Нышанға урылған гәплер: “Жер жүзинде Ислам динин дәслепки қабыл еткен инсанның ҳаял адам болғаны ҳаяллардың мақтаныўы ушын жеткиликли”

Нышанға урылған гәплер: “Жер жүзинде Ислам динин дәслепки қабыл еткен инсанның ҳаял адам болғаны ҳаяллардың мақтаныўы ушын жеткиликли”

Төменде келтирилетуғын пикирлер, ҳикметлер сайтлардан ҳәм социал тармақлардан алып аўдарма етилген.

Зәрүрли дуўа

Ей Рәббим, кимнинг кеўилинде бизге салыстырғанда жаманлық болса, ондай кимселерди түсимизде де, оңымызда да бизге жақынластырмаң! Оларды бизден узақ еткейсең!

Ей Рәббим, жинлерден ҳәм инсанлардан болған шайтанлардан бизди асра, әмин!

*****

Ата-ана ҳақларына дуўа

Ей Рәббим!

Ата-анам ушын жәннет төсеклеринен несиб еткейсең!

Ата-анама Жәннеттегилердиң зийнетли либасларынан кийдиргейсең!

Ата-анама Жәннет тамақларынан жедиргейсең!

Ата-анама Жәннет шарабларынан иштиргейсең!

Ата-анамды Жәннетте сүйикли Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўасалламға жолдас еткейсең!

Ата-анамды Жәннеттегилердиң саййид ҳәм саййидаларынан еткейсең!

Ата-анама Жәннеттиң сегиз қапыларын ашқайсаң! Әмин!

*****

Жер жүзинде Ислам динин дәслепки қабыл еткен инсанның ҳаял адам болғаны ҳаяллардың мақтаныўы ушын жеткиликли.

Бул ҳаял Хадийжа разияллаҳу анҳа болып табылады.

*****

Гейде турған орыннан узақласыў басқалардың апатынан қутылып қалыўға себеп болады.

«Тарийх мөҳирлеген сөзлер»

*****

Сиз соны түсиниўиңиз керек, жас тек ғана санның өзи. Ол сизиң ҳақыйқатыңызды сыпатламайды. Сиз алпыс жаста да гөдек болыўыңыз ямаса жигирма жаста-ақ ғарры болыўыңыз мүмкин.

Шамс Табризий раҳимаҳуллаҳ

*****

Илимим асқаны сайин билимсизлигимди сезиўим де артып барды

Эйнштейн

*****

Мени төмендеги сапатқа ийе болған адамлар әжеплентиреди:

• Қураллары тил емес, ақыл;

• Шешиўши соққылары көп сөйлеў емес, үнсизлик.

«Тарийх мөҳирлеген сөзлер»

*****

• Қус сыяқлы ҳаўада ушыўды үйрендик.

• Балықлар сыяқлы теңизлерде жүзиўди үйрендик.

• Бирақ ҳәзирге шекем жер жүзинде аға-инидей болып жасаўды үйренбедик.

Мартин Лютер Кинг,

расалық кемситиўге қарсы гүрескен шахс,

Нобель сыйлығының лауреаты

*****

Дерек: muslim.uz. Интернет материалларынан Назымжан Иминжанов таярлады.

  • 195 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты