Аўызбиршилик бар жерде берекет болады

Мѳмин инсан жәннетке талпыныўы, жәҳәннемнен қашыўы керек. Бул жолда Рәббимиз бизге көп имканиятларды инам етти. Бирақ, гейде, мине усы имканиятлардан пайдалана алмай қаламыз. Саҳабалар жәннетке кириўдиң есесине қандай да бир мǝселе иртки болса, оның есеси төлеми не болыўына қарамастан, бейишке алмастырған.

Усындай имканиятлардиң бири инсанларға жақсылық қылыў. Олардың қǝлбине қуўаныш бағышлаў, аўырың жеңиллетип, ғам-тǝшўишин бѳлисип бир-биримизге меҳир кѳрсетиў.

Аллаҳ таала бенделерине өзине ибадат қылыў ҳәм буйрықларына бойсыныўға буйырды, ҳәм адамлардың бир-бирине жәрдем бериўи, меҳир-мириўбетли болыўы ҳәм ѳз-ара жақсылықлар етиўи олардың бахытқа ерисиўиниң әҳимийетли фокторларынан екенин баян етти.

Ар-Рахман сүресинде “Жақсылықтың сыйлығы – тек жақсылық” делинген.

Абу Зарр “разыяллоху анху: “Я Расуллаҳ мени жәннетке жақын қылып дозақтан сақланыўма себеп болатуғын әмелди үйретиң”, - деди. Нәби (с.а.ў) “Гүна қылып қойсаң, изинен саўап ис ет. Себеби, бир жақсылықтың он уқсасы бар”, - деди. Демек, ҳǝр қандай жақсылық қылған адам еки дүнья бахтына ериседи екен.

Ата-бабаларымыздан қалған «Жақсылық жерде қалмайды», - деген нақыл бар.

Жәрдемге мүтәж шаңырақлар ҳалынан хабар алыў, оларға әмелий ҳәм материаллық жәрдемлер бериў оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў шаңарақ ҳәм мәҳǝллелерде меҳир-мириўбет сезимлерин тиклеў ҳәм қайыр-сақаўат ислерин ислеў бул - инсаныйлықтың ең жоқары пазыйлети.

Егер инсанлар қайыр-сақаўат пенен бир-бирине меҳир-мириўбет кѳрсетсе жǝмийетте аўызбиршилик болады. Аўызбиршилик бар жерде берекет болады. Жәмийетте аўызбиршилик болса мәмлекет тыныш ҳәм қүдиретли болады.

Рахат Умаров, Қоңырат районы “Ҳǝким Сулайман” мешити имам-хатиби.

  • 111 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты