ПАЙҒАМБАРЫМЫЗҒА САЛАЎАТ АЙТЫЎДЫҢ ПАЗЫЙЛЕТИ

Аллаҳ таала Аҳзаб сүресиниң 56-аятында: «Әлбетте, Аллаҳ ҳәм Оның периштелери Пайғамбарға салаўат айтады. Ҳәй ийман келтиргенлер! (Сизлер де) оған салаўат ҳәм сәлем айтың», деген.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламға салаўат ҳәм сәлем айтыўдың бирқанша түрлери бар. Олардың ең абзалы намазда оқылатуғыны. Яғный «Ибраҳим алайҳиссаламға ҳәм оның шаңарағына салаўат жоллағаныңдай» қатарлары бар, себеби, Ибраҳим алайҳиссалам ҳәм оның шаңарағына периштелер салаўат айтқан, Аллаҳтан мийрим шәпәәт етиўин сораған. Аллаҳ таала:

قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

«(Периштелер): «Аллаҳтың исине әжепленесең бе?! Ҳәй (Ибраҳимниң) шаңарағындағылар, сизлерге Аллаҳтың мийирманшылығы ҳәм берекети болсын. Әлбетте, Ол – Мақталған, Уллы», деди (Ҳуд сүреси, 73-аят).

Имам Аҳмад Анас ибн Маликдан рәўият қылған ҳәдисде Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Ким маған бир мәрте салаўат айтса, Аллаҳ оған он мәрте салаўат жоллайды. Он гүнасын өширип, оны он дәрәже көтереди», деген.

Имам Термизий ҳәм Ибн Ҳиббан Абдуллаҳ ибн Масъуд разыяллаҳу анҳудан рәўият қылған ҳәдисде Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Қыямет күнинде адамлардың маған ең жақыны маған ең көп салаўат айтғаныдур», деди.

Омир ибн Робийъа разыяллаҳу анҳу айтады: «Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламның «Ким маған салаўат айтса, салаўаты муғдарынша периштелер де оған салаўат айтады. Соған қарап бенде қәлесе кемейтирсин, қәлесе көбейтирсин» дегенин еситтим».

Имам Термизий келтирген рәўиятта Убай ибн Каъб разыяллаҳу анҳу айтады: «Қашан түнниң төрттен бири өтсе, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам турып: «Ҳәй адамлар! Аллаҳты зикр қылыңлар. Қыямет жақын қалды. Қыяметтиң артынан қайта тирилиў бар. Өлим өзине байланыслы нәрселер менен келмекте», дер еди. Убай ибн Каъб: «Ҳәй Расулуллаҳ! Ҳақыйқатында да мен сизге көп салаўат айтаман. Дуўамның қанша ўақтын сизге бағышлайын?» деди. Пайғамбарымыз: «Қәлегениңше», деди. «Төрттен бирин бағышласам-не?» деди. Пайғамбарымыз: «Қәлегениңше, егер зыяда қылсаң, жақсы болады», деди. «Үштен бирин бағышласам-не?» деди. Пайғамбарымыз: «Қәлегениңше, егер зыяда қылсаң, жақсы болады», деди. «Екиден бирин бағышласам-не?» деди. Пайғамбарымыз: «Қәлегениңше, егер зыяда қылсаң, жақсы болады», деди. «Ҳәй Расулуллаҳ! Дуўамның ҳәммесин сизге бағышласам, не дейсиз?» деди. Пайғамбарымыз: «Онда бәрше уўайым-қайғыларың кетеди, мақсетиң ҳасыл болады ҳәм гүналарың кешириледи», – деди.

Демек, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Убай разыяллаҳу анҳуға зыядалық есигин жаўмаўы ушын күндиз ҳәм түннен белгили бир ўақытты тайын қылып, белгилеп бермеди.

Имам Табараний ҳәм Дорақутний Әбиў Ҳурайра разыяллаҳу анҳудан келтирген рәўиятта Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Маған салаўат айтыў Сирот (көпири) бойлап нурдыр. Ким маған жума күнинде сексен мәрте салаўат айтса, сексен жыллық гүнасы кешириледи», деген екен.

Жоқарыда келтирип өтилген хабарлар Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламға салаўат айтыў қаншалар пазыйлетли ис екенинен дерек береди. Оларды жәмлегенде төмендегилерге ерисемиз: Аллаҳ таала оған салаўат жоллайды, периштелердиң салаўатына ериседи, саўаплардың он есе көбейтирилиўи, гүналары кеширилиўи, шәпәәтке ылайық болыўы, бәрше уўайым-қайғылардың кетиўи, қул азат етиўдей әжрге ийе болыў, қыямет қорқынышларынан аманда болыў ҳәм басқалар.

Асқар Қаражанов Шымбай районы «Хан» жоме мешити имам-найыбы.

  • 488 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты