Ҳақыйқый салиҳ-салиҳа болайық...

Әҳли илимди, яғный Аллаҳ тааланың китабы болған Қураны кәриймди ядлайтуғын, оны оқый алатуғын, оның ишинде келген аятларға әмел ететуғын ҳәм Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасалламның мүбәрек ҳәдислерин оқыған, онын мәнисин терең түсинген, ол инсанның сүннетлер (қылған ислери, айтқан сөзлери, тақрыйрлары, сыпатлары, дене дүзилиси, минез-қулқын) ин терең үйренген инсанди Аллаҳ таала бийкардан-бийкар әзиз, ҳүрметли қылып, оның дәрежесин бәрше инсанлардан жоқарыға, алдыңғы қатарларға қойған жоқ.

Илим ол нур, илим ол туўрылыққа баслаўшы шамшырақ, Аллаҳ таала бийкарға сол инсанды нешше мың ҳалықтың ишинен таңлап алып, оған өзиниң динин, мүбәрек кәламын, Пайғамбарымыз алайҳиссаламның мүбәрек сүннетлерин үйретип қойған емес. Оның Аллаҳ таалаға унаған, Аллаҳ таалаға жаққан бир пазийлети бардур соның ушын Өзи ғана әзиз қылып қойған болса... Соның ушын әҳли илимлерге, уламаларға тас атыўдан сақлан ҳәй надан бенде!!!

Бул өзиңизге пайда, себеби билип-билместен айтқан сөзиңиз яки қылған бир орынсыз исиңиз себепли егер олардың ишинде тақўалы, сүннетке әмел ететуғын инсанлар болса өзиңизди набыт қылып қоясыз.

Сизлерге бир болған ўақыяны айтып беремен...

Ферғана ўәлаятындағы Қоқанд қаласында бир әҳли илимның үйин қоңсысы жағып жиберген. Сол адамның бир-еки өткеннен соң пүткил денеси ағарып, пес, махаў кеселлигине шалынған ҳәм шаңарақ ағзалары да кеселликке шалынып, сол жасап турған жеринен шығып кетип, ҳәммеси қырылып кеткен. Жаңағы инсанның жалғыз өзи қалған денеси ағарып, пес кеселлигине шалынған.

Ол өмириниң ақырына дейин өзи жағып жиберген әҳли илимниң үйиниң алдына келип, басын босағаға урып, кеширим сораған екен.

Биз айтып өткен бул ибратли ўақыя жоқарыда келтирип өткен сөзимизге азырақ болса да дәлийл есапланады. Сиз бенен биз ҳеш болмаса, қолымыздан келмеди дегенде де, сол илимди ўйрениўге қурбымыз жетпедиме, Аллаҳ таала бизге несийп етпедиме, әҳли илим болған инсанлардың сөзин еситиўимиз, олардың айтқан сөзлерине қулақ асыўымыз керек болады. Ол өзиниң пайдасы ушын, өзине жақсы болсын деп емес ал, бул нәрселерди ҳалыққа, пүткил инсанларға жеткизиўди, динниң не екенин туўры түсиндириўди Аллаҳ таала маған буйырды ҳәм оның расулының сүннет әмели деп қылғаны ушын ондай Аллаҳ таала өзи әзиз қылып қойған инсанлардың ҳүрметин өз орнына қойып, олардың айтқанларин тыңлап, оларға әмел етиў биз инсанлардың ҳәм мойнымыздағы қарыз ҳәм парыз әмел есапланади.

Аллаҳ тааланың Өзи бәршелеримизди еситкенлерине әмел ететуғын салиҳ-салиҳа, мөмин-мөминалардан қылсын. Әмийн!

Имам Бухарий атындағы Ташкент ислам институты 2-курс талабасы Ҳайтмурат Ережепов.

  • 278 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты