БЕНДЕ АСЫҚПАСА, ДУЎАСЫ ҚАБЫЛ БОЛАДЫ

 • Әбу Ҳурайрадан рәўият қылынады:
 • «Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Бириңиз асықпаса, дуўасы әлбетте қабыл болады. «Дуўа қылдым, бырақ қабыл болмады», дейди», деди».
 • Дуўа қылыў бендеден, оны қабыл етиў Аллаҳтан. Дуўа қылып, оның қабыл болыўына асықпаў керек. Аллаҳ субҳанаҳу ўа таала дуўаны қашан, қандай қабыл қылады – Өзи биледи. Бенде бул иске араласа алмайды. Тек дуўаның қабыл болыўынан үмитти үзбеў керек. Иншааллаҳ, дуўалар қабыл болады.
 • Дуўа да ибадатлардың бири болып есапланады. Дуўаның қабыл болыўы оған берилетуғын саўаптан ибарат болады.
 • Гейде дуўаға берилген саўап оның қабылынан көре пайдалырақ ҳәм көбирек болыўы мүмкин. Аллаҳ таала дуўа қылыўшыға сораған мүтәжлигин бериў менен бирге, оның саўабын намайы әмел (ҳәр бир адамның қылған ислерин периштелер оған жазып баратуғын әмел дәптери) ге жаздырып та қояды. Гейде бергенинен көре жазғаны көп болыўы мүмкин.
 • Айырым жағдайларда Аллаҳ таала дуўа қылыўшы дуўасы қабыл қылыныўға ҳақлы болмағаны ушын дуўасын қабыл қылмаўы да мүмкин. Мысал ушын, бир адам өзи лайық болмаса да, туўрылықты сорайды. Оған сорағаны берилмесе де, дуўадағы ибадаты ушын саўап бериледи.
 • Айырым жағдайларда бенде бир нәрсени сорап дуўа қылады. Аллаҳ таала оған сораған нәрсесинен басқа нәрсе пайдалырақ екенин билгени ушын оған сорағанын емес, пайдалырағын береди. Мысал ушын, биреў дүньясы ушын керекли нәрсени сорайды. Аллаҳ таала оған ахырети ушын керекли нәрсени береди.
 • Гейде бенде сораған нәрседе оның ушын жақсылық жоқ болады. Аллаҳ таала оған сол пайдасыз болған нәрсени бермейди. Себеби оны берсе, жақсылық емес, жаманлық болады. Бирақ дуўа қылыўшы сорағанына ериспесе де саўаптан бос қалмайды.
 • Улыўма алғанда, бендениң дуўасы арқалы Аллаҳ таалаға жақынласыўды қәлесе, сол нәрселери қабыл болады. Бул тап кесел бала өзине жақпайтуғын нәрсени сорағанда ата-анасы буның орнына оған пайдалы нәрсени бергенине уқсайды.
 • Имам Шатыбий өзиниң «Муўафақат» китабында төмендегилерди жазады:
 • «Дуўа қылыўшы адам буйрылған ямаса рухсат етилген себеплерге әмел қылыўда кемшиликке жол қоймаўы керек. Бир адам суў жақын жерде екенин биледи. Оннан тосыўшы жоқ, биймәлел ишиўи мүмкин. Бирақ суў ишиўди таслап, «Аллаҳым! Маған суў бер! Мени серсуў қыл!» деп дуўа қылыўдан басқаға өтпейди.
 • Демек, ол адам бул орында шәриятқа кери исти қылыўшы, Аллаҳ тааланың буйрығын артқа таслаўшы адам болып есапланады. Енди қәйтип оның дуўасын қабыл қылсын?!
 • Себеби, шәрият қағыйдасы бойынша, әпиўайы себеплерди қылыўда кемшиликке жол қоймаған адамға ғайбий жәрдем бериледи.
 • Мөмин-мусылман адам шәриятта көрсетилген исти қылыў керек. Бир исти ислеў ушын еки түрли буйрық келсе, екеўин де ислеў керек. Бирин ислеп, екиншисин итибарсыз қалдырыў дурыс емес.
 • Мысал тәризинде көпшилик итибар бермейтуғын бир әмелди алайық. Бизлерге белгили, уйқылаўдан алдын шайтаннан сақланыў ушын қылынатуғын әмеллер бар. Бул туўралы Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламның көрсетпелери де бар.
 • Жабир разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:
 • «Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам сондай деди:
 • «Өз үйине кирер ўақытта ҳәм аўқатланар ўақытта Аллаҳты еслеп тилге алса, шайтан (өз шериклерине): «Сизлерге жатақ да жоқ, кешки аўқат да жоқ», деди.
 • Ол үйине кирер ўақытда Аллаҳты зикир қылмаса, шайтан (өз шериклерине): «Жатаққа ийе болдыңыз», дейди. Егер аўқат ўақтында Аллаҳты зикир қылмаса, «Ҳәм жатаққа, ҳәм аўқатқа ийе болдыңыз», дейди».
 • Муслим, Әбу Даўыт ҳәм Насаий рәўият қылған.
 • Ким көшеден келип, өз үйине кирип атырғанда Аллаҳ тааланың атын зикир қылып кирсе, шайтан сол үйге кирип, жатақтан орын алыўдан маҳрум болып қалар екен.
 • Ҳәм өз әскерлерине: «Енди сизлерге жатақ та жоқ, кешки аўқат та жоқ», дер екен. Себеби, Аллаҳ тааланың зикри болған жерде шайтанға орын жоқ.
 • Бул ҳәдисти оқыған, еситкен ҳәм үйренген адам шайтаннан пана сораў дуўасын оқыса, ҳәдиске әмел қылғаны ҳәм де дуўа қылғаны ушын саўап алған болады.
 • Бирақ кешеси өз үйинде шайтаннан қорғаныў ушын сол истиң өзи жетерли болама? Әлбетте, жетерли болмайды. Себеби, бул ҳаққында басқа ҳәдис бар.
 • Жабыр разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:
 • «Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:
 • «Ыдыслардың үстин жабың. Меслерди байлаң. Есиклерди бекитиң. Шыраларды өшириң. Шайтан меслерди шеше алмас. Есиклерди ҳәм ыдыслардың үстин аша алмас. Егер бириңиз ҳеш нәрсе таба алмасаңыз, ыдыстың үстине бир шөпти кеселеп қойып болса да, Аллаҳтың атын зикир қылып қойсын. Әлбетте, пасық үй ҳайўаны үй әҳлиниң үстинен үйлерине от қойып жибереди», деди».
 • Имам Бухарий ҳәм имам Муслим рәўият қылған.
 • Демек, дуўа менен бирге әмел де керек екен. Бул әпиўайы ҳақыйқатты ҳәр дайым есте тутыўымыз лазым. Соның ушын да айрым ҳәдислерде дуўа менен бирге әмел де зикир қылынған.
 • Ҳәзир ғана өткен ҳәдиси шәриптиң имам Абу Даўыт рәўият қылған сөзинде:
 • «Есигиңди жап ҳәм Аллаҳтың атын зикир қыл. Шыраңды өшир ҳәм Аллаҳтың атын зикир қыл. Ыдысыңның үстин жап ҳәм Аллаҳтың атын зикир қыл. Месиңди байла ҳәм Аллаҳтың атын зикир қыл», делинген.
 • Әбу Ҳурайрадан рәўият қылынады:
 • «Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Бириңиз гүна араластырмай ямаса силай рәҳимди үзбей дуўа қылған болса ямаса асықпаса, қабыл болады. «Дуўа қылдым, маған қабыл болғаны көринбей атыр», дейди ҳәм дуўаны таслап қояды», деди».
 • Бенде «Дуўа қылдым, менимше, қабыл болмаса керек», демесин. Үмитсиз болмастан, дуўада даўамлы болыў керек. Дуўа қылына берсе, иншааллаҳ, қабыл болады.
 • Бул ҳәдистен дуўаның шәртлерин үйренип аламыз:
 • 1.Дуўаға гүна араласпаўы керек екен. Соның ушын дуўа қылыўдан алдын тәўбе қылып турып, кейин дуўа қылыў лазым.
 • 2.Ағайын-туўысқанлық байланысларын үзген ҳалатта да дуўа қабыл болмас екен. Өзимиз Аллаҳ тааланың буйрығына кери ис қылып турып, және Оннан бир нәрсе сорап дуўа қылыўымыз ҳеш бир ақылға, логикаға туўры келмейди.
 • 3.Соның менен бирге, дуўада үмитсиз болмаў керек ҳәм оның қабыл болыўына асықпаў керек екен.

«Адабул Муфрад» китабы тийкарында Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний атындағы орта арнаўлы ислам билим журты қәнигелик пәни оқытыўшысы Садиков Абдумумин таярлады.

 • 489 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты