Дуўадан бахыт тапқан келин

“Болатуғын бала бес жасынан”, деп бийкарға айтылмаған. Адина он жасқа толғанда кемпир апасы қайтыс болды. Атасы Муҳаммад ата жалғыз қалды. Қартайғанда жалғызлық азабы қыйын болар екен. Кексе адамның кеўлин табыў ушын бир сөз кем, еки аўыз сөз көп. Олардың кеўли нәзик, хызмети аўыр болады. Он жасар Адинаны атасы қасына шақырып, үлкенлерге хызмет етип, дуўасын алыўды түсиндиреди. Адина жас болса да, зиёрек еди. Атасы түсиндирген ҳәмме исти орынлаўға ўәде берди. Муҳаммад ата ерте таңда турып, намаз оқыйды, узақ ўақыт дуўа етеди, азанғы шайды да ерте ишер еди. Муҳаммад атаның ханасында Адина ҳәм киши үкеси Абдулазиз бирге жатар еди. Муҳаммад ата ақлықларының уйқысы бузылмасын деп енди орнынан турмақшы болса, зийрек Адина намаз ўақты болғанын, атасына тез таҳарат суўын таярлаў кереклигин сезип, орнынан секирип турар еди. Атасының уйқылай бер, дегенине қарамай таҳарат суўын таярлайды. Атасы намаз оқып боламан дегенше азанғы шайды таярлар еди. Және налымастан анасына үй жумысларына жәрдем береди. Атасы болса ҳәр намаздан соң: “Өмириң узақ болсын, бахытлы бол қызым! Жоқары мәртебели инсан жуптың болсын!” деп дуўа қылар еди. Атаның сөзин жерде қалдырмаған, атаның дуўасынан несийбесиз қалмаған Адина он жылға жақын, яғный турмысқа шыққынша атасына қалыс хызмет етти. бул үлкен мәртебе, атаға ҳүрмет еди. Уйқы ҳәм рәҳәттен саўпты жоқары қойды. Өзи жоқары оқыўды тамамламаса ада, ең абырайлы, илимли шәҳәрли жигитлерден бирине турмысқа шықты. Адина турмыс ортағы Муратқа да хызметин аямады. Күйеўин таң сәҳәрден турыўға үйретип, мынадай дер еди:

– Атам, таңда уйқылаў рысқыны кеседи. Рысқы мол болыўын қәлеген адам, сәҳәрде турады. Атам: “Таңда исленген жумыс өнимли, дуўалар болса қабыл болады”, – дер еди. Қәне орныңыздан турың! – деп күйеўин тынышына қоймай оятар еди.

Мурат болса:

– Аўылдың қызысаң да, басқа келинлер усап ериншекликти жақтырмайсаң! – дер еди.

Адина өз әдетине көре, қәйин ата-қәйин ене ҳәм күйеўине азанғы шайды ерте таярлап қояр еди. Оны сондай таярлар еди, ҳәммеси ҳайран қалар еди. Дуўа ҳәм алғыстың себебинен нешше жыл мийнет етип, атасының дуўасын алған, оның нәзерине түскен, қайын ата-қәйин енениң алғысын алған, күйеўиниң айтқанынан шықпайтуғын келин ҳәмме арзыў-әрманына жетти.

«Аўылда көп жумыс ислегенсең, соның өзи жетеди”, деп күйеўи Мурат оны ҳеш жерде жумыс ислетпеди. Қәйин атасы өлгеннен соң, қәйин енесине қызларынан да жақсырақ хызмет етип, дуўасын алды.

… Өзи де кекселик жасына жетти. Үш қыз, еки улды камалға келтирди. Оларды илимли, әдеп-икрамлы етип тәрбиялады. Дастурхан әтирапына отырғанында, балаларына:

– Атасы, кемпир апасы ҳәм қәйин ата-қәйин енеси бар ул-қызлар ҳәм келинлер жүдә бахытлы да! Олардың хызметин етеди, дуўасын алады, билмегенин үйренеди. Дуўа ҳәм алғыс алған инсан кем болмайды. Атамның хызметин еттим, қәйин атам ҳәм қәйин енемниң дуўасын алдым, аталарыңыздың ҳүрметин орнына қойдым, мине бүгин сизлердиң ҳүрметиңиздемен. Таҳаратқа суў ысытаман деп, қыстың күнлери суўық урған қолларымды суўық суўға урдырмайсыз, уйқылап қалмайын деп қатты жерлерде жатар едим, енди болса пәр төсеклерде иззеттемен. Саўап табаман деп азғана ислеген хызметим есесине ҳажға бардым, бүгин сизиң ардағыңыздаман. Аўа, қалыс исленген хызметтиң сыйлығы, дуўалар нәтийжеси мине усындай әзийз инсан болыў, – дер еди.

Әзийз қызларым! Әлбетте, ата-ананың хызметин етип, дуўасын алыў мәртебе. Ҳәмме де дуўа ала бермейди, ҳәммеге де алғыс несийп етпейди. Ким хызмет етсе, күни келип оған да хызмет етеди. Ким ҳүрмет етсе, ҳүрмет табады. Ким нени ексе, соны орады. Соның ушын хызмет етиң, хызмет ҳәм дуўа менен ҳүрмет ҳәм иззетке бөленесиз.

“Қасамини бузган қиз” китабынан «Шоманай» мешити имам-хатиби Бахтияр Амедов аўдарды

  • 534 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты