Ҳақыйқый пидайылық үлгисин кѳрсеткениңиз ушын ШEКСИЗ РАХМЕТ!

Дүньяға коронавирус пандемиясы тарқалып, инсанлар ѳмирине үлкен қǝўип туўдырды. Журтымызда ѳз ўақытында кѳрилген илажлар, халқымыздың терең түсиниўи ҳǝм ѳзине тǝн сабыр-тақаты менен бул апат жылаўланып, ғалабалық жайылып кетиўиниң алды алынбақта. Ҳүрметли Президентимиз тǝрепинен кѳрилген оператив илажлар нǝтийжесинде қысқа пурсатларда емлеў мǝкемелери қурылып, карантин зоналары шѳлкемлестирилгени ǝҳимийетли фактор болды.

Жǝҳǝн кѳлеминде кең тарқалып, глобал машқалаға айланған коронавирус пандемиясы дǝўиринде, соның менен бирге, ҳǝр қыйлы тǝбийий апатлар, айрықша жағдайлар себепли ел-журтымыз басына түскен сынаўлы күнлерде ǝмелдеги қǝўип-хǝтерлерге қарсы гүресте, олардың ақыбетлерин сапластырыўда пидайылық үлгисин кѳрсеткен, меҳир-ақыбет, сақаўат ҳǝм жоқары инсаныйлық пазыйлетлерин қǝдирлеп киятырған, халықтың социаллық қорғаўға мүтǝж қатламларын ҳǝр тǝреплеме қоллап-қуўатлаў ҳǝм де оларға бийминнет кѳмек бериў бойынша ислерге үлкен үлес қосқан, аўызбиршилик орталығын беккемлеўде белсене қатнасып, ийгиликли ислери менен кѳпшиликке ѳрнек болып атырған қǝдирли ҳǝм теберик уламаларымыз, ҳүрметли имам-хатиблеримиз, ǝзиз ҳǝм қǝдирли медресе оқытыўшыларымыз, атинайыларымыз, мешит-медреселаримиздиң бийбаҳа ҳǝм мийнеткеш хызметкерлери ҳǝм де ардақлы ҳǝм сүйикли студентлеримиздиң хызметлерин АЙРЫҚША АТАП ѳтиў керек.

Бундай инсанларымыз пандемия дǝўиринде ҳǝм ҳǝр қыйлы тǝбийий апатлар себепли ел-журтымыз басына түскен сынаўлардың ақыбетлерин сапластырыўда ҳақыйқый пидайылық кѳрсеткени үлкен мақуллаўларға ҳǝм жүдǝ үлкен миннетдаршылықларға ылайық!

Нǝтийжеде, мийнеткеш халқымыз коронавирус пандемиясы, басымызға түскен ҳǝр қыйлы сынаўлар ҳǝм тǝбийий апатлар шараятында “Аллаҳ сабыр-тақат етиўшилер менен бирге”, деген аяти кǝриймаға ǝмел етип, түскинликке берилместен, жǝне де татыў ҳǝм бирге болып, инсаныйлық ҳǝм меҳир-ақыбеттиң жоқары үлгисин дүньяға кѳрсетти.

Диний тараўда мийнет етип атырған пазыйлетли инсанлардың социаллық қорғаўға мүтǝж адамларды қоллап-қуўатлаў, қайырқомлық қаржыларын туўры жѳнелтириў, қыйын жағдайға түскен халыққа кѳмек бериў, аўыр шараяттағы адамларды сабыр-тақатқа шақырыў, олардың кеўиллерин кѳтериўдеги белсендиликлери ҳǝр қандай мақтаўға ылайық! Аллаҳ таала Қурани кǝриймде: “Жақсылықтың сыйлығы - тек ғана жақсылық”, - деп хош хабар берген.

Усы кеселлик ҳǝм тǝбийий апат ақыбетлерин сапластырыў жолында диний тараўдың хызметкерлери қатнасыўында жанлықлар сойып, нǝжат сораў намазлары оқылғаны, хатми Қуранлар, дуўалар, истиғфарлар, салаўатлар айтылғаны ең уллы ислерден болғанын айрықша тǝн алыўымыз — ҳǝм қарызымыз, ҳǝм парызымыз!

Аллаҳ табарака ўа таала Қурани кǝриймде инсанларды сынаўлы күнлерде сабыр ҳǝм тақатлы болыўға шақыры, “Әлбетте, қыйыншылық пенен бирге жеңиллик те бар”, - деп марҳамат етеди. Ҳақыйқаттан да, ҳǝр қандай уўайым артында жеңиллик бар екенин коронавирус кеселлигинен саўалып шығып атырған, тǝбийий апатлар себепли турақ-жайынан айрылған, лекин мǝмлекетимиз ҳǝм ел-журтымыздың жǝрдеми менен ѳз ѳмирин жаңадан жолға қойып атырған мыңлаған ўатанласларымиз кеўилден сезбекте.

Ҳǝр қандай машақатты мийнет ҳǝм шыдамлылық, сабыр менен мǝртлерше жеңип ѳтиўде диний тараў хызметкерлериниң пǝнду-нǝсиятлары, ибратлы үгитлери ҳǝм ийгиликли мийнетлери жүдǝ үлкен тǝсир кѳрсетти.

Ҳүрметли Журт басшымыз пандемияға қарсы гүресте белсендилик кѳрсеткенлерге миннетдаршылық билдирип, кең жǝмийетшилик ўǝкиллери қатарында қǝдири бǝлент имам-хатиблерди де ѳз алдына (!) еске алғаны диний тараў хызметкерлери мийнетлерине берилген жоқары баҳа.

Халқымыз тǝрепинен мине усындай уллы ислер ушын жүдǝ кѳп миннетдаршылық хатлары келип түспекте. Атап айтқанда, Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң виртуал қабыллаўханасы арқалы да мǝмлекетимиз пуқаралары тǝрепинен АЙРЫҚША МИННЕТДАРШЫЛЫҚЛАР елеге шекем билдирилмекте. Әсиресе, мине сондай шын кеўилден билдирилген хатларда Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы басшылары, атап айтқанда муфтий Усманхан Алимов ҳǝзиретлери ҳǝм оның биринши орынбасары Ҳамиджан қарый Ишматбековқа айрықша миннетдаршылық билдирилген.

Ѳз гезегинде биз де мине усындай уллы ислерде басшылық еткен - Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамшетдин дамла Бауатдинов, Әндижан ўǝлаяты бас имам-хатиби Мирзамақсуд дамла Алимов, Бухара ўǝлаяты бас имам-хатиби Жобир дамла Элов, Жиззақ ўǝлаяты бас имам-хатиби Меҳмон дамла Жабборов, Наўайы ўǝлаяты бас имам-хатиби Тоир дамла Рўзиев, Наманган ўǝлаяты бас имам-хатиби Абдулҳай дамла Турсунов, Самарқанд ўǝлаяты бас имам-хатиби Зайниддин дамла Эшонқулов, Сырдǝрья ўǝлаяты бас имам-хатиби Ҳабибулла дамла Зокиров, Сурхандǝрья ўǝлаяты бас имам-хатиби Алиакбар дамла Cайфиддинов, Ташкент ўǝлаяты бас имам-хатиби Хайрулла дамла Турматов, Ташкент қаласы бас имам-хатиби Нуриддин дамла Холиқназаров, Ферғана ўǝлаяты бас имам-хатиби Убайдулла дамла Абдуллаев, Хорезм ўǝлаяты бас имам-хатиби Хайрулла дамла Абдуллаев ҳǝм Қашқадǝрья ўǝлаяты бас имам-хатиби Рахматилло дамла Усмановларға ТЕРЕҢ МИННЕТДАРШЫДЫҚ БИЛДИРЕМИЗ!

Сондай-ақ, “Вақф” қайырқомлық жǝмийетлик фонды басшысы Искандар дамла Халилов, Ташкент қаласындағы “Ал-Бадр” жоме мешити имам-хатиби Адил дамла Холмуродов, “Пул емас ота” мешити имамы Музаффар домла Аъзамов, “Яккасарай” мешити имам-найыбы Дилмурад дамла Раҳимов, “Баланд” мешити имам-найыбы Маъруф домла Норқулов, “Муҳаммад Умар ўғли Зокир” мешити имам-найыбы Қаҳрамон домла Хўрозов, Ферғана ўǝлаяты “Оқ дўппи эшон” мешити имам-хатиби Муҳаммадамин дамла Абдуҳамидов, Сурхандǝрья ўǝлаяты “Абу Ҳанифа” мешити имам-хатиби Дилмурад дамла Давлетов, Қашқадǝрья ўǝлаяты “Султан Мирҳайдарбобо” зыяратгаҳы басшысы Улуғбек домла Амиров, “Ҳазрати Мирижанда” мешити имам-хатиби Анвар домла Ганжиев, Хорезм ўǝлаяты “Хўжабобо” мешити имам-хатиби Эргаш дамла Атажановқа да Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң виртуал қабыллаўханасы арқалы журтымыз пуқаралары тǝрепинен ѲЗ АЛДЫНА МИННЕТДАРШЫЛЫҚЛАР билдирилген.

Пайғамбарымыз Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам ѳзлериниң мүбǝрек ҳǝдиси шǝрийфлеринде: “Адамлардан болған жақсылыққа миннетдаршылық билдире алмаған адам Қудайға да шүкир қыла алмайды”, - деп марҳамат еткен. Дана халқымыз болса: “Жақсыға қылсаң жақсылық - ҳǝм айтады, ҳǝм қайтады. Жаманға қылсаң жақсылық – айтпайды да, қайтпайды да”, - деп бийкарға айтпаған.

Аллаҳ тааладан мине сондай қǝдирли ҳǝм теберик уламаларымыз, ҳүрметли ҳǝм ǝзиз имам-хатиблеримиз, қǝдирли медиресе оқытыўшыларымыз, атинайыларымыз, мешит-медреселаримиздиң бийбаҳа ҳǝм мийнеткеш хызметкерлери ҳǝм де ардақлы ҳǝм сүйикли студентлеримизге саў-саламатлық, қуўаныш ҳǝм еки дүнья садатын сораймыз!

Жǝннетмǝкан журтымыздың тынышлығы, муқǝддес Ўатанымыздың гүллениўи, мүбǝрек динимиз раўажланыўы ҳǝм де дана халқымыз саламатлығы ҳǝм пǝраўанлығы жолында алып баратырған пидайы мийнетлериңизде үлкен табыслар несип етиўин Меҳрийбан Пǝрўардигарымыздан сорап қаламыз!

Eл-журтымыздың гүллениўи ҳǝм Ислам дини мǝрийпаты жолында күнди-түнге, түнди- күнге жалғап, ѳзиниң бар күш-қуўаты ҳǝм ақыл-ойын аямай, ықлас пенен, белсенди, қалыс ҳǝм де үлкен меҳир менен хызмет етип киятырған СИЗЛЕРДEЙ теберик инсанларды тǝрбиялап, камалға келтирген АТА-АНАЛАРЫҢЫЗҒА МЫҢ РАХМЕТ!!! Барлық ата-аналарға да Пǝрўардигары ǝлем ǝне усындай перзент тǝрбиялап, кǝмалға келтириўди несийп етсин!

Ибраҳимжан ИНОМОВ,

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баслығы орынбасары.

  • 70 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты