Ўатанды қорғаў – муқәддес миннет

«Ҳәр кимниң туўылған жери — Мысыр шәҳәри» дейди. Өзиниң киндик қаны тамған жерине болған меҳир-муҳаббат, сүйиспеншилик, Ўатаны ерисип атырған жетискенликлерге қуўаныш сезимлери, табысларын мақтаныш етиў, туўылған топырағынан узақласқанда сағыныў, журтына жеткенше асығыў инсан тәбиятына тән, туўма сезимлер.

Имам Термизий рәўиятында Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Мадинаи мунаввараға ҳижрат қылып кетип баратырғанда туўылып өскен мәканы Маккаи Мадинаға қарап, көзлери жасқа толып, езилип турып: «Қандай жақсы шәҳәрсең! Маған қаншелли сүйиклисең! Егер қәўимиң мени қуўмағанда өз ықтыярым менен сени таслап кетпеген, сеннен басқа шәҳәрде жасамаған болар едим!» деген.

Ўатансүйиўшилик сезимин қәлбине сиңдириўге жасларымызды бесиктен баслап тәрбиялаў ата-бабаларымыздан киятырған жол. Перзентин әдеп-икрамлы, ар-намыслы, диянатлы, мәнәўий әлеми пәк етип камалға келтириў ҳәр бир ата-ананың өз халқы, Ўатаны алдындағы парызы. Ата-анасынан ҳадал тәрбия алған перзент мәрифатлы, Ўатанға болған сүйиспеншилиги күшли, ел-халқының хызметине тақ тура алатуғын ҳақыйқый азаматлар болып, жәмийетте өз орынларын табады. Олар өз шаңарағының, өз Ўатанының қорғаны болады. Ўатан менен өзин бир пүтин деп сезиниўи елиниң тынышлығына, қәтержамлығына тийкар болады. Бул арқалы жәмийет турақлылығы, тынышлығы, раўажланыўы тәмийинленеди. Тарийх соны дәлилледи, тамырында миллий мақтаныш, Ўатанға сүйиспеншилик күшли болған адам ғана уллы ислерге қол урады екен.

Ғәрезсиз мәмлекетимизде Өзбекстан Қураллы күшлери 1992-жылы 14-январьда дүзилген болса, 1993-жылдан баслап бул күн «Ўатан қорғаўшылар күни» сыпатында кең түрде байрамланып киятыр. Бул байрамды тек пүткил халқымыздың, Ўатанымыздың тынышлығын, қәтержам турмысын тәмийинлеп киятырған Ўатан қорғаўшылары ғана емес, пүткил елимиз қуўаныш, мақтаныш пенен байрамлайды. Себеби, Ўатанды қорғаў барлық кәсип ийелериниң, ерлер менен ҳаяллардың, жаслар менен қариялардың да миннети ҳәм ўазыйпасы. Бүгинги арасатлы дүньяда бәрқулла сергек ҳәм сақ болыў күнниң талабына айланған. Лекин, Ўатанның ҳақыйқый қорғаўшысы болыў, оған ант етип, шегараларымызды қорғаў бәринен де абырайлы ҳәм жуўапкерли миннет.

«Үз үйиңди өзиң асыра» деген даналық гәпте ҳикмет көп. Сырттан келип ҳешким тынышлығымызды жаратып бермейди. Динимизде де Ўатанды қорғаў муқәддес миннет делинген. Ўатан қорғаўшыларына үлкен сыйлықлар ўәде етилген. Имам Табороний рәўият қылған ҳәдиси шарифте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам былай мәрҳамат қылған: «Алла таала разылығы жолында бир күн шегара аймағын қорғаў – бир ай түнлери ибадат қылып, күндизлери нафл ораза тутыўдан абзал» делинген. Солай екен, Ўатан қорғаўшылары болыў барлық дәўирлерде, ҳәр қандай жәмийетте ағла, ең абырайлы кәсиплерден саналған. Жигитлердиң балалығынан физикалық, мәнаўий раўажланыўына барынша дыққат қаратылған.

Бундай тәрбия әсиресе пүткил дүньяда идеологиялық гүреслер ҳәўиж алып атырған ҳәзирги дәўирде аңсат кешип атырған жоқ ҳәм кем-кемнен қурамаласып бармақта. Исламтаныўшы алым Айдарбаек Тулепов өзиниң «Ислам ҳәм ақидапараст ағымлар» атлы китабында: «Бүгин идеологиялық гүреслер, мәнәўий қарама-қарсылықлар ҳәм зорлық пенен сиңдириўге бағдарланған идеялардың түрли «ойын»лары ҳәўижге минген. Халқымыз бундай шараятларда ҳәр қашанғыдан да сергек болыўы, досты менен душпанын ажырата билиўи, душпанлардың алдаўына ермеўи, жаўыз күшлер қолында қуўыршаққа айланып қалмаўы керек. Себеби, олардың ҳәр бир исиниң артында ғәрез мақсетлер, өз мәпин гөзлеген кимселер турғанлығын бир мәўрит те умытыўға ҳақымыз жоқ» дейди. Солай екен, сергеклик ҳәммемиз ушын да дәўир талабына айланып отыр. Халқымызды түрли қәўип-қәтерлерден қорғап, тынышлықты тәмийинлеўди Ўатан алдындағы әдиўли миннетим дейтуғын, Ўатанын сүйетуғын ҳәм ардақлайтуғын мәртлер бар екен, журтымыз ҳәмийше гүллене береди.

Бахрамаддин Разов, Нөкис қаласы «Имам ийшан Муҳаммад» жоме мешитиниң имам-хатиби.

  • 242 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты