Майя ҳиндулары ғалаба түрде Ислам динин қабыл етпекте

Мексиканың, қақ жүрегинде ҳиндулардың Цоциля халқы жасайды. Бул әўлад Майя халқына тийисли болып, сан жағынан кѳпшилик мусылманлар жыйнағын қураўшы халық болып есапланады.

Мексиканың жергиликли Майя халқының көпшилик бөлими тийкарынан, Рим-католиклерин қураўына қарамай, мусылманлардың актив жәмәәти көбейгенлигин көрсетеди. Бул ҳаққында yenicag.ru дереги хабар береди.

Тәкирарланбас ландшафтлы таў көриниси менен бүркелген қубла Чьяпас штатында жүзлеп адамлардан ҳәм тийкарғы Цоциляның жергиликли ер ҳәм ҳаяллардан ибарат болған киши мусылманлар топары жасайды. Олардың кѳпшилиги тийкарынан католик ҳәм басқалары насраныйлықты тәрк етип, Ислам динин қабыл еткен.

Бул жерде жасаўшы мусылманлар ҳиндулардың дәстүрий кийиниўлеринен ажыралып турады. Яғный ер адамлар бас кийимлери менен, ҳаяллар болса Аллаҳ таала буйырған ҳижаплары менен.

Жергиликли халықтың айтыўынша, Ислам динин қабыл етиў бул жерде 80-жыллардың ақырында басланған. Сол ўақыттың ѳзинде Мексикадағы саматистлер ҳәрекети Чьяпасқа умтылыў ҳәрекетин күшейткен. Себеби институтлар, соннан насраныйлық ҳәм капитализим барған сайын әшкараланған.

Ҳиндулар жәмәәтиниң бурынғы инжилшилер руханыйы Умар, 1990-жыллардың ақырларында Исламды қабыл етеди ҳәм ҳәзирги жергиликли масихийлар ҳәм мусылманлар арасындағы ѳзине тән кѳпир ўазыйпасын орынлап келмекте.

«Адамлар бизге басқаша нәзер менен қарар, олар бизлерди террорист деп ойлар, ҳәм бизден қорқар еди. Бирақ ўақыт ѳтиўи менен бундай пикирлер ѳзгерди», дейди Мустафа.

— Бизиң динимиз монотеистик. Бирақ биз әзизлерге сажде етпеймиз.

55-жаслы Муҳаммад Әмин Исламды қабыл етиўиниң тийкарғы себебин түсиндирди.

«Мен пәкизе болып, кийинип жүриўди жақсы кѳремен. Бул сап дин ҳәм мени әўелден мениң итбарымды тартқан еди», дейди ол.

Айтыў керек халықты дизимге алыўдың ақырғы нәтийжелерине кѳре, мексикалылардың шама менен 83 проценти католиклер. Мусылманлар Мексика халқының 1 проценттен азырағын қурайды.

Islom.uz порталынан Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты хызметкери Даўытбай Беканов таярлады.

  • 330 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты