ҲАЙЫТ, ЖУМА НАМАЗЛАРЫ

ҲАЙЫТ НАМАЗЫ

Ҳайыт намазының нийети төмендегише болады: «Аллаҳ разылығы ушын қублаға жүзленип, усы имамға уйып, Рамазан (ямаса Қурбан) ҳайыты намазын оқыўды нийет еттим», деп нийет етиледи.

Имам «Алло`ҳу әкбәр», деп тәкбир айтқаннан кейин қолларын көтерип, ишинде тәкбир айтады.

Ҳәр ким ишинде сана дуўасын оқыйды. Соң имам избе-из қолларын қулақларына көтерип, үш мәрте тәкбир айтады. Жәмәәт те оған ереди. Тәкбири таҳримадан кейинги биринши ҳәм екинши тәкбирде қоллар төменге түсириледи. Үшинши тәкбирден соң қоллар байланып, қыям ҳалында турылады.

Соннан кейин имам ишинде «Әъу`зу»ны ҳәм «Бисмилләҳ»ты айтып, даўыс шығарып Фатиҳа сүресин ҳәм зам сүрени оқыйды.

Руку ҳәм сәждеден кейин екинши рәкәәтке турылады. Имам Фатиҳа сүреси менен бир киши сүре оқығаннан кейин, руку қылмай турып, биринши рәкәәттегидей үш мәрте тәкбир айтады. Төртинши тәкбирден кейин қоллар байланбастан рукуге кетиледи ҳәм сәжделер қылынады. Сәждеден кейин «Әттаҳиййат» ҳәм «Салаўат» оқылып, сәлем берилип, намаз таўсылады.

ЖУМА НАМАЗЫ

Жума намазы еки рәкәәт парыз болып, оннан алдын ҳәм кейин төрт рәкәәт сүннет оқылады. Алдынғы ҳәм кейинги сүннетлер песин намазының сүннетлери киби оқылады. Имамға иқтида қылып оқылатуғын еки рәкәәт парыз болса, таң намазының парызы киби оқылады.

Жума намазында еки рәкәәт парыз оқылмастан алдын имам минберде хутба қылады.

Жума намазы ҳүр, азат, муқим (сапарда болмаған адам), саламатлығы жақсы, аяқлары саў адамға парыз.

Жума намазының шәртлери:

  • песин намазы оқылатуғын ўақытта оқыў;
  • намаздан алдын хутба оқыў;
  • жума оқылатуғын жер ҳәмме кириўи мүмкин болған ашық жер болыўы;
  • имамнан басқа кеминде үш адамнан ибарат жәмәәт болыўы;
  • имам жума намазын оқыўы ушын мәмлекет қазысы тәрепинен руқсатлы болыўы;
  • жума оқылатуғын жер қала ямаса қала ҳүкминде болыўы керек.
  • 806 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты