Расулуллаҳ жақсылық айы деп атаған ай мүбǝрек болсын!

Сапар айы ҳижрий-қамарий календар бойынша жылдың екинши айы болып табылады. Исламнан алдынғы жаҳлият (билимсизлик) дǝўиринде “Бул айда мынандай исти ислеўге болмайды, мынандай ис мүмкин емес” сыяқлы шумланыўлар үрп болған. Ҳǝтте қандайда бир иске кирисиўден алдын қус ушырып кѳрер еди. Қус оңға ушса, жақсылыққа жорып, иске кирисер, шеп тǝрепке ушса, бул исте жақсылық жоқ екен, деп тǝрк етер, набада туўрыға ушса, қайтадан ушырып кѳрер еди.

Ѳкиниш пенен айтамыз, ҳǝзир де “сапар айында ис баслаў, той қылыў, сапарға шығыўға болмайды” деген гǝплер жийи-жийи қулаққа шалынып турады. Бул гǝплердиң ҳеш қандай тийкары жоқ. Бул айда оқылатуғын намаз, дуўа ҳǝм басқа саўаплы ǝмеллер басқа айлардағы сыяқлы қабыл болады. Сапар айында да той ҳǝм басқа мǝресимлер ѳткериў, сапар қылыў мүмкин.

Тǝғдирге ийман келтириў динимиздиң тийкарларынан бири болып табылады. Инсан басына түсетуғын барлық жақсылық ҳǝм жаманлықларды тǝғдирден деп билиўи керек. Аллаҳ таала: «(Инсанға) Аллаҳтың руқсатысыз ҳеш бир мүсийбет жетпейди. Ким Аллаҳға ийман келтирсе, Ол оның қәлбин туўры жолға баслайды. Аллаҳ – ҳәмме нәрсени билиўши”, деп марҳамат қылады (Тағобун сүреси, 11-аят).

Сүйикли Пайғамбарымыз саллаллоҳу алайҳи ўасаллам Мадина қаласындағы мешитин сапар айында қурған. Қызы Фотимаи Заҳро разияллаҳу анҳони Ҳǝзирети Әли разияллаҳу анҳуға сапар айында некелеген. Ѳзи усы сапар айында сапарға шығып, Хайбар қорғанын басып алған. Бул айды “жақсылық айы” деп атаған.

Солай екен, инсан ҳǝр бир затты Аллаҳ тааладан деп билиўи керек. Ҳақ таала ақидамызды ҳǝм ийманымызды беккем қылсын.

Даврон НУРМУҲАММАД.

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 61 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты