Ғыйбаттан сақланайық!

Аллаҳ таала инсанды жер жүзине ҳалифа қылып жиберип оның ушын зǝрүр болған барлық затларды: ѳмирди, шаңарақты, дене ағзаларды, мал-дүньяны ҳǝм басқа неъматларды оған аманат қылып берди ҳǝм де оған қыянет етиў ҳǝм натуўры орынларға ислетиўди аўыр гүнаҳ деп баҳалады.

Аллаҳтың уллы неъматларынан бири тил екенлиги мǝлим. Ол Аллаҳты зикир етиў, Қуран тилǝўат етиў, адамларды ҳидаят жолына баслаў, қысқа етип айтқанда Аллаҳ разы болатуғын орында ислетиў ушын берилген. Керисинше басқаларға азар бериў ғыйбат, жала ҳǝм сол сыяқлылар ушын берилмеген. Тилди қандай сѳзлерге ислетсе де инсаннан ақыретте есабы соралады.

Бул ҳаққында Аллаҳ таала сондай марҳамат етеди:

Яғный.. «Ол бир сөз айтса, әлбетте, оның алдында таяр турыўшы ҳәм бақлаўшы (сөзди жазып алыўшы периште) бар» (Қоф сүреси, 18-аят).

Ғыйбаттың тǝрийпи ҳаққында сондай ҳǝдийс рǝўият қылынған.

Яғный. Абу Хурайра р.а. дан рǝўият қылынады:

Расулуллаҳ с.а.ў: - Ғыйбат не екенлигин билесизлерме? деди.

Саҳабалар: - Аллаҳ ҳǝм елшиси билиўширек, деп жуўап берди.

Расулуллаҳ с.а.ў: Бир бирадарының артынан ѳзи еситсе жаман кѳретуғын сыпат пенен сѳйлеўиң, деди. Сонда олардан бири: Егер бирадарымда мен айтқан усы сыпат бар болса да ғыйбат болама? деп сорады. Расулуллаҳ с.а.ў. болса ол жағдайда бар айыбын айтқан болсаң ғыйбат қылған боласаң. Егер сен айтқан сыпат онда болмаса жала жапқан боласаң, деп жуўап берди.

Солай екен биреўдиң айыбын ǝшкар етиўши сѳзди туўры болса да айтыў керек емес екен. Аллаҳ таала бǝршемизге ҳидаятта болыўымызды несип етсин.

Адилбек Тагаев, Беруний районы «Шайх Аббаз валий» мешити имам-хатиби.

  • 145 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты