Миссионерлик бул — христианластырыў

Миссионерлик – латынша «жибериў» ҳǝм «тапсырма» мǝнилерин билдирип, бир динди басқа диндегилер ортасында тарқатыў саласындағы ширкеў (яғный, католик ҳǝм протестантлар киби жөнелис) шөлкемлердиң ҳǝрекети. Әпиўайы қылып айтқанда, миссионерлик христианластырыў.

Соны билиў лазым, даўат (шақырыў) басқа, миссионерлик басқа нǝрсе. Бир дин ўǝкилин өз қәўимине шақырып, ҳǝр бир инсан бул исти қылыўы мүмкин. Бирақ, бир дин ўǝкилиниң басқа диндегилерди өз динине аўдырыў ушын қылатуғын ҳǝрекети болса, миссионерлик делинеди ҳǝм бул назым менен қадаған етиледи.

Ақырғы ўақытларда айырым жаслар, ғаррылар ѳзлериниң муқаддес ислам динлерин таслап, басқа динге өтип кетиў жағдайлары ушырамақта. Буған шек қоймасақ, миллет турақлылығына қәўип салыўы тǝбийий!

Дүнья тарийхына нǝзер салатуғын болсақ, миссионерлердиң өзге дин ўǝкиллери арасындағы ҳǝрекети ҳǝр дайм жасап атырған елдиң турақлылығын бузған, халық арасында тынышсызлық ҳǝм қан төгиўлерге себеп болған.

Миссионерлердиң ғәрезли мақсетлери ҳǝм ҳǝрекетлери:

Миссионерлердиң тийкарғы мақсетлери түрли жол ҳǝм усыллар менен ѳз сапларын жергиликли миллет ўәкиллери есабына кеңейтиўден ибарат.

Олардың мақсетлери тийкарынан үш орында жǝмленеди:

1. Халықларды христианластырыў. Сол арқалы олардың экономикасын, сиясий ҳǝм мǝнǝўий тǝрептен батыс еллери тәсири астына алыў.

2. Халықларда өз динине гүман оятыў, оларды ѳз дининен шығарыў ҳǝм динсиз қалдырыў.

3. Бурыннан христиан болғанларды ѳз динлеринде беккемирек турыўға шақырыў ҳǝм олардың қатарын «жаңа христианлар» менен толтырыў.

Олар мақсетлери жолында бǝрше нǝрселерден пайдаланады. Мине олардан бир қаншасы:

1. Қайырқомлық жәрдемин көрсетиў. Буған, ǝлбетте, материаллық жǝрдемлер (медицина, азық аўқат) ҳǝм сөзсиз, «рухий» жǝрдемлер киреди.

2. Жергиликли халық тилинде сол халықтың үрп-ǝдетлерин есапқа алып, сыпатлы, реңли ҳǝм сүўретли христиан динине шақырыўшы китапшаларын пулсыз тарқатыў. Көбинесе бул китаплар Қуран аятлары менен «безетиледи».

3. Христианлықты ен жайдырыўшы газета-журналлар шығарыў.

4. Христианлыққа қызықтырыўшы аудио-видео кассеталар тарқатыў.

5. Түрли мазмунда илажлар ҳǝм жыйналыслар шѳлкемлестириў.

6. Өз сапларына қосылғанларды материаллық хошаметлеў, оларды шет еллерге жибериў, жумыс пенен тǝмийнлеў.

Айрым ўатанласларымыздың олардың изинен ерип баратырғанының биринши себеби – муқаддес ислам динимиз ҳүкимлерин улыўма билмесликтен.

Екинши себеби – ǝтирапымыздағы кем тǝмийинленген шаңарақлар, нǝгиранлар ҳǝм бағыўшысынан айырылған кекселерден дирлик хабар алмаймыз, материаллық ҳǝм мǝнǝўий жǝрдемлер бере алмай атырғанымыздан. Миссионерлер бул имканяттан пайдаланып, айырым мүтәжлердиң кеўлин аўлап, диннен шығарып атыр. Аллаҳ таала бул ҳаққында Қурани каримде:

Яғный: «...Сизлерден ким дининен қайтып, кәпир ҳалында өлип кетсе, олардың ислеген ислери дүнья ҳәм ақыретте бийкар кетеди. Әне солар – дозақ ийелери. Олар – ол жерде мәңги қалыўшы», - деп марҳамат қылады (Бақара суреси, 217-аят).

Аллаҳ таала бǝршемиздиң ийманымызды саламат сақлап, ҳǝр-түрли жаўыз нийетли инсанлардың дузағына түсип қалыўдан Өз панаҳында сақласын! Әмийн.

Рафатдин Ѳмирзақов, Тахиятас районы «Сары ийшан» жоме мешити имам-хатиби.

  • 77 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты