Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Процент пенен қарыз бериў ҳарам болады. Бирақ сиз музараба шәрти менен берсеңиз болады.

Музарабада бир тәреп пул береди, екинши тәреп мийнетин тигеди. Усылайынша жумыс баслайды. Пайдасын бөлиседи, егер зыян көрип банкрот болып қалса, пул берген пулына, мийнет еткен мийнетине разы болады.

Қарыз бериў үлкен саўаплы ис.

Ўа алайкум ассалам. Исламда ата-анаға жақсылық қылыў ең жоқары дәрежеде қаралады. Қураны кәриймде Аллаҳға ширк келтириўдиң қасында ата-анаға ақ болыў қосып ислетилген. Бул дегени ким ата-анасына ақ болса, келеге келмейди деген мәниде. Мусылманшылықта ата-ана ҳәттеки кәпир болса да, оған жақсылықта, хызметте даўамлы болыў керек екенлиги айтылған.

Рәўият етилиўинше, Әбиў Ҳурайра разыяллаҳу анҳудың анасы оның мусылман болғанына, намаз оқыўына қарсы болған ҳәттеки баласы үйден шыққан ўақтында анасы оның үстине жуўынды төгип жиберетуғын болған. Пайғамбар алайҳиссаламның алдына барып бул жағдайды айтқанда, Пайғамбар алвйҳиссалам жақсылықта даўам етиўин айтқан ҳәм қайырлы дуўалар қылған. Пайғамбар алайҳиссаламның дуўаларының шарапаты менен Әбиў Ҳурайра разыяллаҳу анҳу үйине барғанда, анасы мусылман болған болады.

Сиз де дуўада даўамлы болың.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәмме мәзҳаблардың арасында ҳүжжети ең күшлиси бизлердиң Ҳанафий мәзҳабымыз болады, буны ол мәзҳаблардың уламалары да айтады. Басқа мәзҳаблардың мәзҳаб басшылары Имам Әбиў Ҳанийфаның шәкиртлериниң шәкиртлери есапланады.

Ўа алайкум ассалам.

1. Китаптан үйренип оқысаңыз болады. Түсинбеген жерлерин илимли имамлардан сорап алың.

2. Үйге берекет киргизиў ушын Қуран тмләўат етиў керек, Аллаҳ парыз еткен ислерди қылып, ҳарам нәрселерден узақласыў керек.

Сиз айтқан адам дурыс ис қылмаған. Таға қыстырып қойыў, таўар қыстырып қойыў деген нәрселер жоқ.

Ҳәзирги медицина исламий тибке тийкарланған, туўры, исламий тибтиң ҳәмме көринислери болмаса да, соның даўамшысы десек болады, себеби ҳәзирги медицинаға Әбиў Әлий ибн Сина тийкар салған, оның китаплары ҳәзирги медицина сабақлықларына тийкар салған. Соның ушын да ҳәзирги медицинаны исламий тибтиң даўамшысы десек болады.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаял-қызлар кеселлик ямаса соған уқсас ҳалларда шашын кесиўи мүмкин. Ҳеш бир себепсиз шаш кесиўге руқсат жоқ. Күйеўи бар ҳаяллар күйеўиниң руқсаты менен желке барабарында, еркеклердиң шашына уқсатпастан кесиўи жайыз. Үрип шаш кесиў дурыс көрилмейди.

Қас жулдырыў ҳәм тырнақ боятыў дурыс емес, гүна ислерден. Тырнақ боялғанда таҳараты дурыс болмайды. Нәтийжеде намазы да дурыс болмайды. Қас жулдырыў Аллаҳтың жаратқан көринисин өзгертиў болады.


Ўа алайкум ассалам.

1. Саҳабаи киромлар суў таба алмай қыйналып қалғанда, Пайғамбарымыз алайҳиссаламның бармақлары арасынан суў шыққан, сол суўдан үш жүз адам суў ишкен ҳәм таҳарат алған. Бул Пайғамбарымыз алайҳиссаламның мөжизаларынан бири.

2. Арабшасы "Тиббун нәбий" деп айтылады. Китапханадан сорап көриң.

Ўа алайкум ассалам.

  1. Жәннет биреў, оның сегиз дәрежеси бар.
  2. Ҳәдислерде жәннеттиң сегиз есиги ҳаққында айтылған. Айырым китапларда есиклери сегизден көп болыўы айтылған.

4.Ораза тутқанларға Райян есигинен кириўи миясар болады. Ҳәдисте: "Ким таҳаратын кәмил етип алса, кейин әшҳәду әлләә иләәҳә иллаллооҳу ўә әшҳәду әннә Муҳаммәдән ъабдуҳу ўә росуўлуҳ, десе, оған жәннеттиң сегиз есиги ашылады ҳәм қәлегенинен киреди". Және бир ҳәдисте: "Жәннеттиң мийрим ҳәм тәўбе есиклери бар, олар қуяш батыстан шыққанша ашық турады, кейин жаўылады, делинген. Және бир ҳәдиси шәрийфте: "Жәннет есиклериниң арасы қырық мың жыллық қашықлықта", делинген.

Жәннет ҳаққында толың мағлыўматты китаплардан қараң!

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты