Тǝртипке ǝмел етиў, сабыр-тақаатлы болыў динимиз кѳрсетпелеринен

Бүгинги күнлерде пүткүл дүнья жүзи, атап айтқанда мǝмлекетимизде де коронавирус пандемиясы себепли халқымыз сынаўлы күнлерди бастан кеширмекте. Ҳүрметли Журтбасшымыздың тынымсыз ҳǝрекетлери менен елимизде орнатылған қатаң карантин ҳǝм де алып барылып атырған избе-из ис-илǝжлар бул апаттың кең тарқалыўының алдын алыўда ǝҳимийетли орын тутпақта.

Коронавирус пандемиясынан қорғанып ҳǝм ҳаўлығыўға берилместен карантин қағыйдаларына қатаң ǝмел етиў денсаўлығымыздың қǝўипсизлигинде тийкарғы орынды тутады.

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 13-май күни елимизде карантин талапларын сергекликти күшейткен ҳалда буннан былай да жумсартыў, экономика тармақларын басқышпа-басқыш ислетиў, халықтың бәнтлигин ҳәм дәраматларын арттырыў илажлары бойынша видеоселектор мәжилиси өткерилди.

Онда Журтбасшымыз мәжилис басында дүньяда пандемия еле даўам етип атырғанын, бирақ бир қатар мәмлекетлер карантин шеклеўлерин басқышпа-басқыш жумсарта баслағанын атап өтти.

Әлбетте, бул карантин талапбарын жумсартыў, қатаң қырағылықты талап етеди. Карантин шеклеўлериниң жумсартылыўы есесине зийреклик ҳәм итибарлық пенен, карантин қағыйдаларына толық әмел етиўимиз зәрүр.

Тилекке қарсы сабырсызлық етип, айырым орынларда берилген еркинликти надурыс түсинип, халық, әсиресе, жаслар ҳеш қандай зәрүрликсиз көшелерди толтырып жүргени бақланбақта. Бундай жағдайлар және соңғы күнлерде инфекция жуқтырғанлар санының және өсип атырғаны ҳәммемизди сергек болыўға шақырмақта.

Қурани кǝриймниң Бақара сүресинде: «… келисим қылғанда келисимине опа қылыўшыларға, жарлылық, қыйыншылық ўақтында ҳәм (урыстағы) аўыр ўақытта сабыр етиўшилерге (тән). Әне солар шын ийманлы ҳәм солар тақўалы!», деп марҳамат етеди.

Улыўма, коронавирус қәўпи жоғалғанынан кейин де халқымыз карантин ўақтындағы айырым қағыйдаларды өзиниң әдеттеги турмыс тәризине айландырыўы керек. Атап айтқанда, жеке гигиенаға қатаң әмел етиў, қолды тез-тезден сабынлап жуўыў, дезинфекциялаў, ҳәр қыйлы той-мәресимлерди оғада шекленген қурамда өткериў, жуқпалы кесел болса нықап тағыў әдеттеги қағыйдаға айланыўы зәрүр, деп атап ѳткен еди видеоселектирде.

Ҳақыйқаттан да соңғы ўақытлары қоршаған ǝтираптың тазалығына, жеке гигиена талапларына итибарсыз қарадық, нǝтийжеде мине бул итибарсызлығымыз себепли Аллаҳ таала тǝрепинен жиберилген сынаўлы күнлерди бастан кеширмектемиз.

Муқǝддес динимизде тазалыққа, пǝкликке үлкен итибар берилген. Кийип жүрген либасларымызды пǝк ҳǝм таза услаўға буйырылған.

Сондай-ақ, ҳақыйқатты ҳǝр биримиз анық түсинип алыўымыз шәрт: пандемия шараятында биз енгизилген жаңа системаның қаншелли нәтийжели ислеўи тек ғана өзимизге байланыслы, – деди Шавкат Мирзиёев.

Мәжилисте пандемияға қарсы гүресиў және карантин шараятында халық пенен кәрханаларды қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылған жумысларға да тоқтап өтилди.

Бул мақсетлерге кризиске қарсы гүресиў қорынан кѳп қаржының ажыратылғанлығы, экономикалық жеделликти тәмийинлеў ушын да жаңа инвестициялық жойбарлардың баслап жиберилгенлиги, буннан тысқары, исбилерменлик ҳǝрекетлерине де жеңилликлер берилгенлиги ҳаққында кең түрде тоқталып ѳтти.

Жәрдемге мүтәж шаңарақларды және де қоллап-қуўатлаў мақсетинде напақа алатуғын шаңарақлардың саны қосымша 70 мыңға ямаса 10 процентке көбейтилип, бюджеттен және 200 миллиард сўм ажыратылғанлығын да инсаныйлықтың ең жоқары пазыйлети, қала берсе муқǝддес динимиз кѳрсетпелеринен деп түсиниўимиз керек.

Денсаўлықты сақлаў министрлиги (2020-жыл 13-май жағдайына) берген мағлыўматқа көре бүгинги күнге келип, Ɵзбекстан Республикасындағы коронавирус инфекциясын жуқтырған жəми 2568 пуқарадан 2055 си шыпа тапты.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламамлары тийкарында Республикалық арнаўлы комиссияның қарарлары менен мине, избе-изликте карантин қағыйдалары да жумсартылмақта.

Қурани кǝримниң «Ниса» сүреси 59-аятында: «Ҳәй ийман келтиргенлер! Аллаҳға итаат етиң, Пайғамбарға ҳәм өзлериңизден болған баслықларға итаат етиң! Егер бир нәрсе ҳаққында (дин исинде) тартысып қалсаңыз – Аллаҳға ҳәм ақырет күнине ийман келтирген болсаңыз – оны Аллаҳға ҳәм Пайғамбарға қайтарың. Усы қайырлы ҳәм ақыбети шырайлы (ис)», деп марҳамат қылады.

Усы имканияттан нǝтийжели пайдаланып, карантин талапларына ǝмел етиўимиз ҳǝм бүгинги сынаўлы дǝўирде сабырлы болыўымыз ҳǝм кѳрсетилген талапларға ǝмел етиўимиз сиз ҳǝм бизиң инсаныйлық ўазыйпамыз.

Коронивирус пандемиясының алдын алыў бойынша журтбасшымыз ҳǝм республика ҳүкимети тǝрепинен жүдǝ үлкен илажлардың ǝмелге асрылып атырғанлығының гүўасы болып турыппыз. Атап айтсақ, сырт елдеги пуқараларымызды елимизге алып қайтыўда чартер рейслердиң шѳлкемлестирилгенлиги, оларды 14 күн даўамында бийпул арнаўлы медицина мекемелерине жайластырыўы, азық-аўқат пенен тǝмийинлениўи, сондай-ақ, коронавирус кеселлигин жуқтырған наўқасларды ҳүкиметимиз есабынан бийпул емлениўи, оларды аман-саў ѳз шаңарағына жетиўи ушын бар имканиятларды иске салмақта. Бул да ǝлбетте ҳүкиметимиздиң ѳз пуқараларына деген инсаныйлық жǝрдеми.

Бүгин бǝршемиз ҳүрметли Журтбасшымыздың мүрǝжаатлары арқалы «Халқымыз ѳз тарийхында қандай аўыр тǝбийий апатларды кѳрмесин, Қǝдир Алланың марҳаматы менен, ѳзиниң күш-қүдирети, ойшыллығы арқалы олардың барлығын жеңип ѳткен. Мен ǝне сондай мǝрт ҳǝм шыдамлы, меҳир-мириўбетли халқымыздың ақыл-ойына, оның мийтиндей ерки ҳǝм қаталлығына толық исенемен”, деген шақырығына лǝббай, деп жуўап бериўимиз керек.

Шамсуддин Бахауддинов, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы.

  • 85 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты