Аллаҳ таала бендесин дәслепки гүнасы ушын шерменде етпейди!

Бир жигит урлық пенен қолға түсти. Оны услап, Умар разияллаҳу анҳудың алдына келтирди. Ҳәзирет Умар оның қолын шабыўды буйырды. Жигит қолын шаппаўды сорап: “Аллаҳ атына ант ишемен, бул биринши мәрте урлық етиўим!”, деди. Умар разияллаҳу анҳу: “Өтирик айттың, Аллаҳ таала бендесин дәслепки гүнасы ушын шерменде етпейди!”, деди.

Рәўиятқа көре Муса алайссалам заманында қурғақшылық ҳәм ашаршылық басланды. Адамлар оның алдына келип: “Ҳәй Муса, Аллаҳқа дуўа етип бизлерге жаўын сорап бер!”, дейди. Муса алайҳиссалам дуўа етиў ушын шықты оған қәўимлеринен жетпис мың инсанлар ерди. Муса алайҳиссалам дуўа ете баслады. Сонда Аллаҳ таала: “Ҳәй Муса, араңызда қырық жылдан берли жүзсизлерше маған көтерилис етуғын бир адам бар. Соның себебинен сизлерге жаўын жаўыўды тоқтаттым”, деди. — Я Рәббим, ким ол адам? - деди.

— Сен оны шақыр, өзи жуўап береди, деди, Аллаҳ таала.

— Жетпис мың адамның ишинен қалай шақыра аламан?

— Сен шақыр, Биз оған жеткеремиз!

Мусо алайҳиссалам қәўимине жүзленди ҳәм: “Ҳәй, қырық жылдан берли Аллаҳқа уялмастан гүна ететуғын адам! Арамыздан шық! Аллаҳ сениң себебиңнен бизлерге жаўын бермей атырған екен!”, деди.

Жаңағы адам бул гәплерди еситип, гәп өзи ҳаққында екенин билди ҳәм қатты уялды. Қәўимнен ажыралып шықса, ҳәммениң алдында шерменде болыўын, қәўим ишинде қалса, пүткил қәўим оның себебинен жаўынсыз қалыўын ойлады да, кийимин басына орап: “Рәббим, тәўбе еттим, тәўбе еттим!”, деп нала етти. Сол заматы аспаннан жаўын жаўа баслады. Буннан Муса алайҳиссалам әжепленип: “Ҳәй Рәббим, ишимизден ҳеш ким шықпастан жаўын жаўдығо!?”, деди. Сонда Аллаҳ таала: “Ҳәй Муса енди сол инсан себепли жаўын жаўдырдым”, деди. Муса алайҳиссалам оның тәўбе еткенин түсинди ҳәм оны қутлықлап қойыў мақсетинде кимлигин сорады.

— Ол Маған қырық жыл әсилик еткенде де биреўге билдирмедим, енди тәўбе еткенинде ким екенлигин айтыўымды қәлейсеңбе?! - деди, Аллаҳ таала.

Салафалардан бири: “Есапсыз гүналар етип атырмыз, бирақ Аллаҳ тааланың бизге берип атырған неъматлары да шексиз. Қайсы бирине шүкир етиўди билмей қалдық - берип атырған гөззал неъматларынама ямаса жарамсыз гүналарымызды жасырып турғанынама!”, деп айтқан екен.

Жуўмақ сонда, Аллаҳ таала бендесине оғада марҳаматлы. Бенде бир гүна етер екен оны тезлик пенен азапқа тутпайды ямаса шерменде етпейди. Бәлки оған тәўбе ушын мәўлет береди. Бирақ бенде бул мүмкиншиликти итибарға алмаса, оны сол гүнасы менен көпшилик ишинде шерменде етеди, ҳеш ойламаған, күтпеген тәрептен айыпларын ашып таслайды. Егер сонда да бенде көзин ашпаса, оны ақыретте қатты азап күтеди. Бул сапарғысы енди қорқынышлы ҳәм азаплы болады.

Буннан дәслепки гүнаны ислей бериў кереклиги түсинилмейди, негизи бендени шерменделикке алып барған гүналар көбинесе бир мәрте ислеп көриў менен басланады. “Тама-тама көл болар”, деп бийкарға айтылмаған.

Муҳаммадали Мамутов,

Қоңырат районы «Хаким Сулайман» жоме мешити имам-найыбы.

  • 189 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты