Умытылып баратырған сүннетлер (6-сүннет) Шырақларды өширип жатыў

Жобир ибн Абдуллаҳ разияллаҳу анҳума рәўият етеди. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Ыдыслардың аўызын жаўып, қапыларды тәмбилеп (илип) ҳәм шыраларды өширип жатыңлар, себеби тышқан шыраның пилигин тартып жиберип, үйди жағып жибериўи мүмкин”, деди (Имам Бухарий рәўияты).

Солай екен, от шығыўына себеп болатуғын үскенелер, яғный газ ҳәм электр үскенелерине уйқыдан алдын итибар бериў де динимиз әдеплеринен екен. Бул ҳәдис тек ғана дүньялық мәплерди ғана емес, бәлким диний мәплерди де өз ишине алған. Ол асыраў керек болған ҳәр бир жанға итибар ҳәм бийҳуда сарыплаў гүнә болған затты сақлаўға шақырыў болады.

Қалаберсе, заманагөй илимий изертлеўлерден белгили болыўынша, уйқылаған ўақытта шыраны жанық қалдырыў инсан мийине тәсир етип, түрли тынышсызланыў ҳәм психикалық түскинликлерге ҳәм де семирип кетиўге себеп болады. Сол себепли илимпазлар дене ҳәм мий дем алыўы ушын түнде шыраларды өширип жатыўды усыныс етеди.

Қараң, бул жүдǝ аңсат, бирақ саўабы үлкен, гүналарды кетириўши, жәннетке жетеклеўши болған әмел. Бирақ, ериншеклигимиз, шалағайлығымыз себепли буған итибар бермеймиз, әмел етпеймиз. Көпшилигимиз ҳәтте билмеймиз де. Алдын билмесек, енди билип алдық. Енди билгенимизге әмел етейик ҳәм басқаларға да жеткезейик. Яғный, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламның сүннетлериниң ен жайыўына хызмет етиў оған болған муҳаббат ҳәм сыйласықтың жоқары үлгиси есапланады. Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам ѳзиниң сүннетлерин анықлық пенен жеткезгенлердиң ҳаққына: “Мениң гәпимди еситип, ядлап, түсинип, кейининен жеткизген адамды Аллаҳ сыйласын”, деп дуўа еткен (Имам Термизий рәўияты).

Аллаҳ таала бәршемизге ҳәр бир исте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламның сүннетлерине әмел етиўимизди несийп етсин, ǝмин!

Аллаҳумма солли ўа саллим ъала Муҳаммадин ўа ъала али Муҳаммад

Muslim.uz сайтынан Нѳкис районы «Имаматдин ийшан» жоме мешити имам-хатиби Дǝўлетбай Алимбетов таярлады.

  • 79 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты