Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Намазды ўақтында оқыў парыз. Қасында отырғанларға илтимас етип, руқсат алып оқыўы тийис. Ҳәр қандай инсаплы адам бундай ўақытта, руқсат береди. Қубла мәселесине келсек, қолдан келгенше шамалап көреди ҳәм сол тәрепти қубла деп нийет етеди.

2. Ораза тутқан адам дегени толық әдепли адам дегени емес. Айырымлар диний әмеллерди ислеп жүргени менен әдеби оған туўры келмейди.

Ўа алайкум ассалам. Оң қулағына азан, шеп қулағына тәкбир айтылады, перзенттиң келешекте жақсы бир адам болып жетисиўине дуўа етиледи. Ўақтында қылынбаған болса, билген ўақытта ислеўге болады.

Ўа алайкум ассалам. Қарызды алды-берди еткенде жазып қойыў мустаҳаб. Қарыз биреўдиң ҳақы болып, оны ийесине қайтармаған адам Аллаҳ тааланың буйрығын қылмаған болады. Дүньяда да, ақыретте де Аллаҳ тааланың жазасына ушырайды.

Ўа алайкум ассалам. Жети күнлигинен баслап шашы алынса болады. Алынған шашы аўырлығында алтын ямаса гүмис яки солардың бириниң баҳасындағы қаржына жарлы адамларға садақа етиў мустаҳаб, яғный жақсы ис.

Ўа алайкум ассалам. Шәриятымызда билместен қылынған нәрсеге қәлем көтерилген. Тәўбе етип, Аллаҳ тааладан бундай нәрселерге жолықтырмаўын қәлбтен дуўа етип сораң!

Ўа алайкум ассалам. Биз түс жорыўшы емеспиз. Әлбетте, жақсы нәрселерди, жақсы адамларды түсте көриў жақсылыққа.

Ўа алайкум ассалам. Шәриятымызда да нызамсыз түрде жумыс алып барыў қадаған етилген. "Өзлериңизден болған баслықларға бойсының" аяты тийкарында мәмлекеттиң шығарған нызамларына бойсыныў ўәжиб ҳүкиминде болады.

Анық билмеген нәрсени айтыў да дурыс емес. Бул мәселеңизди сол тараўдың бақлаўшы хызметкерлерине ҳаўала етиўиңиз керек.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты