НАМАЗ БУЗЫЛАТУҒЫН ЖАҒДАЙЛАР, НАМАЗДЫҢ САЎАБЫН КЕМЕЙТЕТУҒЫН ҲӘРЕКЕТЛЕР, СӘЖДЕИ САҲЎ

НАМАЗ БУЗЫЛАТУҒЫН ЖАҒДАЙЛАР

 • намаз ўақтында сөйлесиў;
 • жеў ямаса ишиў;
 • өзи еситетуғын дәрежеде күлиў (қасындағы еситетуғын дәрежеде күлсе, таҳәраты да сынады);
 • биреўге сәлем бериў ямаса сәлемине жуўап қайтарыў;
 • қубладан басқа тәрепке бурылыў;
 • дүнья тәшўиши себепли «уф» деў, «аҳ-ўаҳ» деў ямаса жылаў (гүналарынан тәўбе қылып, Аллаҳ тааладан кешириўин сорап жыласа бузылмайды);
 • өтириктен жөтелиў;
 • Бир рукнде үш мәртеден көп артықша ҳәрекет етиў (мысалы: кийимин туўрылаў, қасыныў ҳ.т.б);
 • намазда оқылатуғын аятларды мәниси бузылатуғын дәрежеде қәте оқыў;
 • намаз оқып атырғанда таҳәраттың сыныўы;
 • сәжде қылып турғанда еки аяқты бирден жерден көтериў.

НАМАЗДЫҢ САЎАБЫН КЕМЕЙТЕТУҒЫН ҲӘРЕКЕТЛЕР

 • Бармақларды қысырлатыў, кийимди ойнаў;
 • көзди жумыў ямаса ҳәр жаққа алаңлаў;
 • рукуде «Субҳанә Роббиял ъазыйм»ди үш мәртеден кем айтыў ямаса улыўма айтпаў;
 • сәждеде «Субҳанә Роббийәл аълә»ны үш мәртеден кем айтыў ямаса улыўма айтпаў;
 • қубла, оң тәреп ҳәм сәжде қылатуғын жерде жанлы нәрселердиң сүўрети болыўы;
 • жолда ийеси разы болмаған жерде намаз оқыў;
 • сәжде ҳалында бир аяғын жерден көтериў.

СӘЖДЕИ САҲЎ

Намаздың парыз ямаса ўәжиблеринен бири ўақтынан кешигип оқылса ямаса ўәжиб әмели умытылып, қылынбаса, қаъдаи ақырында (ақырғы отырыўда) тек «Әттаҳиййат» оқылып, оң тәрепке сәлем береди ҳәм «Алло`ҳу әкбәр», деп еки мәрте сәжде қылады ҳәм және отырған ҳалда «Әттаҳиййат», «Салаўат», «Роббәнә» дуўаларын оқып, оң ҳәм шеп тәрепке сәлем берип намазды таўысады. Бул еки сәжде «сәждеи саҳў» (умытыў сәждеси ямаса қәтени туўрылаўшы сәжде) делинеди.

 • 1131 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты