Алманың астына алма түседи... (Турмыслық болған ўақыя)

Инсанның қәдири узақ жыл өмир көргени менен емес, бәлким қандай саўаплы, хайырлы ислерди қылғаны менен өлшенеди. Айырым инсанлар 20 жыл жасайды, және айырымлар оннан да көп. Усы жыллар ишинде инсан өмиринде тәғдирине жазылған бир қанша қызықлы ҳәм қайғылы мәўритлерге тола болады. Усындай ўақыялардың бири буннан жигирма жыллар алдын жүз берген...

Зыялы шаңарақлардың биринде, мийнети менен жақсы пул таўатуғын әке ҳәм оның ҳаялы менен бир перзенти татыў жасар еди. Өмирдиң түрли сынаўлары болғанындай бул әке де, ҳәр күни мәскүнемликке берилип, жоралары менен кафеме-кафе тапқан пулын далаға шашрар еди. Үйине келген соң бийшара ҳаялына азап берип, оны урар ҳәм қыйынайтуғын еди. Әкесиниң күн сайын ишип келгенин ҳәм анасы менен урысып, оны уратуғынын көретуғын қызы әкеси келген ўақытта: «мен ҳәзир сөйлесем, мени де урады!» деген қорқыў менен қай жерге тығыларын билмес еди. Усы тәризде күнлер өтти. Күнлердиң биринде қыз аўыр жөтеле баслады. Буны «әйтеўир жөтелғо!» деп ойлаған ата-ана қыздың ден-саўлығына итибар бере алмады. Сол ўақытта ана жас нәрестесине қараў менен ҳәм базарға зат сатыў менен шуғылланар еди. Қызық тәрепи сонда қыз бала аўырса да, анасына: «анажан сиз бара бериң, үкеме өзим қарайман!» деп аўырыў билдирмей тисин-тисине қойып үкесине де қарайтуғын еди. Күн өткен сайын қыздың аўырыўы күшейип оны көрсетпеген шыпакери де қалмады. Тынымсыз керек емес уколлар себепли, қыздың баўыры ерип аўыр аҳўалға келип қалды. Қыз соңғы күнлериниң биринде әкесин ҳәм анасын қасына шақырып олардың басларын бир-бирине қосып: «Енди урыспаңлар илтимас!» дегендей болып, бул жақты әлемнен көз жумды...

Әзизлер бул бир болып өткен турмыстан алынған ўақыя еди. Бирақ, ерли-зайыптың арасын бузып, қыздың ерте көз жумыўына себеп болған бул жердеги тийкарғы айыплы нәрсе мәс қылыўшы ишимлик еди. Ата-аналар өзлерине берилген өмир, ўақыт, көз, жаслық ҳәм соған уқсас нәрселерден соралғаны сыяқлы оларға берилген перзент деп аталатуғын уллы неьматтан да соралыўын умытпасын. Ертең кеш болыўынан алдын жаман әдетлериңизди таслап, перзентиңиз тәрбиясына итибар бериң. Инсан тәўбеге келиўи ушын жоқарыдағы сыяқлы турмыслық ўақыялар басынан өтиўи шәрт емес, бәлким кеш болмастан өзин оңлап, туўры жолды таўып, ертеңги күни өзин бағатуғын перзентлерине жақсы тәрбия берсе, соның өзи жеткиликли. Соны да умытпайық, перзентиңизге қандай тәрбия берсеңиз, келешекте қартайған ўақытта да, сол мәмилени көресиз. Өйткени, алманың астына тек ғана алма түседи!

Ҳайтмурат Ережепов. Ташкент ислам институты 2-курс талабасы.

  • 175 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты