Ер әўметлиме, демек, ҳаялы жақсы!

Ҳаяллар нәзеринде ер адамлар еки категорияға бөлинеди: әўметлилер ҳәм де бир өмир әўметли болыўға умтылса да, қандайда нәтийжеге ерсе алмайтуғынлар. Бирақ бундай пикрге келиўден алдын мәселениң тағы бир нәзик тәрепин естен шығармаў керек: әўметсиз ер адамның әўметсизлигине ҳаялдың өзи себеп болады. Тәжирийбели психологлардың пикиринше, ер адамның әўметли ямаса әўметсиз болыўы оның менен бирге турмыс кеширип атырған ҳаялға тиккелей байланыслы екен. Ер адам бәрҳәма ҳаялы қасында болыўға, қандайда бир жерге кетсе де тезде жаңаша күш, өзгеше тәсирлер менен қайтыўға ҳәрекет етеди. Ҳаял ер адам ушын иҳәм дереги, деў мүмкин. Туўры, ҳаял қатнасыўысыз байлық, ҳәмел-мәртебе текшесинен үзликсиз көтерилип барыўды қәлейтуғын, бар күш-ғайратын, шеберлигин соған сарыплайтуғын ер адамлар да жоқ емес. Бирақ сондай ер адамлар бар, олар сүйикли ҳаялы ушын қаҳарманлық көрсетиўге тайын турады.

Ер адам мудамы қуўаныш-қайғыларын, машқалалары ҳаққында ҳаялы менен сырласады.

Узақ жыллар бир ҳаял менен жасаған ер адам ушын турмыс ортағы күш бағышлайтуғын, руўхландырыўшы дерек, қоллап-қуўатлайтуғын, сүйенсе болатуғын инсанға айланады.

Айрым ер адамлар узақ ўақыт бир ҳаял менен жасап, одан перзент көрип, кейин жасырақ, шырайлырағын таўып алып, алдынғы зайыбын таслап кетеди. Бунда еки тәрептен де қәте өткен болыўы мүмкин. Себеби, шапалақ бир қолдан шықпайды. Негизи ер адам өзи менен узақ жыллар татыў-дос турмыс кешире алатуғын, кеўилиндеги сезимлерин, меҳир-муҳаббатын дүнья-малдан үстин қоя алатуғын ҳаял менен жасаўды қәлейди.

Ер адамлар туўры шешимге келиўге түртки бере алатуғын, ҳәр тәрептен қоллап-қуўатлайтуғын ҳаялларды жақтырады, уятты бир шетке жыйнастырып қойып, ашыўға минип, бар даўыс пенен бақыр-шақыр ететуғын ҳаялларды улыўма хош көрмейди. Ҳаялы туўрыдан-туўры буйрық берсе, күйеўине дөҳмет тасларын жаўдырса, пикирин де, өзин де менсинбесе, бундай ер адамның көзине дүнья тар, әтираптағылар жаман болып көринеди, жумысы өнбейди, психологиясында унамсыз өзгерислер болады.

Қәнигелердиң айтыўынша, үйинде қоллап-қуўатланбаған ер адамда қандайда бир салмақлы режени әмелге асырыў ушын артықша күш, хошамет, умтылыў болмайды. Ер адамның әўметли болыў әрманы болса ҳәр тәрептен өзине сәйкес келетуғын ҳаял менен ғана әмелге асыўы мүмкин. Қоллап-қуўатлаў сөз ямаса гәплерде болыўы шәрт емес. Гейде бир ғана нәзер, жеңил мыйық тартыўдың өзи да жеткиликли.

Muxlis.uz сайтынан Беруний районы «Дәрўиш ийшан» жоме мешити имам-хатиби Р.Мадраимов таярлады.
  • 222 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты