Ҳаўлығыў емес, бирлесиў керек

Усы күнлерде үмит ҳәм үмитсизлик ортасында жасап атырмыз. Ҳәммеси жақсылықка болсын. Бирақ бундай сезимде ўақытты өткермеў керек, ҳәр қандай жағдайда да Аллаҳтан қалмаў керек. Себеби, күтип атырғанымыз жақсылық болса да, жаманлық болса да Аллаҳтың сынағы есапланады. Аллаҳ таала: «Биз сизлерди жаманлық ҳәм жақсылық пенен сынап, имтихан қыламыз», дейди (Әнбия сүреси, 35-аят).

Солай екен, гәп келешектиң жақсылығы ямаса жаманлығында емес, бәлки олардағы Аллаҳтың сынағынан өтиўде. Үмит ҳәм күтиў инсанның қанаты. Қанатлар қаншелли қуўатлы ҳәм саў болса, ол соншелли жоқарыға уша алады. Үмитсиз қалса, ҳәлсирейди. Үмит исеним жолының басы. Басымызға қандай мүсийбет түсиўине қарамастан, түскинликке түспең. Барлық қапылар жабылса да, Ол меҳрибан илаҳ сен ушын бир тесикти ашық қалдырады. Ҳәзир көре алмай атырған болсаң да, бул қыйын сынақлар артында саған аталған жәннет бағлары бар. Сабыр етиў, отырып күтиў дегени емес. Бул ертенги күнди көре алыў болып есапланады. Аўа әзизлер мине бир неше күннен берли көше-күйде, социаллық тармақларда коронавирус инфекциясы пуқараларымыз ушын ең тийкарғы темаға айланды.

Әсиресе, мәмлекетимизде де коронавирус пенен кеселлениў жағдайлары ушырасқаннан кейин додалаўлар және де қызғын түс алды. Сол орында айрықша атап өтиў керек, Президентимиздиң усы кеселликти артықша зыянларсыз өткериў бойынша өткерип атырған жыйналысындағы тапсырмалары тийкарында ҳүкимет тәрепинен тийисли илажлар ислеп шығылғаны ҳәм ол избе-излик пенен турмысқа енгизилип атырғаны ҳаққында Министрлер Кабинети тәрепинен өткерилген жыйналыс ҳәм де брифингте толық информация берилди.

Буннан кейин де кеселлик профилактикасы ҳәм оның алдын алыў ушын бәрше шөлкемлер барлық шараларды көрмекте.

Бундай қыйын жағдайда кеселликтиң кең тарқалмаўы ҳәм оның алдын алыў бойынша имам-хатиблеримиз тәрепинен де халық арасында кең түсиндириў жумыслары алып барылды. Халыққа материаллық жәрдемлер көрсетилди ҳәм көрсетилип атыр. Бул жуқпалы кеселликтиң тез басымиздан көтерилиўин сорап дуўалар етпекте.

Буннан тысқары, усы күнлерде халқымызға тән болған салдамлылық, бир инсанның машқаласын ел, халық машқаласы деп қабыллаў, сынақларда бирге болыў сыяқлы әзелий қәдириятларды көрсетиў ўақты келди.

Умытпаң, ҳаўлығыў менен кеселлик шегинбейди, керисинше оның жеткеретуғын зыянлары артыўы мүмкин. Ҳаўлығыў, қәўетер ҳәм түскинликтен узақта болыў ушын исенимди беккемлеў, пайдалы илим менен бәнт болыў, атап айтқанда пайдалы китапларды оқыў, Қуран тиләўат қылыў, зикр, салаўатларды үзликсиз айтыў керек. Булар Аллаҳ рухсаты менен мәп келтиреди.

Сол себептен ҳәр биримиз өз денсаўлығымызды асыраў арқалы ғана коронавирус инфекциясының елимизде кең тарқалыўының алдын алыўымыз мүмкин. Ҳақыйқаттан да, ҳаўлығыў емес, биригиў ўақты келди.

Ҳаўлығыў - сезим ҳәм кейпияттың бузылыў түрлеринен бири; ҳаўлығыўда адамды тийкарсыз қәўетер басады, адам қандайда бир заттан қәўетерленип, албырайды, тынышсыз болады, кеўли сынып, мазасы қашады, руўхый жақтан азап шегеди. Оған келешекте апат болыўы анық сыяқлы, өзи ямаса жақынларының өмири қәўип астында турғандай сезиледи. Бул кеселлик сизди шетлеп өтиўи ушын, ең тийкарғы жуўапкер әўеле өзиңиз боласыз. Жеке гигиена қағыйдаларына үзликсиз әмел етиў, тийисли қорғаныў қуралларындан пайдаланыў ҳәм басқа зәрүрий илажларды көриў арқалы сиз өзиңизди де, жақынларыңызды да кеселлик инфекциясынан биймәлел қорғаўыңыз мүмкин. Қалаберсе, мудамы таза жүриў, атап айтқанда дене ҳәм кийимлеримизге нәпак затлар тийиўинен сақланыў зәрүр. Себеби динимизде пәклик ийманнан есапланады. Ислам пәклик ҳәм нәпәклик ислерине қатты итибар береди. Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам «Пәклик — иймандандур» деген. Қолаберсе, ибадатлардың қабыл болыўы ушын инсанның пүткил денеси, үсти-басы ҳәм ҳәтте ибадат орыны да пәк болыўы керек. Пәклик жолында исленген ҳәр бир ис жоқары баҳаланады ҳәм оған әмел еткен адамға үлкен саўаплар, бар. Қурани кармиде пәкликке үлкен итибар берилген. «Ол жерде пәклениўди жақсы көретуғынлар бар. Аллаҳ пәклениўшилерди жақсы көреди» (Тәўбе сүреси 108-аят). Аллаҳ таала усы аты каримада пәкликти ҳәм пәк адамларды мақтап атыр. Пәк адамларды жақсы көриўин жәриялап атыр. Бул аяты кариманың өзи барлық инсанлардың пәклик ушын умтылыўы, дүньяның пәклениў тәрепке жүз тутыўы ушын жеткиликли. Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам пәкизе болған ҳәм көплеген ҳәдислерде пәкликке шақырған.

Омир ибн Саъд ибн Абу Ваққастан: Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Әлбетте, Аллаҳ пәкизе, пәкизеликти жақсы көреди, оғада сахий, оғада сахийлықты жақсы көреди», рәўият етиледи. Усы ҳәдистиң өзи пәкликке қанша әҳимийет берилиўин айқын көрсетип тур.

Ваҳб разияллаҳу анҳу: «Аллаҳ таала дейди: «Бендеме бәле жиберип, одан дуўа-тилек аламан», деди. Дуўасында дуўасы қабыл алыўын көрмесе де, үмитин үзбейди, үмитсизликке де түспейди, дуўа қыла береди. Сол себепли Аллаҳтың достына айланады. Ең абзал дуўа адамның үзликсиз дуўа қылыўы. Ықлас пенен соралған ҳәр бир дуўа, әлбетте, қабыл болыўын умытпайық.

Аллаҳым бул кеселликти инсаният басынан тезирек жоқ еткейсен!

Уктам Қурбаниязов, Әмиўдәрья районы «Нўғай ийшан» жоме мешити имам-хатиби.

  • 126 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты