Булардан абайлы болың...

Адамлар не ушын гүна ҳәм жынаятқа қол урады? Буның себеплери көп бирақ, олар тийкарынан жеркенишли, иплас ислерди, Аллаҳ таала қайтарган әмеллерди ҳәммеден жасырып, адамлар көрметуғын орын ҳәм ўақытта, көрмесе билмейди деп ислейди. Мысалы, пара алыў ҳәм бериў, урлық, бузықшылық, ғыйбат ҳәм басқа гүналар.

Ямаса және бир тайпа бар пүткил өмир өзин жалғызбан деп түскинликте жасайды. Бирақ, инсан қараңғы жер төле ямаса үңгирде бир өзи қалып кеткен тәғдирде да ол жалғыз болмайды. Қасында кеминде тағы 2 кимдур бар... Булар периштелер! Периштелер жер үстинде, аспанда ҳәм жер-аспан аралығында ушып жүреди. Аллаҳтың буйрықларын орынлайды. Олар тағам да жемейди, уйқыламайды, сөйлемейди. Гүна да етпейди. Мудамы Аллаҳқа сыйыныў (хызмет) етеди. Олардың саны соншелли көп, буны Аллаҳтан басқа ҳеш ким айтып бере алмайды. Периштелердиң ең уллылары төртеў: Жабраил, Әзирейли, Микаил, Исырапыл. Жабраил Аллаҳтың буйрықларын пайғамбарларға жеткереди. Әзирейли адамлардың жанын алады. Микаил Аллаҳ берген рысқыны адамларға бөлистиреди. Исырапыл қыямет болғанын ҳәммеге мәлим етеди.

Ҳәр бир адамның әтирапында төртеўден периште жүреди. Екеўи оның алды ҳәм изинде жүрип, ҳәр қыйлы қәўиплерден, гүнә ислерден қайтарып турады. Екеўи болса адамның жақсы ислерин де, жаман ислерин де ҳеш қалдырмай жазып жүреди. Кейин әне сол жазыўларға қарай қыямет күни сол адамға ямаса сыйлық, ямаса жаза бериледи.

Булардан тысқары китапларда төмендеги периштелер ҳаққында да сөз жүритилген:

Кироман-Котибин - инсанның жақсы ҳәм жаман әмеллерин жазып баратуғын периштелер.

Мункар ҳәм Накир - инсан қаза етип, қәбирге қойылғанда сораў-жуўап өткеретуғын периштелер.

Қорғаўшы-Периштелер - Инсанларды алдындан, арқасынан, оң ҳәм шеп тәрептен (Аллаҳтың рухсаты менен) қорғаўшы периштелер.

Ризўан (а. с.) - Жәннеттиң бас периштеси, Жәннет қорықшысы.

Малик (а. с.) - Дозақтың бас периштеси.

Забония - Дозақта гүнакарларды азаплайтуғын периштелер.

Хамалату-л-Aрш - Аршты көтерип турыўшы периштелер.

Аллаҳтың периштелерине исениў мусылман перзентиниң екинши ўазыйпасы. Сонда ғана ол ийманлы болады.

Muslim.uz сайтынан Беруний районы «Дәрўиш ийшан» жоме мешити имам-хатиби Р.Мадраимов таярлады.

  • 226 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты