Ширк — кеширилмейтуғын гүнаҳ

Ҳǝр-бир мѳмин-мусылман бенде абайлы болыўы лазым болған қǝлб кеселликлериниң жǝне бири ҳǝм ең қǝўиплиси ширкдур. “Ширк” сѳзи сѳзликте теңлеслик яки жалғызлықтың керисин билдиреди. Ширктиң мǝниси Аллаҳ ѳзиниң уллы болған затына тǝн болған сыпат ҳǝм ǝмеллерди махлуқты разы қылыў ушын оған салыстырма бериў. Мысал ушын, сол махлуққа сǝжде қылыў, оған атап жанлық сойыў, нǝзр қылыў қыйыншылыққа ушырағанда жǝрдем сораў ҳǝм оны ҳǝр жерде таяр деп исениў ҳǝм де қүдирети бар деп ойлаў. Булардың ҳǝммеси ширк. Имам Ўалийуллаҳ Дехлаўий пикиринше ширктиң мǝниси инсанға Аллаҳ таала инам еткен кǝраматларды сол инсанның ѳзинен деп билиў. Яғный ширк Аллаҳ таалаға тǝн болған сыпатларды оннан ѳзгеге шерик қылыў.

Ширктиң шǝрияттағы түсиндирмеси

Әлбетте, ширк кеширилмейтуғын гүнаҳ. Аллаҳ таала ширктен басқасын кеширемен деген. Ширктиң жоқарыдағы үш тǝрийпи оның ҳақийқий шарияттағы баяны емес. Бǝлким олар ширкке келтирилген мысаллар. Себеби, ширк тек Аллаҳ таалаға тǝн болған сыпатларда, исимлерде, ислерде ҳүкимлерде болмайды. Ширктиң шǝрий түсиниги - махлуқты бес истен бирине теңлестириў. Яғный Аллаҳтың затида, сыпатларында, исмлеринде, ислеринде ҳǝм ҳүкимлеринде шериги бар деп исениў. Аллаҳ табараку ўа таала Шуаро сүресинде мүшриклердиң қыямет күни қылатуғын ислери ҳаққында ўақыя қылып: «Аллаҳға ант, әлбетте, бизлер (дүньяда болғанымызда) анық адасыўда екенбиз – сол сизлерди әлемлердиң Рәббисине теңлестирген ўақтымызда», деп марҳамат қылады. Усы бес истен қай биринде болса да басқаны Рǝббил ǝлǝминге теңлестириў ширк есапланади. Тилекке қарсы халқымыздың кѳпшилиги мусылман болыўына ҳǝм Аллаҳ таалаға ибадат қылыўы менен бир қатарда үйлерине дуз, бурыш, қуман, қошқардың геллесин ҳǝм де балаларына ҳǝм ѳзлерине ҳǝр-түрли кѳз моншақлар тағып, усылар бǝле апатларды ҳǝм кѳз тийиўге уқсаған нǝрселерден қайтарады деп исенип келмекте. Ал, бул нǝрселер Аллаҳ таалаға ширк келтириў есапланады. Бундай қǝте түсиниклерден халқымызды қайтарыўымыз керек ҳǝм туўры жолға баслаўымыз керек. Ширк ǝмеллерден аман болайық!!!

Қутлымурат Сарсенбаев Кегейли районы «Халқабад» жоме мешити имам-найыбы.
  • 114 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты