Ғәрезсизлик — уллы неьмат!

Усы күнлерде елимизде үлкен байрам, үлкен шадлық! Себеби, елимиз ғәрезсизлигиниң жигирма сегиз жыллық байрамы бәрше қала ҳәм районларда жоқары шөлкемлескенлик жағдайында белгиленбекте. Ҳәмме кеўилли, халқымыздың жүзинен байрам кейпияты көринип турыпты. Ғәрезсизлик — Аллаҳ тааланың бизге берген ҳәм берип атырған неьматларының ишинде ең үлкенлеринен бири. Ҳақыйқаттан да, усы неьмат басқа неьматларды да өзинде жәмлеўши есапланады. Тынышлық, пәраўанлық, еркинлик, аспанымыздың ашықлығы усылар қатарынан. Булардың ҳәр қайсысы өз алдына бир неьмат. Елимиз ғәрезсизликке ерисип, барлық тараўда бир қатар реформалар әмелге аса баслады. Жақын еки-үш жыл ишинде болса бул реформалардың раўажланыўы және де жеделлести, көлеми кеңейди. Атап айтқанда, диний тараўда да жүдә үлкен өзгерислер жүз берди, әсиресе ҳүрметли Журт басшымыз диний тараўға үлкен итибар қаратпақта. Диний тараўдағы әмелге асырылған реформалардан келтирип өтемиз:

- ислам цивилизациясы орайына тийкар салынды;

- Өзбекстан халық аралық ислам академиясы ашылды ҳәм исламый-диний докторлар жетисип шығыўы ушын шараятлар жаратылды;

- «Вақф» жәмаатлик-хайырқомлық фонды шөлкемлестирилди;

- елимизде биринши мәрте “Қуран жарысы” өткерилди;

- бухара қаласында “Мир араб” жоқары медресеси ашылды;

- Самарқанд қаласында ҳәдис орайы өз жумысын баслады;

- Ташкент қаласында “Сузук ака” комплекси қайта ремонтланди;

- “Шайық Муҳаммад Садық Муҳаммад Юусуф” атындағы жаңа мешит қурылды;

- муқаддес ҳаж сапарына квоталар саны асырылып, ҳәр жылы еки мың пуқара ҳажға барып келиўи мүмкиншилигине ийе болды;

- умра зыяратынан болса квота улыўма алып тасланды ҳәм де умра қылыўшылар ушын елимизден Жидда қаласына самолёт қатнаўы жолға қойылды.

Буннан тысқары көплеген зыярат орынлар, зыяратгаҳлар абаданластырылды, жаңа мешитлер қурылды, ескилери қайта ремонтланды ҳәм ремонтланбақта.

Жоқарыда биз тек диний тараўда жүз берген өзгерислердиң гейпараларын санап өттик. Буннан тысқары қаншадан-қанша қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары, кем тәмийинленгенлерге материаллық жәрдемлер берилип атыр, ҳәр бир тараўда түпкиликли өзгерислер алып барылмақта. Билимлендириў тараўындағы өзгерислер, Журт басшымыздың келешек әўладларға берип атырған итибарының қаншелли жоқары екенлигинен дерек береди.

Биз ҳүрметли Журт басшымыздың бул дәрежедеги үлкен ғамхорлықларына мүнәсип тәризде жуўап бериўимиз, парахатшылығымыз ҳәм пәраўан турмысымызға шүкиршилик етиўимиз керек!

Абдикаримов Атажан. Тахиятас районы «Кетменши баба» жоме мешити имам-хатиби.
  • 179 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты