Нышанға урылған гәплер: Ким өз машқаласын Аллаҳқа айтып, жалынса, машқала кетеди!

Төменде келтирилетуғын пикирлер, ҳикметлер сайтлардан және социал тармақлардан алып аўдарма етилген.

Ким өз машқаласын адамларға айтып, шағым етсе, машқала және де үлкейеди.

Ким өз машқаласын Аллаҳқа айтып, жалынса, машқала кетеди!

*****

Қандайда бир бенде динлес бирадарын қандай да бир гүнә менен айыпласа, сол гүнаға өзи гириптар болады. Егер сизге паленше ҳаққында жаманлық, мысалы, намаз оқымайды, Рамазанда ораза тутпайды дегендей хабар айтса, ишиңизден: «Аллаҳ бизди де, оны да кеширсин!» деп айтың!

Умар Абдул Кофий

*****

Ҳәмир ибн Ос разияллаҳу анҳу айтады:

“Егер сизлерден бириңиз дозақ ҳақыйқатын билгенинде еди, даўысы буўылып кеткенинше қышқырған, бели сынып кеткенинше сәжде еткен болар еди”.

*****

Имран ибн Ҳусайн разияллаҳу анҳу Аллаҳ тааладан қатты қорқып, сондай деди: «Қәне енди күл болсам, самаллар ушырып кетсе».

*****

Ер адамлар көзин тыйса, ҳаяллар шәриат көрсетпесине муўапық кийинсе, Аллаҳтың әмри менен, жәмийетте пәклик, қайыр-сақаўат ҳүким сүреди.

*****

Мүсийбет тек ғана жаманлардың зулым етиўи емес, бәлким, жақсылардың тыныш турыўы да болып табылады.

*****

— Инсан душпаннан қандай өш алады?

— Өзин дүзетиў менен.

«Тарийх мөҳирлеген сөзлер»

*****

(Ишинде қоразы бола турып) қораздың жумысын таўық атқаратуғын үй, шаңарақ ўайран болыўға жақын қалған шаңарақ.

«Тарийх мөҳирлеген сөзлер»

*****

Ҳаял дәл жалын.

Туўры усласаң, жолыңды жарытады.

Натуўры усласаң, қолыңды күйдиреди.

*****

«Ассаламу алейкум» десе, «Ўалейкум ассалам» дең. «Жағдайыңыз қалай?» деп сораса, машқалаларыңызды айтып отырмаң. Гей биреўлер бул сораўды машқалаңызды еситиў ушын емес, әдет болып қалғаны ушын береди.

*****

Сондай шахслар бар, олар менен сәўбетлесип атырғанда саат тиллери тоқтап қалыўын әрман етесең!!!

*****

Интернет материалларынан Назымжан Иминжанов таярлады.

  • 259 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты