанша, сен усы жерде тур» деди. Исмайыл алайҳиссалам бул өтиништи қабыл етип, сыртта қалды. Досты үйине кирип, айтқан жумысын питкерди, бирақ ҳәзирети Исмайылды умытып қойды. Үйиниң және бир шығыў жолы бар еди. Ол адам оннан шығып, басқа тәрепке жол алды. Үш күн өткеннен кейин ол үйине алдыңғы тәрептен келди. Қараса, ҳәзирети Исмайыл алайҳиссалам есиги алдында интизар болып отыр. Сонда: «Жәннет терегиниң мийўеси ҳәм миллет атасының улы, бул жерде не ушын отырыпсаң?» деп сораў берди. Исмайыл алайҳиссалам: «Мени усы жерде ўәде менен отырғызып едиң, қайтып шығыўыңа көз тигип, ҳәзирге шекем отырман» деп жуўап берди. Ол және: «Кешиккенимнен кейин не ушын турып кетпедиң?» деп сорады. Сонда: «Сен келгенше турыўға ўәде берген едим. Сөзиме қарсы барыўды раўа көрмедим. Егер жыллар өтип келмесең де, усы жерде отыра берер едим» деп жуўап берди. Сондай пазийлетлерге ийе болғаны ушын да Аллаҳ таала Қураны кәриймде Исмайыл алайҳиссаламды: «Ўәдесине садық турыўшы» деп мақтаған.

Жақсы сөз табыстың гилти есапланады. Жақсы, мүләйим сөйлеў инсанды өз жақынлары ҳәм бийганалар арасында сүйкимли қылады.

Соның ушын келиң, әзизлер, перзентлеримизди ўәдесине опалы, шийрин сөзли инсанлар қылып тәрбиялайық. Олар бизлерге «Рахмет» алып келетуғын перзентлерден болсын! Аллаҳ таала бәршелеримизге перзент тәрбиясында күш-қуўат берсин. Әмийн!

Ҳайтмурат Ережепов, Имам Бухарый атындағы Ташкент ислам институты талабасы.

  • 156 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты