Қәлбинде аз ғана кибири бар инсан жәннетке кирмейди...

Айдын жүдә кибирли қыз еди. Ол әкеси қайтыс болғаннан кейин аз сөйлейтуғын болып қалды. Ҳәр күни өзиниң шырайлы қурылған үйинде жалғыз ойнайтуғын еди. Қоңсысы Бадрия менен ойнаў оған жақпайтуғын еди. Өйткени Бадрия, жарлы шаңарақтың перзенти.

Бир күни Бадрия асығып Айдынның үйине келди де: «Мениң әкем аўыр кеселликке шалынды. Өмири қысқа. Сизлерди тез көриўди сорады. Айтатуғын гәпи бар екен» - деди.

Айдын оның гәплеринен жеркенип: «Бул кәмбағал маған не айтажақ екен өзи? Үйиңизге кирип болмаса керек», деп оншы итибар бермеди.

Бир неше минуттан кейин Бадрия көзлеринде жас пенен: «Мениң әкемниң сизлерге айтатуғын гәпи бар. Әкеңиз өз алтынларын өлиминен алдын бир жерге көмип қойған екен. Бул жерди тек мениң әкеме айтып кеткен. Ол сизлерге бул алтынлар ҳаққында ержетпегенше айтпаўға ўәде берген екен. Бирақ ҳәзир өлими алдынан алтынлар қай жерде екенин айтажақ. Асығың!» - деди. Бул гәпти еситкен Айдын оның үйине жуўырып барды. Бирақ кеш болды. Бадрияның әкеси жаңа ғана әлемнен өткен екен. Айдын өзинен қатты қапа болды. Ол жаман ҳулқы себепли алтынлардан айрылып қалған еди.

Бәлким сиз, ол қыз тек алтынларын жоғалтты деп ойлап атырған шығарсыз. Яқ! Ол өзиниң мына жаман ҳулқынан кешпес екен, алтынларды жоғалтқанындай, жәннеттен де айрылып қалыўы мүмкин.

Пайғамбаримиз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам бундай ҳулққа ийе инсанлар ҳаққында: «Қәлбинде аз ғана кибири бар инсан жәннеттке кирмейди» деди.

Демек әзизлер, бул ибратлы ўақыядан жуўмақ шығарып, кибирден сақланып, мудамы инсанлар менен бирдей қатнасықта болайық.

Ҳәттеки дос таңлағанда да, оның байлығына, абыройына, мәртебесине қарап емес, бәлки инсаныйлығына, әдеп-икрамлылығына қарайық. Халқымыз арасында да: «Сен маған достыңның кимлигин айт, мен сениң ким екениңди айтаман» деген гәплер де быйкарға айтылмаған.

Ҳайтмурат Ережепов, Имам Бухарий атындағы Ташкент ислам институты 1-курс талабасы.

  • 233 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты