НАМАЗ

НАМАЗ

Намаз исламның тийкарғы шәртлеринен бири есапланады. Аллаҳ таала бенделерине парыз қылған. Намаз – Аллаҳ таала берген шегарасыз неъматларға шүкиршилик етиў. Намаз ибадаты себепли адамның Аллаҳ таала алдында дәрежеси жоқарылайды. Намаз оқыўшы ақырет өмирине таярлық көрип барады. Түрли нәрселерди себеп қылып намаз оқымай жүрген адам Аллаҳ тааланың буйрығын қылмай жүрген есапланады. Бул болса үлкен бахытсызлық есапланады.

АЗАН

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Әшҳәду әллә` илә`ҳә иллалло`ҳ!

Әшҳәду әллә` илә`ҳә иллалло`ҳ!

Әшҳәду әннә Муҳаммәдәр росу`лулло`ҳ!

Әшҳәду әннә Муҳаммәдәр росу`лулло`ҳ!

Ҳаййә ъалас-солә`ҳ!

Ҳаййә ъалас-солә`ҳ!

Ҳаййә ъаләл фәлә`ҳ!

Ҳаййә ъаләл фәлә`ҳ!

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Лә` илә`ҳә иллалло`ҳ.

Мәниси: Аллаҳ уллыдур! Аллаҳ уллыдур! Аллаҳ уллыдур! Аллаҳ уллыдур! Аллаҳтан өзге сыйынатуғын (иләҳ) жоқлығына гүўалық беремен! Аллаҳтан өзге сыйынатуғын (иләҳ) жоқлығына гүўалық беремен! Муҳаммад Аллаҳтың елшиси екенине гүўалық беремен! Муҳаммад Аллаҳтың елшиси екенине гүўалық беремен! Намазға келиң, намазға келиң! Нажатқа келиң, нажатқа келиң! Аллаҳ уллыдур! Аллаҳ уллыдур! Аллаҳтан өзге иләҳ жоқ!

Тек ғана таң намазда «Ҳаййә ъаләл фәлә`ҳ» дегеннен кейин «Ассолә`ту хойрум минән нәў`м» (Намаз уйқыдан жақсы) қатары қосылады.

АЗАН ДУЎАСЫ

Алло`ҳуммә роббә` ҳә`зиҳид-даъўәтит-тә`ммәҳ. Ўас-солә`тил қо`имәҳ, ә`ти Муҳаммәдәнил ўасы`йләтә ўәл фады`йләҳ. Ўәбъасҳу мәқо`мәм маҳму`дәнилләзий ўаъаттәҳ. Ўарзуқнә` шәфә`ъатәҳу` йәўмәл қийәәҳ. Иннәкә лә` тухлифул мийъа`д!

Мәниси: Усы кәмил шақырықтың ҳәм қайым намаздың Рәббиси Аллаҳым! Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламға ўасила, пазыйлет ҳәм үлкен жоқары дәреже бер. Оны Өзиң ўәде еткен мақталған орында тирилтир. Бизлерге қыямет күни оның шәпәәтин несип ет. Әлбетте, Сен ўәдеге кери ис қылмайсаң.

НАМАЗ ОҚЫЎ ТӘРТИБИ

Бир күнде бес ўақыт таң, песин, намазлыгер, шам ҳәм қуптан намазларын оқыў ҳәр бир мусылманға парыз.

ТАҢ НАМАЗ

Таң намазы еки рәкәәт сүннет, еки рәкәәт парыз - жәми төрт рәкәәттен ибарат.

Таң намазының еки рәкәәт сүннети төмендегише оқылады:

 • Нийет. «Аллаҳ разылығы ушын қублаға жүзленип, бүгинги таң намазының еки рәкәәт сүннетин оқыўды нийет еттим», деп кеўилден өткериледи ҳәм тил менен айтылады.
 • Тәкбири таҳрима. «Алло`ҳу әкбәр», деп намазды баслаў тәкбири айтылады. Бул тәкбирде еркеклер қолларының алақанын қублаға қаратып, бас бармақларының ушын қулақларының жумсақ жерине алып барады. Ҳаяллар қолларын желке барабарында көтереди.
 • Қоллар байланады. Еркеклер оң қолының алақанын шеп қолының үстине қояды. Оң қолының бас ҳәм киши бармақлары менен шеп қолының билеги усланады.
 • Ҳаяллар оң қолын шеп қолы үстине қойып, қолларын көкрекке қояды. Бундай турыў «қыям» делинеди. Қыямда (тик турған ҳалда) сәжде қылынатуғын жерге қарап турылады ҳәм нәўбети менен төмендегилер оқылады.

САНА ДУЎАСЫ

سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

«Субҳа`нәкалло`ҳуммә ўә биҳамдикә ўә тәбә`рокәсмукә ўә тәъа`лә` жәддукә ўә лә` илә`ҳә ғойрук»

Мәниси: Я Аллаҳым Сен пәк ҳәм мақтаўлысаң. Сениң атың мүбәрек ҳәм мәртебең жүдә бәлент. Сеннен басқа ҳеш қандай қудай жоқ.

ФАТИҲА СҮРЕСИ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيممالك يوم الديناياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

«Әъу`зу биллә`ҳи минәш-шәйто`нир рожи`м»

«Бисмиллә`ҳир роҳмә`нир роҳи`м»

«Әлҳамду лиллә`ҳи Роббил ъа`ләми`н. Арроҳмә`нир роҳи`м. Мә`лики йәўмидди`н. Иййәә наъбуду ўә иййәә нәстәъи`н. Иҳдинас сиро`тол мустәқи`м. Сыротолләзи`нә әнъамтә ъаләйҳим ғойрил мәғду`би ъаләйҳим ўәләд до`лли`н»,

Мәниси: Барлық ҳамд әлемлердиң Рәббиси – Аллаҳтики, (Ол –) Меҳрибан ҳәм Рейимли. Ол – қыямет күниниң ийеси. Тек Саған ғана сыйынамыз ҳәм тек Сеннен ғана жәрдем сораймыз. Бизлерди туўры жолға басла. Өзиң неъмат бергенлердиң жолына (басла), ғәзепке ушырағанлардың жолына емес, адасқанлардикине де емес!

 • Зам сүре: Фатиҳа сүресинен кейин бир зам сүре оқылады.

Намазды таза үйрениўшилер төмендеги киши сүрелерден бирин оқыса болады:

КӘЎСАР СҮРЕСИ

Иннә` аътойнә` кәлкәўсәр. Фә солли лироббикә ўәнҳар. Иннә шә`ниәкә ҳуўәл әбтар.

Мәниси: (Ҳәй Муҳаммад!) Әлбетте, Биз саған Кәўсарды бердик. Солай екен, Рәббиңе (бес ўақыт ҳәм қурбан ҳайыты ушын) намаз оқы ҳәм (түйе) сойып, қурбанлық қыл! Әлбетте, сени жаман көриўшиниң (душпаныңның) өзи арқасы кесик (бәрше жақсылықлардан ҳәм зүряд қалдырыўдан маҳрум).

Кәўсар — жәннеттеги бир ҳәўиздиң аты. Оның суўы палдан татлы, қар ҳәм суўдан ақ. Оннан ишкен адам мәңги шөллемейди.

ИХЛАС СҮРЕСИ

Қул ҳуўалло`ҳу әҳад. Алло`ҳус-сомәд. Ләм йәлид. Ўә ләм йу`ләд ўә ләм йәкулләҳу` куфуўән әҳад.

Мәниси: (Ҳәй Муҳаммад!) Айт: «Ол Аллаҳ – жалғыз. Аллаҳ – Cомад (Өзи ҳеш нәрсеге мүтәж емес, басқа ҳәмме Оған мүтәж). Ол туўмаған ҳәм туўылмаған да. Сондай-ақ, Оның ҳеш бир теңи жоқ».

ФАЛАҚ СҮРЕСИ

Қул әъу`зу бироббил фәләқ. Миң шәрри мә` холәқ. Ўә миң шәрри ғо`сиқин изә` ўәқоб. Ўә миң шәррин-нәффәә`ти фил ъуқод. Ўә миң шәрри ҳа`сидин изә` ҳасәд.

Мәниси: (Ҳәй Муҳаммад!) Айт: «Пана сорап илтижа қыламан таң Рәббисине, жаратқан нәрселериниң жаманлығынан, қап-қараңғы болған түнниң жаманлығынан, түйинлерге дем салыўшы ҳаяллардың жаманлығынан, көре алмаған күншилдиң жаманлығынан».

НАС СҮРЕСИ

Қул әъу`зу бирробиннә`с, мәликиннә`с, илә`ҳиннә`с, миң шәррил ўәсўә`сил хоннә`с, әлләзи` йуўәсўису фи` суду`риннә`с, минәл жиннәти ўәннә`с.

Мәниси: (Ҳәй Муҳаммад!) Айт: «Пана тилеп илтижа қыламан адамлардың Рәббисине, адамлардың патшасына, адамлардың илаҳына (инсан Аллаҳты еслегенде) жасырынып, (еслемегенде) ўасўаса қылыўшы (шайтан)ның жаманлығынан, (ол) адамлардың кеўиллерине ўасўаса салады. (Өзи) жинлер ҳәм адамлардан болған».

 • руку

Зам сүре таўсылғаннан кейин, «Алло`ҳу әкбәр», деп руку қылынады. Еркеклер шығанақларын ҳәм дизелерин бүкпей, бармақларын ашқан ҳалда, дизелерин беккем услайды, арқасы менен басын бир тегис қылады.

Ҳаяллар азырақ ийиледи. Дизелерин аз ғана бүгеди. Бармақларының арасын ашпастан дизесин услап турады.

Рукуде үш мәрте «Субҳа`нә Роббийәл ъазыйм» (Я уллы Рәббим, Сен ҳәмме нуқсанлардан пәксең), делинеди.

Рукуден «Самиъалло`ҳу лимән ҳамидәҳ» (Аллаҳ Оны мақтағанларды еситеди), деп рукуден көтериледи, бундай турыўға «қаўма» делинеди.

Қаўма ҳалында: «Роббәнә` ләкәл ҳамд» (Я Рәббимиз, ҳәр мақтаўлар сениң ушындур), делинеди.

 • сәжде

«Алло`ҳу әкбәр» деп алдын дизелер, кейин қоллар, соң маңлай ҳәм мурын жерге тийгизилип, сәжде қылынады. Сәжде қылынып атырғанда аяқ бармақлары қублаға қаратылады, еркеклердиң шығанағы жерге тиймейди. Ҳаяллар да сондай сәжде етеди, бирақ шығанақларын жерге тийгизип, қарны санына жабысып турады. Сәждеде үш мәрте: «Субҳа`нә Роббийәл аълә`» (Уллы Рәббим пәкдур), делинеди.

«Алло`ҳу әкбәр» деп сәждеден бас көтериледи ҳәм дизерлеп бир аз отырылады, бундай отырыўға «жалса», делинеди. Жалсада қоллар, бармақлар еркин ҳалда, санның үстине қойылады. Бармақтың ушлары дизе менен тең болыўы лазым.

Еркеклер шеп аяғының үстине отырады. Оң аяқтың бармақлары қублаға қаратылады. Ҳаяллар аяқларын оң тәрепине шығарып жамбасы менен жерге отырады.

«Алло`ҳу әкбәр», деп екинши мәрте сәжде қылынады. Сәждеде үш мәрте: «Субҳа`нә Роббийәл аълә`», делинеди.

«Алло`ҳу әкбәр», деп қыямға турылады, яғный тик турылады.

Усы жерден екинши рәкәәт басланады онда биринши рәкәәттағы ҳәрекетлер тәкирарланады:

Қыямда «Бисмиллә`ҳир роҳмә`нир роҳи`м»нен баслап, Фатиҳа сүреси, кейин бир зам сүре оқылады.

«Алло`ҳу әкбәр», деп руку қылынады. Рукуде үш мәрте «Субҳа`нә Роббийәл ъазый`м», делинеди.

«Сәмиъалло`ҳу лимән ҳамидәҳ», деп тик турылады, изинен «Роббәнә` ләкәл ҳамд», делинеди.

«Алло`ҳу әкбәр», деп сәждеге барылады. Сәждеде үш мәрте «Субҳа`нә Роббийәл аълә`», делинеди.

«Алло`ҳу әкбәр», деп сәждеден бас көтериледи ҳәм бир аз отырылады.

«Алло`ҳу әкбәр», деп екинши мәрте сәжде қылынады. Сәждеде үш мәрте: «Субҳа`нә Роббийәл аълә`», делинеди.

«Алло`ҳу әкбәр», деп сәждеден бас көтерилип қаъдада отырылады ҳәм төмендегилер оқылады:

ӘТТАҲИЙЙАТ

Әттаҳиййә`ту лиллә`ҳи ўассоләўә`ту ўаттоййибә`т. Әссәлә`му ъаләйкә әййуҳән нәбиййу ўә роҳмәтулло`ҳи ўә бәрокә`туҳ. Әссәлә`му ъаләйнә` ўә ъалә` ибә`дилләҳис солиҳи`н. Әшҳәду әллә` иләә иллалло`ҳу ўә әшҳәду әннә Муҳаммәдән ъабдуҳу` ўә росу`луҳ.

Мәниси: Тил менен, дене менен, мал менен қылынатуғын барлық ибадатлар Аллаҳ таала ушын. Ҳәй Аллаҳтың пайғамбары! Аллаҳ тааланың мийрими ҳәм берекети сизге болсын. Бизлерге ҳәм жақсы бенделерге Аллаҳ тааланың сәлеми болсын. Гүўалық беремен, бир Аллаҳтан басқа ҳеш бир қудай жоқ. Және гүўалық беремен, Муҳаммад алайҳиссалам Аллаҳтың бендеси ҳәм елшисидур.

САЛАЎАТ

Алло`ҳуммә солли ъалә` Муҳаммәд, ўә ъалә` ә`ли Муҳаммәд. Кәмә` солләйта ъала` Иброҳийм ўа ъала` а`ли Иброҳи`м. Иннәкә ҳами`дум-мәжи`д.

Алло`ҳуммә бә`рик ъалә` Муҳаммәд ўә ъалә` ә`ли Муҳаммәд. Кәмә` бә`роктә ъалә` Иброҳи`м ўә ъалә` ә`ли Иброҳи`м. Иннәкә ҳамийдум-мәжи`д.

Мәниси: Я Аллаҳым! Ибраҳим алайҳиссаламға ҳәм оның шаңарағына мийрим еткениңдей, Муҳаммад алайҳиссаламға ҳәм ол кисиниң шаңарағына мийрим ет. Әлбетте сен мақтаўға ылайықлы уллысаң.

Я Аллаҳым! Ибраҳим алайҳиссаламға ҳәм оның шаңарағына берекет еткениңдей, Муҳаммад алайҳиссаламға ҳәм ол кисиниң шаңарағына берекет ет. Әлбетте сен мақтаўға ылайықлы уллысаң.

ДУЎА

Pоббәнә` ә`тинә` фид-дунйә` ҳасәнәтәў ўә фил ә`xироти ҳасәнәтәў-ўә қинә` ъазәән-нә`р.

Мәниси: Я Рәббимиз, бизлерге бул дүньяда да, ол дүньяда да жақсылықты бер ҳәм бизлерди дозақ азабынан сақла».

 • Намаздан шығыў: (сәлем менен шығылады)

Алдын оңға, кейин шепке қарап: «Әссәлә`му алайкум ўә роҳмәтулло`ҳ» деп сәлем берилип намаздан шығылады. Усының менен таң намазының еки рәкәәт намазы таўсылады.

Таң намазының еки рәкәәт парызы да усындай оқылады. Парқы нийет еткенде сүннет емес парыз деп нийет етиледи. Имамға уйып оқыўшының нийетинде «Усы имамға уйыдым», деген қатар қосылады.

Еркеклер ҳәр бир парыз намазынан алдын тәкбир айтады. Тәкбир төмендегише айтылады:

ТӘКБИР

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Әшҳәду әллә` илә`ҳә иллалло`ҳ!

Әшҳәду әллә` илә`ҳә иллалло`ҳ!

Әшҳәду әннә Муҳаммәдәр росу`лулло`ҳ!

Әшҳәду әннә Муҳаммәдәр росу`лулло`ҳ!

Ҳаййә ъалас-солә`ҳ!

Ҳаййә ъалас-солә`ҳ!

Ҳаййә ъаләл фәлә`ҳ!

Ҳаййә ъаләл фәлә`ҳ!

Қод қо`мәтис-солә`ҳ!

Қод қо`мәтис-солә`ҳ!

Алло`ҳу әкбәр!

Алло`ҳу әкбәр!

Лә` илә`ҳә иллалло`ҳ.

Тәкбир азанға уқсайды, парқы тәкбир тезирек айтылады ҳәм азанға қосымша «қод қо`мәтис-солә`ҳ» (ҳақыйқатта намаз қайым болды) деген кәлималар бар.

Таң намазының парызына төмендегише нийет етиледи: «Аллаҳ таала разылығы ушын қублаға жүзленип бүгинги таң намазының еки рәкәәт парызын өз ўақтында оқыўды нийет еттим холисол лиллә`ҳи тәъа`лә`». Қалғанлары таң намазының сүннети менен бирдей оқылады.

ПЕСИН НАМАЗ

Песин намазы төрт рәкәәт сүннет, төрт рәкәәт парыз ҳәм еки рәкәәт сүннеттен ибарат. Төрт рәкәәт сүннет төмендегише оқылады:

 • Нийет етиледи.
 • Тәкбири таҳрима айтылады.
 • Сана дуўасы оқылады.
 • Фатиҳа сүреси. Кейин бир зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • «Алло`ҳу әкбәр» деп турып, және Фатиҳа сүреси, зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • Отырып «Әттаҳиййат» оқылады.
 • «Алло`ҳу әкбәр» деп және турылады, Фатиҳа сүреси ҳәм зам сүреси оқылады.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • «Алло`ҳу әкбәр» деп төртинши рәкәәтке турылады. Және Фатиҳа сүреси ҳәм зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • Отырып, «Әттаҳиййат», «Салаўат», «Роббәнә» дуўалары оқылады.
 • Сәлем берип намаздан шығылады.

Песин намазының парызы да усындай оқылады. Тек нийет қылғанда «Аллаҳ разылығы ушын қублаға жүзленип бүгинги песин намазының төрт рәкәәт парызын оқыўға нийет еттим халисан лиллаҳи таъала», делинеди. Және парызда үшинши ҳәм төртинши рәкәәтлерде «Фатиҳа»дан кейин зам сүре қосылмайды.

Песин намазының еки рәкәәт сүннети таң намазының сүннетиндей оқылады.

НАМАЗЛЫГЕР

Намазлыгер төрт рәкәәт парыздан ибарат. Бул намаз бенен песин намазы парызының оқылыўы бирдей. Нийетте «Намазлыгердиң төрт рәкәәт парызын оқыўға» делинеди.

ШАМ НАМАЗ

Шам намазы үш рәкәәт парыз ҳәм еки рәкәәт сүннеттен ибарат. Үш рәкәәтли парыздың оқылыўы:

 • Нийет.
 • Тәкбири таҳрима.
 • Сана.
 • Фатиҳа, зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • Турып, Фатиҳа, зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • отырып, «Әттаҳийят».
 • Турып, тек Фатиҳа.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • отырып, «Әттаҳиййат», «Салаўат», «Роббәнә» дуўалары.
 • Сәлем.

Шам намазының еки рәкәәт сүннети таң намазының еки рәкәәт сүннети киби оқылады.

ҚУПТАН НАМАЗЫ

Қуптан намазы төрт рәкәәт парыз, еки рәкәәт сүннеттен ибарат.

Қуптан намазының төрт рәкәәт парызы песин намазының парызы киби оқылып, тек нийетте парқы болады. Қуптанның еки рәкәәт сүннети де жоқарыда үйренгенимиз таң ҳәм шам намазларының еки рәкәәт сүннетлери киби бирдей тәртипте оқылады, тек нийетте қуптан намазы делинеди.

ЎИТР НАМАЗЫ

Ўитр намазы үш рәкәәтли болып, ўәжиб ибадат есапланады. Дәрежеси парыздан пәсирек, сүннеттен жоқарырақ турады. Оқылыўы лазым. Қайсыдур себеп пенен қаза болса да, қазасы оқылады. Ўитр намазы Қуптан намазынан кейин оқылады.

Ўитр намазы төмендеги тәртипте оқылады:

 • Нийет.
 • Тәкбири таҳрима.
 • Сана.
 • Фатиҳа, зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • Екинши рәкәәтке турып, «Фатиҳа», зам сүре.
 • Руку.
 • Сәжде.
 • отырып, «Әттаҳиййат».
 • Үшинши рәкәәтке турып «Фатиҳа», зам сүре.
 • Зам сүреден кейин тик турған ҳалда «Алло`ҳу әкбәр», деп қулақ қағылады.
 • Қол және усланып, Қунут дуўасы оқылады.

ҚУНУТ ДУЎАСЫ

Алло`ҳуммә иннә` нәстәъийнукә ўә нәстәғфирук. Ўә нуъмину бикә ўә нәтәўәккәлу ъаләйк, ўә нусний ъаләйкәл хойро кулләҳ. Нәшкурукә ўә лә` нәкфурук. Ўә нәхләъу ўә нәтруку мәй-йәфжурук.

Алло`ҳуммә иййәә нәъбуду ўә ләкә нусолли` ўә нәсжуду ўә иләйкә нәсъа` ўә нәҳфиду наржуў роҳмәтәк, ўә нәхшә` ъазәәк, иннә ъазәәкә бил куффә`ри мулҳиқ.

Мәниси: Аллаҳым! Биз Сеннен жәрдем сораймыз, гүналарымызды кешириўиңди сораймыз. Аллаҳым! Саған ийман келтиремиз, ислеримизде Саған сүйенемиз ҳәм Саған тәўекел етемиз ҳәм де Саған ҳәмд айтамыз. Барлық жақсылықлар Сеннен. Бизлерге берген усыншама неъматларың ушын Саған шүкир айтамыз, Саған күпир келтирмеймиз. Саған күпир келтигенлерди тәрк қыламыз ҳәм қәлбимизден ылақтырып таслаймыз.

Аллаҳым! Биз жалғыз Саған ғана ибадат қыламыз, Сен ушын намаз оқыймыз. Сен ушын сәжде қыламыз ҳәм Саған ғана умтыламыз. Ибадатты кишипейиллик пенен орынлаймыз. Бизге мийримиң көп болыўын сораймыз, азабыңнан қорқамыз. Ҳеш қандай гүман жоқ, Сениң азабың кәпирлерге болады.

 • Руку.
 • Сәжде.
 • отырып «Әттаҳиййат», «Салаўат», «Роббәнә» дуўасы.
 • Сәлем.

НАМАЗДАН КЕЙИНГИ ЗИКИРЛЕР

Намаз сәлем менен таўсылады. Сәлемнен кейинги әмеллер (тәсбиҳлер ҳәм дуўалар) мәжбүрий емес, бирақ саўабы көп болады.

Парыз намазларынан кейин төмендеги дуўаны оқыў сүннет:

Алло`ҳуммә әңтәс сәлә`м ўә миңкәс сәлә`м. Тәбә`роктә йә` зәлжәлә`ли ўәл икро`м.

Мәниси: Я Аллаҳым, Сен ҳәмме нуқсанлардан пәксең. Саламатлық Сеннен. Я Қудрет ҳәм Ҳүрмет ийеси болған Аллаҳым, Өзиң Муқаддессең.

Намазларды таўысқаннан соң Аятал курсий оқылса, тәсбиҳлер айтылса, саўабы уллы болады.

АЯТАЛ КУРСИЙ

Әъу`зу биллә`ҳи минәш шәйто`нир рожи`м. Бисмиллә`ҳир роҳмә`нир роҳи`м.

Алло`ҳу лә` иләә иллә` ҳуўәл ҳаййул қоййу`м. Лә` тә'хузуҳу` синәтуў ўә лә` нәў`м. Ләҳу` мә` фис сәмәә`ти ўә мә` фил ард. Мәңзәлләзий йәшфәъу ъиндәҳу` иллә` би'изниҳ. Йаъләму мә` бәйнә әйдийҳим ўә мә` холфәҳум ўә лә` йуҳыйту`нә би шәй'им мин ъилмиҳи` иллә` бимә` шә`'. Ўәсиъа курсиййуҳус сәмәўә`ти ўәл ард. Ўә лә` йәъу`дуҳу ҳифзуҳумә` ўә ҳуўәл ъаллиййул ъазыйм.

Мәниси: Аллаҳ – Оннан басқа илаҳ жоқ. Ол тири ҳәм мәңги турыўшы. Ол (ҳеш) мүлгимейди ҳәм уйқыламайды. Аспанлар ҳәм Жердеги нәрселер Оныки. Оның алдында Өзиниң руқсатысыз ҳеш ким (ҳеш кимди) шәпәәт қыла алмайды. (Аллаҳ) олардың алдындағы нәрсени де, артындағы нәрсени де биледи. (Адамлар) Оның илиминен тек (Аллаҳ) Өзи қәлеген муғдарындағы нәрсени ғана биле алады. Оның Курсийси аспанлар ҳәм Жерди де өз ишине сыйдыра алады. Ол екеўин қорғаў Оны (Аллаҳты) талықтырмайды. Ол – ең жоқары, Уллы.

ТӘСБИҲ

Субҳа`налло`ҳ (33 мәрте)

Әлҳамдулиллә`ҳ (33 мәрте)

Алло`ҳу әкбәр (33 мәрте)

 • 3802 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты