ҚЫРЫҚ ПАРЫЗ

ҚЫРЫҚ ПАРЫЗ

Ислам бес парызды өз ишине алады:

 • 1.Ийман.
 • 2.Намаз.
 • 3.Ораза.
 • 4.Зәкат.
 • 5.Ҳаж

Ийман жети парыздан ибарат:

 • 1.Аллаҳ таалаға;
 • 2.Аллаҳтың периштелерине;
 • 3.Аллаҳтың китапларына;
 • 4.Аллаҳтың пайғамбарларына;
 • 5.Ақырет күнине;
 • 6.Тағдирге, яғный жақсылық та жаманлықта Аллаҳ тааладан екенлигине;
 • 7.Өлимнен кейин қайта тирилиўге исениў.

Таҳәраттың парызлары төртеў:

 • 1.Бетти шаш өскен жерине шекем, ийек астылары ҳәм қулақларға шекемги жерлерин жуўыў.
 • 2.Қолларды шығанағы менен қосып жуўыў.
 • 3.Бастың төрттен бирине масҳ тартыў.
 • 4.Аяқларды тобықлары менен қосып жуўыў.

Ғусылдың парызлары үшеў:

 • 1.Аўызды жақсылап ғарғара қылып шайыў.
 • 2.Мурынды ашығанша жуўыў.
 • 3.Денениң ҳәмме жерин қалдырмастан жуўыў.

Таяммумның парызлары:

 • 1.Нийет
 • 2.Пәк топырақты қасд қылыў.
 • 3.Еки қолларды пәк топыраққа урып бетке сүртиў.
 • 4.Қолларды және топыраққа урып, шығанақлар менен қосып қолға масҳ қылыў.

Намаздың парызлары он еки:

Алтаўы намаздың сыртында, алтаўы намаздың ишинде.

Намаздың сыртындағылар «шәрт», ишиндегилер «рукн» делинеди.

Намаздың алты шәрти

 • 1.Таҳәраты жоқтың таҳәрат алыўы, жунубтиң ғусыл қылыўы.
 • 2.Денеси, кийими ҳәм намаз оқылатуғын жери таза болыўы.
 • 3.Әўрети жаўық болыўы.
 • 4.Қублаға қарап турыўы.
 • 5.Өз ўақтында оқыў.
 • 6.Оқылатуғын намазды нийет қылыў.

Намаздың алты рукни

1. Ифтитаҳ тәкбири.

2. Қыям.

3. Қыраат.

4. Руку.

5. Сәжде.

6.Қаъда (соңғы отырыў).

Төменде қалған парызларды келтиремиз:

 • 1.Илим алыў.
 • 2.Амри маъруф, наҳйи мункар. (Жақсылыққа буйырыў, жаманлықтан қайтарыў)
 • 3.Ҳадал мийнет қылыў.
 • 4.Ырысқыны ҳадал жол менен табыў.
 • 5.Шәрият ҳадал деп белгилеген нәрселерди жеў.
 • 1179 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты