Маккаи мукарраманың пазийлетлери

Аллаҳ азза ҳәм жалла Макканы Өз Байтиниң жайы, соңғы пайғамбарының туўылыў мәканы ушын таңлады. Соның менен бирге, ибадат етиў орны етти, оған узақ ҳәм жақыннан келиўди ўәжип етти. Тағы олар Маккаға дүнья халқы либасын шешкен ҳалда жалаң бас, мөмин ҳалда қорқып киреди. Макканы аманлық мәканы етти, ол жерде қан төгилмейди. Ол жерде түсип қалған зат ийесин табыўдан басқа мақсетте алынбайды. Макканы ҳаж етиў өткен гүналарға каппарат етилди. Маккадан басқа орынды зыярат етиў ылайық болған адамлар ушын орынланыўы ўәжип қылынбайды. Маккадағы Байтти таўап етиў белгиленген. Жер жүзинде рукни яманый, ҳажарул-асваддан басқасын сүйип, сыйпалаў белгиленбеген. Оның менен Қурани каримниң еки жеринде ант ишиледи. Масжидул-ҳарамда оқылған намаздың ажри-саўабы зыядаластырылып бериледи. Макка жер жүзиниң ҳәммеси ушын қубла болып табылады. Қазои ҳәжет (ҳәжетке шығып атырғанда) ўақтыда оған арқа ямаса алдын қаратып отырыў ҳарам болып табылады. Онда жаман ислерди ислеў ол жақта турсын, оны ойлаўдың да жуўабы бар. Қалаберсе, жаман ислердиң муғдары да зыядаластырылады. Себеби, Аллаҳтың ҳарамында исленген жаман ис жердиң басқа жеринде исленгенинен уллырақ болады. Макканың инсан қәлбин өзине тартыў күши магниттиң темирди тартыўдағы күшинен күшлилеў. Адамлардың одан мүтәжликлери таўсылмайды. Оған бәрҳәма мүтәжликлери бар. Оны қанша көп зыярат етсе, сонша мүтәжликлери зыядаласады. Төменде Маккаи мукарраманың әҳимийетли пазийлетлерине тийисли айрым рәўиятлар келтириледи.

1. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам Ҳазварада тоқтап: «Аллаҳқа ант, сен Аллаҳ жерлериниң жақсысысаң ҳәм Аллаҳ жерлериниң Аллаҳқа ардақлырағысаң. Егер мен сеннен шығарылмағанымда еди, шықпаған болар едим», деди (Жомеь ат-Термизий).

2. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Еллердиң ишинде мен ушын сеннен ардақлы, жағымлысы жоқ. Егер қәўим менен мени сеннен шығармағанында өзиңнен басқа орында жасамас едим», деди.

3. Расулулла саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Аллаҳқа ант, сеннен мен шығарыламан, әлбетте мен билемен, сен Аллаҳтың журтлары ишинде маған ардақлырағы, Аллаҳқа сүйиклирегисең. Егер мени шығармағанында еди, мен шықпаған болар едим», деди (Мажмаьуз-завоид).

4. Расулулла саллаллаҳу алайҳи ўасаллам Макка фатҳи күнинде: «Әлбетте Аллаҳ таала жер ҳәм аспанларды жаратқан күнде бул үлкени (жаман әмеллер ушын) ҳарам етти. Бас, Аллаҳ таала ҳарам еткенинен кейин қыямет күнине шекем тап сондай болады, ол жердеги тикен де пайдаланылмайды, жанзатлар аўланбайды, табылған затлар алынбайды, мәгәр оны танытыў, ийесин табыў ушын алынады, көк шөп үзилмейди», деди («Саҳиҳи Муслим», «Ҳаж» бабы, 1353-бет).

5. Набий саллаллаҳу алайҳи ўасаллам айтты: «Макка ҳәм Мадинадан басқа ҳәмме қалаларды Шайтан бойсындырады. Оның ҳәр бир тосылған нықабы үстинде периштелер сап тартып қорғап турады» («Саҳиҳи Бухарий», «Фазоилул-Мадина» бабы, 1881-бет).

6. Расулулла соллаллаҳу алайҳи ўасаллам айтты: «Жер жүзине биринши шығатуғын адам бул - мен, кейин Абу Бакр, кейин Умар, кейин Бақеь қәбирстанындағылар мениң менен бирге қайта тириледи. Кейин Маккалилерди күтемен, мен еки ҳарам арасында ҳашр етилемен (қайта тирилемен)» («Жомеъ ат-Термизий», «Маноқиб» бабы, 3692-бет).

Интернет материалларынан Ережеп бий жоме мешити имам-хатиби Аминжан Набатов таярлады.
  • 344 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты