Пайғамбарымыз алайҳиссаламның шығысы

Инсанларды Аллаҳтың ҳақ жолына баслаған Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламның әкеси Абдуллаҳ, анасы Әмийна еди. Бабалары Аднонға, соң Ибраҳим алайҳиссаламның баласы Исмайыл алайҳиссаламға барып тутасады. Пайғамбар алайҳиссаламның бабаларын тәртип пенен келтиретуғын болсақ, төмендегилер еди: Абдулмуттолиб (Шайба), Ҳошим, Абдуманноф, Қусай, Ҳаким (Килоб), Мурра, Каъаб, Луай, Ғолиб, Феҳр (Қурайш), Мәлик, Назр, Кинона, Хузайма, Мудрика, Илияс, Музор, Маъад, Аднон.

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа салламның шығысы ҳаққында тарийхшылар, илимпазлар ҳәм ҳәдис алымлары бир тоқтамға келип, жоқарыдағы бабаларын санап көрсетип берген. Бунан көринип турғанындай, пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламның бабалары ҳадал, абыройлы адамлар болған. Пайғамбар болыўдың ең зәрүр шәртлериниң бири нәсили, яғный ата-бабаларының қаны таза болыўы тийис есапланады. Аллаҳ таала Пайғамбар алайҳиссаламның бабаларын жәҳилият дәўиринде де напәк ислерден, бузықлықлардан ҳәр қыйлы жаман иллетлерден сақлап, өз ықтыярына алып, асырап келген.

Пайғамбарымыз Муҳаммад алайҳиссаламның анасы Әмийна да Қурайш ҳаяллары арасында шығысы, нәсили жағынан пәкизе ҳаяллардан болып есапланады. Әмийна Пайғамбарымыз Муҳаммад алайҳиссаламның әкеси Абдуллаҳқа турмысқа шығып, Пайғамбар алайҳиссаламға ҳәмиледар болыў бахтына миясар болады.

Пайғамбарымыз Муҳаммад алайҳиссалам Мекке қаласында, Бани Ҳошим көшесинде Әбиў Талиб шаңарағында дүньяға келеди.

Гөззал қулық, илим-мәрипат, пәк исеним ҳәм пүткил барлықты бахытқа бөлеген бул уллы күн Робиъул әўўәл айының он екиси, дүйшемби күни (милодтың 571-жылы, 20-22-апрель) еди.

Мине Робиъул әўўәл айы да кирип келди. Бул ай Пайғамбарымыздың туўылған айы екен сол себепли, Пайғамбарымызға көбирек салаўатлар айтып дуўалар қылыўымыз керек ҳәм Пайғамбарымыздың өмир тарийхынан хабардар болыўымыз лазым.


Шымбай районы «Хан» мешити имам-найыбы Асқар Қаражанов

МУҲАММАД АЛАЙҲИССАЛАМ (қысқаша өмир тарийхы) китабынан.

  • 493 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты