Аллаҳтан қорқыўдың белгилери

Аллаҳ азза ўа жалла Өз каламы Қурани кǝриймде марҳамат етеди.

«Ҳəй ийман келтиргенлер! Аллаҳтан қорқың! (Ҳəр бир) жан (ийеси) ертеңги Күн (қыямет) ушын нени (қандай əмелди) ислегенине нəзер салсын! Аллаҳтан қорқың! Әлбетте, Аллаҳ – не иселеп атырғаныңыздан хабардар» (Ҳашр сүреси 18-аят).

Пүткил денеси, бəрше ағзалары менен Аллаҳтан қорыққан адамлар мѳминлердур. Бул ҳаққында Имам Абу Лайс Самарқандий былай дейди: «Аллаҳтан қорқыўдың белгилери жети нəрседе белгили болады»;

  • 1.Тилде: Аллаҳтан қорыққан адам тилин жалғаннан, ғыйбаттан, басқаларға жалған ҳəм бийкаршы сѳзлер айтыўдан тыяды. Оны Аллаҳты зикир етиўши, Қуран оқыў ушын ҳəм илимий сəўбетлесиўлер менен бǝнт болған ағза ҳалында тайын турады.
  • 2.Қəлбте: Аллаҳтан қорыққан адам қəлбинде мусылман бирадарларына душпанлық ойламайды. Жалған, жала ҳəм қызғаныш киби ғайры инсаныйлық туйғыларды қəлбинде сақламайды. Себеби, қызғаншақлық адамның гѳззал əмеллерин жеңеди. Соған кѳре, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўалаллам буйырады: «Жалын отынды жеп питиргени киби, қызғаншақлық та адамның гѳззал əмеллерин жеп питиреди». Ҳəй оқыўшы, билиң қызғаныш қəлиблерге жайласқан ҳəм жəмийет ѳмиринде үлкен зыянларға жол ашыўшы жаман бир кеселликдур. Қəлиблердеги кеселликлер, яғный жаман туйғылар, жаман пейиллер тек илим ҳəм əмел менен даўаланыўы мүмкин.
  • 3.Кѳзде: Аллаҳтан қорыққан адам жеўден де, ишиўден де, кийиўден де ҳəм басқа ҳəрекетлерде шеригин ҳарамнан қорғайды. Дүньяға ѳш пенен ҳəм ҳəр нəрсени қолға киритиў мақсети менен емес, ибрат нəзери менен қарайды. Ҳадал болмаған нəрселерге қараўдан тыйылады. Себеби, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўалаллам буйырады: «Ким кѳзин ҳарам нəрселер менен толтырса, Аллаҳ та қыямет күни оның кѳзин жалын менен толтырады».
  • 4.Асқазанда: Аллаҳтан қорыққан адам асқазанына ҳарам луқма бермейди. Себеби, ҳарам луқма жеў ең үлкен гүналардың бири. Сол себепли Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўалаллам: «Инсан затының асқазанына бир луқма ҳарам түскенде бул луқма асқазанында қанша ўақыт турса, жер менен кѳктеги периштелер де сонша ўақыт оған нǝлет оқыйды», деп буйырады.
  • 5. Қолда: Аллаҳтан қорыққан адам қолын ҳарамға созбайды, керисинше Аллаҳтың разылығына тǝн болған нəрселерге созады. Каъбдан тѳмендеги рəўият нақыл етилген: Аллаҳ жасыл зумраттан бир имарат жаратқан. Бул имаратта жетпис мың айлана ҳəр бир айланада мың ѳжире бар. Бул жерге тек ғана ѳзине ҳарам нəрсе инəм етилгенде жалғыз Аллаҳтан қорыққаны ушын оны тəрк еткен адамлардур.
  • 6. Аяқтан: Аллаҳтан қорыққан адам бузғыншы жолдан жүрмейди, Аллаҳқа итаат жолында адымлайды. Илим, мǝрипат ҳəм жақсы қулқ үйрениў мақсетинде алымлар ҳəм салыҳ адамлар мəжилисине барады.
  • 7. Итаатта: Аллаҳтан қорыққан адам жалғыз Аллаҳ разылығы ушын оған итаат етеди. Жүзекиликтен, инсанларға ѳзин ҳəм ислерин кѳз-кѳз етиўде ҳəм еки жүзлиликтен сақланады.

Абу Ҳомид Ғаззолийнинг “Мукошафатул қулуб” китабынан.

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 138 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты