Жүдә зәрүр дуўалар

ДУЎА

Дуўа да бир ибадат болып, ол инсан менен Аллаҳ таала арасын байланыстырады. Инсан өз өмириндеги қыйыншылықлар қарсысында көбинесе илажсыз қалып, дуўаға қол ашады ҳәм сол арқалы Аллаҳ таалаға илтижә қылып, Оннан жәрдем сорайды. Буның менен ол Аллаҳ таала алдында қуллықты, бенделикти өз мойнына алады.

Дуўа қылыўдың ҳәм Аллаҳ тааланы зикир қылыўдың пәзийлети ҳаққында Аллаҳ таала Қураны кәриймниң Бақара сүреси 152-аятында былай дейди: «(Ҳәй бенделерим!) Мени еслең, (Мен де) сизлерди еслеймен. Маған шүкир қылың, нашүкир болмаң!»

«Қорқыў ҳәм үмит пенен Рәббиңизге дуўа етиң. Әлбетте, Аллаҳтың мийрими жақсы бенделерге жақын».

«Егер бенделерим сеннен Мен ҳаққымда сораса, (онда оларға мениң мына сөзимди жеткизиң): Мен, әлбетте, жақынман. Дуўа қылыўшының дуўасын қабыл етемен. Солай екен, олар да Мениң (буйрықларымды) қабыл етсин ҳәм ийман келтирсин. Қәне еди, олар туўры жолды тапса» (Бақара 186-аят)

Ҳәмме дуўаларды қамтып алған дуўа

اَللهم إنى أَسئلك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم و نعوذ بك من شر ما إستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم وأنت المستعان و عليك البلاغ ولا جول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

Аллo`ҳуммә инни` әсәлукә мин хойри мә` сә әләкә минҳу нәбиййукә Муҳаммәд соллалло`ҳу аләйҳи ўәсәлләм ўә нәъу`зу бикә мин шәрри мә` истәъа`зәкә минҳу нәбиййукә Муҳаммәд соллаллоҳу аләйҳи ўәсәлләм, ўә аңтәл мустәъа`ну ўә ъаләйкәл бәлә`ғу ўә лә` ҳаўлә ўә қуўўәтә иллә` биллә`ҳил ъалиййил ъазыйм.

Мәниси: Аллаҳым мен Сеннен Набийиң Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа саллам сораған нәрселердиң жақсысын сорайман ҳәм Набийиң Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа саллам пана сораған нәрселердиң жаманларынан пана сорайман.

Уйқыдан оянғанда оқылатуғын дуўа

الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى و إليه النشور

Әлҳамду лиллә`ҳилләзий аҳйә`ний баъдә мә` әмәәний ўә иләйҳин нушу`р.

Мәниси: Мени уйқыға кеткизгенинен кейин турғызған Аллаҳ таалаға ҳамд болсын. Қайтыў тек ғана Оның алдына болады.

لا اله الا الله وحده لا شرسك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىئ قدير

Ла` ила`ҳа иллалло`ҳу ўаҳдаҳу ла` шари`ка лаҳ лаҳул мулку ўалаҳул ҳамд ўа ҳуўа ъала` кули шайин қодийр.

Мәниси: Аллаҳтан өзге иләҳ жоқ. Ол шериги жоқ Жалғыздур. Патшалық ҳәм мақталыў Оныки. Ол ҳәмме нәрсеге Қәдирдур.

Уйқыға жатпастан алдын оқылатуғын дуўа

اللهم إنى أسئلك بإسمك العافية فى الدنيا والأخرة

Аллоҳумма инний асалука би исмикал ъа`фийата фид дуня ўал а`хироҳ.

Мәниси: Аллаҳым мен Сениң атың менен дүньяда да ақыретте де саламатлық сорайман.

Үйден шыққанда айтылатуғын дуўа

باسم الله توكلت على الله اللهم إنى أعوذ بك ان أضل أو أضل أو أزل أو أزل أوأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على

Бисмиллаҳи таўаккалту ъалалло`ҳ. Алло`ҳумма инний аъуўзу бика ан адилла аў удала аў азилла аў узалла аў азлима аў узлама аў ажҳала аў йужҳала ъалайя.

Мәниси: Аллаҳ таала аты менен баслайман, Аллаҳқа тәўекел қылдым. Аллаҳым мени адасыўдан ҳәм адастырылыўдан, тайыўдан ҳәм тайғызылыўдан, зулым қылыўдан ҳәм зулым қылыныўдан, наданлық қылыўдан ҳәм маған наданлық қылыныўынан қорғаныш бериўиңди сорайман.

Үйге кирип атырғанда айтылатуғын дуўа

اللهم إنى أسئلك خير المولج و خير المخرج باسم الله ولجت و باسم الله خرجت و على الله ربى توكلت

Алло`ҳумма инни` асалука харал маўлижи ўа хайрал махраж. Бисмилла`ҳи ўалажту ўа бисмилла`ҳи харажту ўа ъалалла`ҳи Рәбби` таўаккалту

Мәниси: Аллаҳым мен Сеннен кириўдиң де, шығыўдың да жақсысын сорайман. Аллаҳтың аты менен кирдим ҳәм Аллаҳтың аты менен шықтым. Рәббим Аллаҳға тәўекел қылдым.

Мешитке кирип атырғанда айтылатуғын дуўа

اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك

Алло`ҳуммағфирлий зунуўбий ўафтаҳлий абўа`ба роҳматик.

Мәниси: Аллаҳым гүналарымды кешир ҳәм раҳмат есиклериңди маған аш.

Ҳәжетханаға баратырғанда айтылатуғын дуўа

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث

Аъуўзу билла`ҳи минаш шайто`нир рожи`м. Алло`ҳумма иний аъуўзу бика минал хубси ўал хобаис.

Мәниси: Қуўылған шайтанның жаманлығынан Аллаҳ тааладан қорғаныш сорайман. Аллаҳым еркек ҳәм ҳаял жинлердиң жаманлығынан Өзиң сақла.

Қәбирстанға киргенде айтылатуғын дуўа

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون أسألوا الله لنا ولكم العفية

Әссәлә`му алайкум әҳлад дия`р минал муминийн ўал муслимийн ўа инна` ин ша` Алло`ҳу бикум ла`ҳиқуўн ас алулло`ҳа лана` ўа лакумул ъа`фийаҳ.

Мәниси: Ассаламу алайкум мусылманлар ҳәм мөминлер дыяры әҳли. Бизлер де тез арада сизлердиң артыңыздан барамыз. Аллаҳ тааладан өзлеримизге де, сизлерге де мәғфират сораймыз.

Бир иске кирискенде айтылатуғын дуўа

اللهم خر لى واختر لى ولاتكلنى إلى نفسى طرفة عين

Алло`ҳумма хир лий ўахтарли` ўа ла` такилни` ила` нафси` торфата айн.

Мәниси: Аллаҳым маған бул исти қайырлы қыл ҳәм оны маған ықтыяр қыл. Оны бир ләҳзе де өзиме таслап қойма.

Аўырғанда айтылатуғын дуўа

اللهم رب الناس إذهب البأس إشف أنت الشافى لا شفاء الا شفاْك

Алло`ҳумма роббан на`с изҳабил бәса ишфи анташ ша`фи` ла` шифә`ә илла` шифа`ук.

Мәниси: Аллаҳым, адамлардың Рәббиси меннен бул дәртти кеткиз, шыпа бер, Сен шыпа бериўшисен. Сениң шыпаңнан басқа шыпа жоқ.

Кийингенде айтылатуғын дуўа

الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى و أتجمل به فى حياتى

Алҳамду лилла`ҳиллазий каса`ний ма уўа`рий биҳи ъаўратий ўа атажаммалу биҳи фий ҳайа`тий.

Мәниси: Әўретлеримди жаўып, өмирде шырайлы болып жүретуғындай кийимди несип еткен Аллаҳға ҳамд болсын.

Мәжилиске ямаса мийманға барғанда айтылатуғын дуўа.

اللهم أنزلنى منزلا مباركا و أنت خير المنزلين

Алло`ҳумма анзилний мунзалан муба`рокан ўа анта хойрул мунзилийн.

Мәниси: Аллаҳым мени мүбәрек мәнзилге түсир, Өзиң жақсы мәнзилге түсириўшисең.

Аўқат жеп болғаннан кейин айтылатуғын дуўа

الحمد لله الذى أطعمنى و سقانى و جعلنى من المسلمين

Алҳамду лилла`ҳиллазий атаъаманий ўа сақаний ўа жаъаланий минал муслимийн

Мәниси: Мени аўқатландырған, шөлимди қандырған ҳәм мени мусылманлардан қылған Аллаҳ таалаға ҳамд болсын.

Түшкиргенде айтылатуғын дуўа

الحمد لله

Алҳамдулилла`ҳ

Мәниси: Аллаҳ таалаға ҳамд болсын.

Түшкирген адам «Алҳамдулилла`ҳ» дегенде еситкенлер айтыўы керек болған дуўа

يرحمك الله

Ярҳамукалло`ҳ

Мәниси: Аллаҳ таала сени раҳм қылсын.

Таҳәрат ҳәм ғусылдан кейин айтылатуғын дуўа

اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين

Алло`ҳуммажъалний минат таўўа`бийна ўажхалний минал мутатоҳҳирийн.

Мәниси: Аллаҳым мени тәўбе қылыўшылардан ҳәм пәклениўшилерден қыл.

Сапарға шыққанда айтылатуғын дуўа

اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى المال و الأهل والولد

Алло`ҳумма антас со`ҳибу фис сафари ўал холийфату фил ма`ли ўал әҳли ўал ўалад.

Мәниси: Аллаҳым, Сен сапарда жолдасым Өзиңсен, мал-мүлким, әҳлим ҳәм балаларымды да Өзиңе тапсырдым.
  • 1779 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты