Түйениң қалай жаратылғанына нәзер салайық

Адамлар қуяш нурына қарсы кѳзлерине арнаўлы кѳз әйнек тағады, түйеде бул нәрсе әзелден бар. Себеби түйениң кѳзинде үшинши тынық қабақ (перде) болып, ол қуяш нуры ҳәм саҳрадағы боран ушырған шаңлардан қорғайды.

Аллаҳ таала Қураны кәримде марҳамат етеди:

«Олар қарамай ма: Түйениң қалай жаратылғанына?» (Ғошия сүреси, 17-аят). Бул аятта «саҳра кемеси» деп ат алған түйеге итибар қаратылмақта. Ҳақыйқаттанда, саҳра халқы ушын түйе байланыс қуралы, аўыр жүклерди тасыў ўазыйпасын атқарыўшы хызметкер. Оның жүни кийим болса, сүти тойымлы ҳәм сүйкимли тағамдур. Түйе үлкен ҳәм жүдә күшли болыўына қарамастан, жас нәресте жетеклесе де бойсынып кете береди. Оның дүзилиси — қулақ, мурын, кѳз, аяқ, туяқлары саҳра ушын масласқан. Оған миниў ямаса аўыр жүклерди артыў жүдә қолай. Ол бир ишара менен алдыңызға шѳгип, ҳәттеки қарсаң тастай қылт етпей турады. Үстине жолаўшы минип алғаннан соң бул «қарсаң тас» және бир ишара менен орнынан турып, қәлеген тәрепке рәўана болады. Булар түйениң кѳзге тасланыў тәреплери. Енди оның дене дүзилисине қарасақ, ол айлап аўқатсыз, суўсыз жүре алыўдан баслап, оның денесиндеги ҳәр бир ағзасы сондай саҳраға маслап жаратылған. Түйе саҳрада аш қалса, қурғақ ағаш, ҳәтте жантақ да жеп кете береди. Әсирсе, оның ѳркеши ѳзине тән азық-аўқат сақлағышы. Егер түйениң саҳрада жейтуғын нәрсеси таўсылып қалса, сол ѳркешиндеги сақлағышынан аўқатланады.

Саҳрада ең зәрүр нәрсе суў есапланады. Түйе болса бир ўақыттың ѳзинде алпыс литирге шекем суў ишип, саҳрада алты күннен он күнге шекем суў ишпей жүриўи мүмкин.

Түйе ҳәм усыған уқсас ҳәр-бир жанзаттың жаратылыўына ибрат нәзери менен қараған адам Аллаҳ тааланың қүдретине тән бермей илажы жоқ.

Islom.uz сайтынан қазыят хызметкери Даўытбай Беканов таярлады.

  • 217 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты