ЖАНАЗА НАМАЗЫ

ЖАНАЗА НАМАЗЫ

Нийет: «Аллаҳ разылығы ушын қублаға жүзленип, усы имамға уйып жаназа намазын оқыўды нийет еттим».

Имам менен бирге қоллар көтерилип тәкбир айтылғаннан кейин, сана дуўасы оқылады: «Субҳа`нәкалло`ҳуммә ўә биҳамдикә ўә тәбә`рокәсмукә ўә тәъа`лә` жәддукә ўә жәллә сәнә`укә ўә лә` иләә ғойрук».

Соң имам, «Алло`ҳу әкбәр» деп тәкбир айтады. Бул тәкбирде қоллар көтерилмейди, аспанға да қаралмайды. Оң қол шеп қолды услаған ҳалда турылады ҳәм «Салаўат» оқылады. Және қол көтерилместен «Алло`ҳу әкбәр» деп тәкбир айтылады ҳәм жаназа дуўасы оқылады.

Дуўадан кейин және қоллар қосылған ҳалда «Алло`ҳу әкбәр», деп, оң ҳәм шеп тәреплерге сәлем бериледи.

ЖАНАЗА ДУЎАЛАРЫ

Ҳәр бир жаназада төмендеги дуўа оқылады:

Алло`ҳуммәғфир лиҳаййинә` ўә мәййитинә` ўә шә`ҳидинә` ўа ғо`ибинә` ўә со`ғый`ринә` ўә кәбийринә` ўә зәкәринә` ўә унсәә`. Алло`ҳуммә мән аҳйәйтәҳу миннә` фә аҳйиҳи ъаләл ислә`м. Ўә мән тәўәффәйтәҳу миннә` фә тәўәффәҳу ъаләл иймә`н.

Мәниси: «Я Рәббим! Тирилеримизди де өлилеримизди де, бул жерде барларды да жоқларды да, кишкенелеримизди де үлкенлеримизди де, арамыздағы еркеклерди де, ҳаялларды да мәғфират ет. Аллаҳым, бизлерден туўылажақ перзентлерди Исламда дүньяға келтир. Қайтыс болатуғынларды ийманлы ҳалда жанларын ал».

Жаназасы оқылып атырған мейит балағатқа жетпеген ул бала болса, жоқарыдағы дуўадан кейин мына дуўа да оқылады: Алло`ҳуммәжъалҳу ләнә` фәротәў ўәжъалҳу ләнә` әжроў ўә зухроў ўәжъалҳу ләнә` шә`фиъам мушәффәъа`.

Мәниси: «Аллаҳым! Бул баланы жәннетте бизлерди қарсылап алыўшы ҳәм ақырет пайдалы сыйлық қыл. Аллаҳым! Бул баланы биз ушын шәпәәтши қыл ҳәм шәпәәтин қабыл әйле».

Жаназа балағатқа жетпеген қыз бала ушын оқылып атырған болса, төмендеги дуўа қосып оқылады: Алло`ҳуммәжъалҳә` ләнә` фәротәў ўәжъалҳә` ләнә` әжроў ўә зухроў ўәжъалҳә` ләнә` шә`фиъатәм мушәффәъаҳ.

Мәниси: Аллаҳым! Бул қызды жәннетте бизлерди қарсылап алыўшы ҳәм ақыретте пайдалы сыйлық қыл. Аллаҳым! Бул қызды бизлер ушын шәпәәтши қыл ҳәм шәпәәтин қабыл әйле.

Бул дуўаларды билмегенлер «Алло`ҳуммәғфир ли` ўә ләҳу ўә лилмуьминийнә ўәлмуьминә`т».

Яғный, Аллаҳым, мени ҳәм оны, мөмин еркек ҳәм ҳаяллардың ҳәммесин мәғфират ет», деп дуўа қылса ямаса «Роббәнә» дуўасын оқыса да болады.

Жаназа намазының басланыўына үлгермеген адам жәмәәтке тез қосылып алып тәкбирди айтады ҳәм имамға уйыйды. Имам сәлем бергеннен кейин, табыт көтерилместен бурын қалған тәкбирлерди өзи айтады.

Түсикке, өли туўылған балаға жаназа оқылмайды. Бирақ ат қойылып жуўылады ҳәм таўарға орап, көмиледи. Тири туўылып кейин, өлген гөдекке жаназа оқылады.

  • 850 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты